เวียดนามบนเส้นทางผสมผสานเข้ากับอาเซียน

(VOVworld) – การตัดสินใจเข้าเป็น สมาชิกอาเซียนคือสิ่งที่สำคัญทั้งในระดับชาติและภูมิภาค นี่คือคำยืนยันของนาย ฝ่ามกวางวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเมื่อกล่าวถึงการเข้าเป็น สมาชิกอาเซียนของเวียดนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 1995 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการได้ช่วยให้เวียดนามสามารถผสมผสาน อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการธำรงความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการธำรง สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก


(VOVworld
) – การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนคือสิ่งที่สำคัญทั้งในระดับชาติและภูมิภาค นี่คือคำยืนยันของนาย ฝ่ามกวางวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเมื่อกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียดนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 1995 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการได้ช่วยให้เวียดนามสามารถผสมผสานอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการธำรงความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก
เวียดนามบนเส้นทางผสมผสานเข้ากับอาเซียน - ảnh 1
เวียดนามผสมผสานเข้ากับอาเซียนอย่างเข้มแข็ง

ในตลอด 20 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน เวียดนามกำลังพยายามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแปรเป้าหมายสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในปลายปี2015 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานกฎบัตรอาเซียนเพื่อพัฒนาให้อาเซียนเป็นองค์การร่วมมือที่ไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงอย่างกว้างลึกและเข้มแข็งมากขึ้น มุ่งสู่ประชาชน สนับสนุนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า“บรรดาผู้นำเวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ยืนยันถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนบน 3 เสาหลักคือ เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม พร้อมทั้งยืนยันว่า ประเทศต่างๆต้องพยายามนำคำมั่นของประชาคมเข้าสู่นโยบายและกฎหมายของแต่ละประเทศ ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติโครงการเชื่อมโยงอาเซียน ตลอดจนโครงการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนามากขึ้น”
ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศสันติภาพและความมั่นคงให้แก่การพัฒนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการเข้าร่วมและส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ของหุ้นส่วนต่างๆทั้งภายในและนอกกลุ่ม ในกรอบการสนทนาร่วมมือในภูมิภาคที่อาเซียนเป็นผู้เสนอและเวียดนามมีบทบาทสำคัญ เช่นความร่วมมืออาเซียน+1 อาเซียน+3 และการผลักดันกิจกรรมสันติภาพในทะเลตะวันออก เวียดนามได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการสร้างสรรค์โลกที่สันติภาพ เสถียรภาพ ร่วมมือและพัฒนา

เวียดนามบนเส้นทางผสมผสานเข้ากับอาเซียน - ảnh 2
เวียดนามกำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียน

สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีมีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดเดียวและฐานการผลิตที่ยั่งยืนที่สุด รวมทั้งการขนส่งสินค้าอย่างเสรี การหมุนเวียนการบริการการลงทุน เงินทุนและแรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนและการประกอบธุรกิจจากภายนอกและผลักดันการปฏิบัติข้อคิดริเริ่มที่กำลังมีอยู่ เช่นเขตการค้าเสรีอาเซียน กรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนภูมิภาคอาเซียนหรือเอไอเอ ขยายความร่วมมือพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารคือก้าวเดินแรกเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ควบคู่กันนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเพื่อสนับสนุนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน เน้นแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงความเสมอภาคทางเพศ ฐานะทางสังคมและเอกลักษณ์วัฒนธรรม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน นาย เลเลืองมิง เลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า“จนถึงปัจจุบัน มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน สำหรับประชาคมเศรษฐกิจ ปัจจุบัน อาเซียนได้ปฏิบัติมาตรการแบบบูรณาการประมาณร้อยละ 82.7 การเมืองกับความมั่นคงร้อยละ 85 วัฒนธรรมกับสังคมร้อยละ 95 เป็นอันว่า พวกเราได้ปฏิบัติงานถึงร้อยละ 86แล้วและเหลือร้อยละ 14 ที่ต้องเสร็จสิ้นในปลายปี2015”
ภาตใต้แนวทางเป็นฝ่ายรุก กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ เวียดนามได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียน เน้นผลักดันกิจกรรมต่างๆเพื่อปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนการที่ได้วางไว้ ความพยายามของเวียดนามได้ทำให้ภาพลักษณ์ของเวียดนามได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นบนเวลาที่โลก นาย Pitono Purnomo อดีตเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนามได้ยืนยันว่า“ผมได้ศึกษาและถูกโน้มน้าวจากความสำเร็จของเวียดนามในกิจกรรมต่างๆของอาเซียน เช่นการจัดการประชุมใหญ่ๆและการประชุมสุดยอดอาเซียนและผมเห็นว่า ผลสำเร็จของเวียดนามก็คือผลสำเร็จของพวกเรา พวกเราจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติของเวียดนามเพื่อบรรลุผลสำเร็จนี้”
เวียดนามเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์นับพันปี มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับเอกราช เสรีภาพ สันติภาพและการเป็นจุดหมายปลายทางให้แก่เพื่อนมิตรในภูมิภาคและโลกและในขณะนี้ เวียดนามกำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อความอิ่มหนำผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด