วัดและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

วัดและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

22/2/2560 - 15:35

(VOVWorld)-เขตที่ราบลุ่มภาคเหนือเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมการปลูกข้าวนาดำ ดังนั้น ที่นี่ยังคงเก็บรักษาความเรียบง่ายของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนาม เขตที่ราบลุ่มภาคเหนือยังเป็นสถานที่แห่งแรกที่พุทธศาสนาถูกเผยแผ่เข้าสู่เวียดนาม พุทธศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความใกล้ชิดกับชาวเวียดนาม ดังนั้น ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของเวียดนาม ทุกหมู่บ้านต่างก่อสร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

รายละเอียด

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

15/2/2560 - 17:47

(VOVWorld)- หมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันและผู้ที่ทำมาหากินร่วมกัน ความผูกพันระหว่างชาวบ้านไม่เพียงแต่ปรากฎให้เห็นผ่านความสัมพันธ์เกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิที่ดินและมรดกสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเท่านั้นหากยังรวมถึงความผูกพันในชีวิตทางจิตวิญญาณและบรรทัดฐานทางสังคมอีกด้วย

รายละเอียด

งานเทศกาลยามวสันต์ฤดูของหมู่บ้าน

งานเทศกาลยามวสันต์ฤดูของหมู่บ้าน

8/2/2560 - 16:35

(VOVWorld)-ในชุมชนหมู่บ้านเวียดนาม งานเทศกาลถือเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านเวียดนามที่ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ให้การศึกษาให้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ต้นกำเนิดและบ้านเกิด ซึ่งเทศกาลของหมู่บ้านมักถูกจัดขึ้นในช่วงวสันต์ฤดู ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างฟ้าดิน ธรรมชาติเจริญงอกงามและทุกคนต่างมีความสุข

รายละเอียด

บรรยากาศการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเวียดนาม

บรรยากาศการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเวียดนาม

19/1/2560 - 14:18

(VOVWorld)-สำหรับหมู่บ้านของชาวเวียดนาม สัญลักษณ์แห่งการปกครองด้วยตนเองคือซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านและทิวใผ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้าน โดยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่างมีขึ้นภายในขอบเขตนั้น ดังนั้น หมู่บ้านจึงถือเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวและบรรยากาศชุมชนที่ใกล้ชิดและมีเสถียรภาพ

รายละเอียด

โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านในเวียดนาม

โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านในเวียดนาม

11/1/2560 - 15:01

(VOVWorld)-หมู่บ้านต่างๆของเวียดนามมีต้นกำเนิดจากอารยธรรมการปลูกข้าวนาดำ โดยมีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำการเกษตร โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านมีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตและอาชีพการปลูกข้าวของชาวบ้าน ซึ่งสร้างบรรยากาศชนบทที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

หมู่บ้านและปัจจัยที่สร้างโฉมหน้าของหมู่บ้านเวียดนาม

หมู่บ้านและปัจจัยที่สร้างโฉมหน้าของหมู่บ้านเวียดนาม

5/1/2560 - 9:00

(VOVWorld)-หมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ชาวเวียดนามเกิดและเติบโตขึ้น โดยมีทิวใผ่ ท่าน้ำ ต้นไทรและทำนองเพลงพื้นเมืองต่างๆ เมื่อกล่าวถึงหมู่บ้าน ชาวเวียดนามต่างก็นึกถึงช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่อบอุ่นกับพ่อแม่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีงามและความเห็นอกเห็นใจ หมู่บ้านแต่ละแห่งต่างมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีอาชีพหัตถกรรมของตนเอง

รายละเอียด

รูปแบบการพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดห่าติ๋ง

รูปแบบการพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดห่าติ๋ง

28/12/2559 - 10:33

(VOVWorld)-เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดห่าติ๋งมีสหกรณ์ต่างๆที่ผลิตและประกอบธุรกิจที่เชื่อมกับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น กลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวมีวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์และคล่องตัว ซึ่งสร้างประสิทธิภาพสูงทางเศรษฐกิจ

รายละเอียด

จังหวัดเดียนเบียนแก้ปัญหาความยากจนด้วยการปลูกยางพารา

จังหวัดเดียนเบียนแก้ปัญหาความยากจนด้วยการปลูกยางพารา

22/12/2559 - 10:00

(VOVWorld)-นับตั้งแต่ปี๒๐๐๘ เครือบริษัทอุตสาหกรรมยางพาราเวียดนามสามารถปลูกยางพาราในพื้นที่กว่า๓๓๐๐เฮกตาร์ของจังหวัดเดียนเบียน จนถึงขณะนี้ การปลูกยางพาราได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของครอบครัวเกษตรกรในการผลิต โดยปรับปรุงวิธีการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรมและทันสมัย ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลดอัตราครอบครัวที่ยากจน

รายละเอียด

จังหวัดบั๊กก๋านเน้นสร้างสรรค์ชนบทใหม่

จังหวัดบั๊กก๋านเน้นสร้างสรรค์ชนบทใหม่

14/12/2559 - 15:52

(VOVWorld)-ปี๒๐๑๖ จังหวัดบั๊กก๋านได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีตำบล๔แห่งที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ได้แก่ ตำบลเกิ๋มหย่าง กวนบิ่ง อำเภอแบกทงและกาวจิ๋ อำเภอบาเบ๋และตำบลเกื่องเหลย อำเภอนาหรี่ เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ท้องถิ่นต่างๆกำลังเน้นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่ตำบลเขตเขา

รายละเอียด

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการเพาะเห็ดฟาง

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการเพาะเห็ดฟาง

7/12/2559 - 10:14

(VOVWorld)-การเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพพื้นเมืองในอำเภอลายวุง จังหวัดด่งท๊าป จากความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของตลาด เกษตรกรที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

การพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่เชื่อมกับห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่เชื่อมกับห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

23/11/2559 - 14:28

(VOVWorld)-การเข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ สหภาพสหกรณ์เวียดนามกำลังสร้างสรรค์รูปแบบสหกรณ์แบบใหม่ที่เชื่อมกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสินค้าหลัก

รายละเอียด

เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่เขตชนบทของจังหวัดบั๊กนิง

เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่เขตชนบทของจังหวัดบั๊กนิง

16/11/2559 - 14:21

(VOVWorld)-ในหลายปีที่ผ่านมา จากเงินทุนของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย จังหวัดบั๊กนิงได้ผลักดันการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในเขตชนบท จนถึงปัจจุบัน อัตราประชาชนที่ได้ใช้น้ำสะอาดอยู่ที่ร้อยละ๙๘

รายละเอียด

จังหวัดเหิวยางตั้งเป้ามีครอบครัวเกษตรกรร้อยละ๗๐ที่ทำการผลิตและประกอบธุรกิจเก่ง

จังหวัดเหิวยางตั้งเป้ามีครอบครัวเกษตรกรร้อยละ๗๐ที่ทำการผลิตและประกอบธุรกิจเก่ง

9/11/2559 - 15:13

(VOVWorld)-การช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์และขยายรูปแบบการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือเป้าหมายของสมาคมเกษตรกรจังหวัดเหิวยาง โดยทางการจังหวัดเหิวยางได้ตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปี๒๐๒๐ จะมีครอบครัวเกษตรร้อยละ๗๐ที่ทำการผลิตและประกอบธุกรกิจเก่ง โดยมีรายได้๑๐๐ล้านด่งต่อเฮกตาร์ต่อปี

รายละเอียด

จังหวัดกว๋างนิงเดินหน้าในการปฏิบัติโครงการพัฒนาไฟฟ้าสู่ชนบทและเกาะแก่ง

จังหวัดกว๋างนิงเดินหน้าในการปฏิบัติโครงการพัฒนาไฟฟ้าสู่ชนบทและเกาะแก่ง

2/11/2559 - 14:17

(VOVWorld)-จังหวัดกว๋างนิงมีภูมิประเทศที่ผสมผสานกันทั้งภูเขาทะเลและเกาะแก่งและมีประชากรอาศัยกระจัดกระจายแต่จังหวัดกว๋างนิงได้เสร็จสิ้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เขตทุรกันดารและเกาะแก่ง ซึ่งได้ช่วยให้จังหวัดกว๋างนิงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

การพัฒนาเขตปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในจังหวัดดั๊กลัก

การพัฒนาเขตปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในจังหวัดดั๊กลัก

27/10/2559 - 10:17

(VOVWorld)-การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืนสร้างประสิทธิภาพให้แก่หลายครอบครัวเกษตรกรในอำเภอกือเมอกา จังหวัดดั๊กลัก โดยทางอำเภอฯสามารถจัดตั้งสหกรณ์และสโมสรผลิตกาแฟอย่างยั่งยืนกว่า๓๐แห่ง การผลิตกาแฟตามแนวทางที่ยั่งยืนได้ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตกาแฟแบบเดิมๆ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่าของสินค้าและรายได้ให้แก่ครอบครัวและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

รายละเอียด

ความอิ่มหนำผาสุกในเขตปลูกต้นอบเชยของจังหวัดเอียนบ๊าย

ความอิ่มหนำผาสุกในเขตปลูกต้นอบเชยของจังหวัดเอียนบ๊าย

19/10/2559 - 14:14

(VOVWorld)-ในช่วงต้นทศวรรษที่๗๐ อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายได้เปิดการรณรงค์ขยายรูปแบบการปลูกต้นอบเชย ซึ่งปัจจุบัน ต้นอบเชยได้กลายเป็นพันธุ์พืชหลักของท้องถิ่น ซึ่งช่วยยกระดับชีวิติความเป็นอยู่ของนับพันครอบครัว โดยเฉพาะ ครอบครัวของชนเผ่าเย้า

รายละเอียด

พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

13/10/2559 - 10:33

(VOVWorld)-เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเขตเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ๙๔ของพื้นที่การเลี้ยงกุ้งและร้อยละ๘๑ของปริมาณกุ้งทั่วประเทศ ปัจจุบัน หน่วยงานเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังประสบอุปสรรคมากมายเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลซึม

รายละเอียด

เกษตรกรในฝุงเหียบจังหวัดเหิวยางร่วมกันเพื่อให้ส้มซว่านครองส่วนแบ่งในตลาด

เกษตรกรในฝุงเหียบจังหวัดเหิวยางร่วมกันเพื่อให้ส้มซว่านครองส่วนแบ่งในตลาด

5/10/2559 - 10:12

(VOVWorld) - เกษตรกรในตำบลเฟืองฟู้ อำเภอฝุงเหียบ จังหวัดเหิวยางสามารถสร้างฐานะจากการปลูกส้มซว่าน ครอบครัวเกษตรกรที่นี่ได้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างเครื่องหมายการค้าให้แก่ส้มสว่านฝุงเหียบ

รายละเอียด

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรตามแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรตามแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์

28/9/2559 - 11:14

(VOVWorld)-ในเหตุภัยแล้งครั้งรุนแรงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงส่งผลให้ภาคการเกษตรและสัตว์น้ำได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ภาคปศุสัตว์กลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพื่อแก้ไขผลเสียหายจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท้องถิ่นต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้หันมาส่งเสริมการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

รายละเอียด

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการทำเกษตรปลอดภัย

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการทำเกษตรปลอดภัย

22/9/2559 - 11:24

(VOVWorld)-นอกเหนือจากข้าวและมะม่วงแล้ว ลำใยของจังหวัดด่งท๊าปก็สามารถสร้างเครื่องหมายการค้าและครองส่วนแบ่งในตลาดต่างประเทศ ซึ่งนอกจากตลาดสหรัฐ เครือบริษัทใหญ่ๆของสาธารณรัฐเกาหลีก็เริ่มให้ความสนใจลงทุนการพัฒนาเขตปลูกลำใยเพื่อการส่งออก อันเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่เกษตรกรและช่วยให้ลำใยกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดด่งท๊าป

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...