รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดกว๋างบิ่งสร้างประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตร

(VOVWorld)-สำหรับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  การให้ความสนใจต่อการปฏิบัติรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สร้างประสิทธิภาพในการผลิต   จังหวัดกว๋างบิ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบดังกล่าว  โดยถือเป็นก้าวกระโดดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตรตามแนวทางผลิตสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(VOVWorld)-สำหรับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  การให้ความสนใจต่อการปฏิบัติรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สร้างประสิทธิภาพในการผลิต   จังหวัดกว๋างบิ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบดังกล่าว  โดยถือเป็นก้าวกระโดดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตรตามแนวทางผลิตสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดกว๋างบิ่งสร้างประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตร - ảnh 1
รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดกว๋างบิ่ง

นับตั้งแต่ที่ปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จังหวัดกว๋างบิ่งมีแนวทางกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว   การก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนระหว่างหมู่บ้านและปรับปรุงระบบคูคลอง  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตรได้มีส่วนร่วมใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  ควบคู่กันนั้น      จากการเรียนรู้วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดอื่นๆ ท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดกว๋างบิ่งได้เป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่   ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพและมูลค่า   ท้องถิ่นต่างๆได้เน้นขยายการปฏิบัติรูปแบบดังกล่าว จนถึงขณะนี้    นาง เจิ่นถิแทง ตำบลฟองถุย อำเภอเหลถุยได้เผยว่า ครอบครัวของเขาปลูกข้าว๒ฤดูต่อปีในพื้นที่๒๙๘๒ ตารางเมตร การทำนาก็สะดวกกว่าก่อน ถนนในชนบทได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ 

จนถึงขณะนี้ จังหวัดกว๋างบิ่งได้ดึงดูดการเข้าร่วมของสถานประกอบการนับสิบแห่งที่ลงนามปฏิบัติรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่เพื่อปลูกพริก มันสำปะหลังและข้าวโพด เป็นต้น ตำบลทั้งหมด๑๔แห่งของจังหวัดได้ปรับที่นาในพื้นที่๕๒๐๐เฮกต้าร์และช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช ตำบลห่ามนิงเป็นตำบลเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช  โดยจนถึงขณะนี้  ได้มีการปลูกแตงโมในพื้นที่๑๕เฮกตาร์ นาย ห่าซวนฮึง รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลห่ามนิง อำเภอกว๋างนิง จังหวัดกว๋างบิ่งได้เผยว่า รายได้จากการปลูกแตงโมได้เพิ่มขึ้น๓-๔เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกข้าว “การปลูกแตงโมสร้างรายได้สูงทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปลูก  รายได้จากการปลูกข้าวอยู่ที่๓ล้านด่ง แต่รายได้จากการปลูกแตงโมอยู่ที่๑๐-๑๒ล้านด่ง  ดังนั้น พวกเราจึง กำหนดว่า นี่เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน”

รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในจังหวัดกว๋างบิ่งสร้างประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตร - ảnh 2
การปลูกแตงโมสร้างรายได้สูงทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปลูก

ปี๒๐๑๖ จังหวัดกว๋างบิ่งเน้นปฏิบัติตามรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในพื้นที่๖,๖๐๐เฮกตาร์ การพัฒนารูปแบบการผลิตและการเชื่อมโยงการผลิตได้สร้างงานทำให้แก่แรงงานนับหมื่นคน  นาย เหงวียนก๊วกอุ๊ด  หัวหน้าหน่วยพัฒนาชนบทสังกัดสำนักงานการเกษตรและการพัฒนาชนบทจังหวัดกว๋างบิ่งได้เผยว่า จังหวัดกว๋างบิ่งเน้นการผสานการผลิตกับการแปรรูป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรบนพื้นฐานการพัฒนารูปแบบความร่วมมือและการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ “จังหวัดกว๋างบิ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงหน่วยงานการเกษตร  พร้อมทั้ง เรียกร้องให้บรรดาผู้ประกอบการลงทุนในด้านการผลิตเกษตร  จนถึงขณะนี้ การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตเกษตรกับผู้ประกอบการได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ได้รับการขยายและเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตเกษตร”
เพื่อขยายรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่  ท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดกำลังผลักดันการปรับที่นา  ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการและครอบครัวเกษตรกรเพื่อลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติรูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ ทางการจังหวัดเน้นถึงการบริหารพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชในการปฏิบัติรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด