การทูตเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศ

6 มกราคม 2560 - 14:23:40

(VOVworld) ปี 2016 จากการเกาะติดแนวทางสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หน่วยงานการทูตเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในหลายด้าน ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยไม่เพียงแต่ขยายความสัมพันธ์กับทุกประเทศเท่านั้น หากเวียดนามยังเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกอีกด้วย หน่วยงานการทูตได้จัดทำแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและโปร่งใสเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประเทศอย่างเต็มที่ และปี 2017 ได้รับการคาดหวังว่า จะสร้างนิมิตหมายใหม่ให้แก่หน่วยงานการทูตเวียดนาม

การทตเพอการพฒนาในเชงสรางสรรคสนบสนนภารกจการพฒนาประเทศ hinh 0
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศจีน ดั่งมิงโทย

สามารถยืนยันได้ว่า ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเวียดนามได้พัฒนาในขอบเขตที่กว้างขวางและประเทศกำลังเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ที่เป็นรูปธรรมและมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์พร้อมความต้องการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากแนวคิดถึงวิธีการปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงใหม่จิตสำนึกการปฏิบัติงานด้านการทูตอย่างต่อเนื่อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรับใช้ประชาชน การทูตเวียดนามได้เปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดการบริหารอย่างต่อเนื่องในสภาวการณ์ที่ประเทศผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกมากขึ้น ซึ่งเจตนารมณ์นี้ได้รับการเผยแพร่และแปรให้กลายเป็นปฏิบัติการ เป็นความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่เป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการเข้าถึงแบบการประสานระหว่างหลายหน่วยงาน การเข้าถึงแบบพหุภาคี และเกาะติดแนวโน้มของยุคสมัย ในเวลาที่ผ่านมา สำนักงานตัวแทนการทูตของเวียดนามประจำในต่างประเทศก็ได้ปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศจีน ดั่งมิงโทย ได้แสดงความเห็นว่า“สำนักงานตัวแทนการทูตเวียดนามประจำในต่างประเทศคือสะพานเชื่อม เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการพัฒนาของประเทศ ผมคิดว่า ในสถานการณ์ที่โลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อนและรวดเร็ว สำนักงานตัวแทนการทูตในต่างประเทศได้มีการประสานงานและประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมากขึ้น หน้าที่ของสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศคือต้องศึกษาเกาะติดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศนั้นๆเพื่อมีการประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกอย่างถูกต้องและให้คำปรึกษาต่อนโยบายด้านการต่างประเทศอย่างรวดเร็วและทันการณ์”
ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานที่กว้างลึก เวียดนามอาจตกเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่สามารถเป็นฝ่ายรุกได้และได้รับผลกระทบจากภายนอกได้ง่าย ตลอดจนต้องตอบสนองคำมั่นระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วม ตามความเห็นของนาย ฝ่ามกวางวิง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหรัฐ สำนักงานตัวแทนการทูต รวมทั้งสถานประกอบการของเวียดนามต้องเกาะติดกฎเกณฑ์ต่างๆ  ไม่ปล่อยให้กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบ ตัวอย่างคือปัญหาการต่อต้านการขายทุ่มตลาดในสหรัฐในเวลาที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต ฝ่ามกวางวิงได้ย้ำว่า“พวกเราต้องประสานการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีกับการขยายและอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าที่ส่งออกมาเวียดนาม เช่นเมื่อเราเข้าร่วมข้อตกลงเอฟทีเอฉบับใหม่ ด้วยเงื่อนไขเปิดตลาด เวียดนามต้องต่อสู้เกี่ยวกับการรับรองระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดเพิ่มมากขึ้น กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตัวแทนการทูตในต่างประเทศต้องส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งมากขึ้น พร้อมทั้งเมื่อมีการพิพาทต้องเข้าร่วมการต่อสู้ นักการทูต ผู้วางนโยบายและผู้ประกอบการต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น”
การทตเพอการพฒนาในเชงสรางสรรคสนบสนนภารกจการพฒนาประเทศ hinh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ในการประชุมการทูตครั้งที่ 29 เมื่อเดือนกันยายนปี 2016

ยกระดับภาพลักษณ์และสถานะของเวียดนาม
ในการประชุมการทูตครั้งที่ 29 เมื่อเดือนกันยายนปี 2016 เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า ในระยะใหม่ นักการทูตต้องเป็นตัวแทนให้แก่ภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของเวียดนามในต่างประเทศอย่างดีที่สุด นักการทูตมืออาชีพในยุคใหม่ต้องเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ นักส่งเสริมการลงทุนและนักวัฒนธรรมของเวียดนาม นี่คือบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องประสบความลำบากในการปฏิบัติ แต่ก็เป็นภารกิจที่สูงส่ง“ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างซับซ้อน หน่วยงานการทูตต้องส่งเสริมเกียรติประวัติ สร้างสรรค์หน่วยงานการทูตที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของเวียดนาม ในตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมด้านการต่างประเทศของเวียดนามได้สร้างรูปแบบการทูตที่เปรียบเสมือนต้นไผ่คือโอนอ่อนแต่เข้มแข็ง มีน้ำใจ กล้าหาญ รู้จักการใช้โอกาสและรู้เขารู้เรา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งประชาชาติเวียดนาม ผมหวังว่า แถวขบวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศจะพยายามเพื่อภารกิจการพัฒนาประเทศและการคงอยู่ของประชาชาติต่อไป”
ผลสำเร็จและความล้มเหลวของหน่วยงานการทูตขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและสถานะที่สะท้อนผ่านปัจจัยต่างๆทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม นั่นคือความชอบธรรมในภารกิจของเวียดนาม พลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ การปฏิบัติแนวทางและนโยบายการต่างประเทศที่เฉลียวฉลาด ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมต่างๆ คุณค่าทางจิตใจและคุณค่าของคนเวียดนามเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ทั้งนี้ หน่วยงานการทูตกำลังพยายามสร้างสถานะที่ดีที่สุดทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงในกระดานหมากรุกเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชาติ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.