การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ส่งเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดินปี 2018 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเงินและร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2019 การสรุป 10ปีการปฏิบัติมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 10 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามจนถึงปี 2019 และการกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคในการเป็นตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กำชับให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคฯส่งเสริมความรับผิดชอบในระดับสูง เน้นวิจัยและตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ
การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ส่งเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ - ảnh 1ภาพการประชุม

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 8 มีขึ้นในช่วงครึ่งวาระของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 โดยปี 2018 เป็นปีที่มีความหมายชี้ขาดต่อการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงมีระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องถึงการชี้นำการปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบความสำเร็จ การสร้างสรรค์องค์กรพรรคให้เข้มแข็งและโปร่งใส

ประเด็นใหม่ด้านเศรษฐกิจสังคม

การที่คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดินปี 2018 มีประเด็นใหม่ในเชิงลึกในระยะยาวและครอบคลุมในด้านต่างๆมากขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมเมื่อ2 ปีก่อน  โดยท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องได้ชี้นำให้คณะกรรมการกลางพรรคประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดินใน 9 เดือนที่ผ่านมาอย่างสมบูรณ์และมีภาวะวิสัย อีกทั้งพยากรณ์สถานการณ์ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2018 และประเมินการปฏิบัติกึ่งวาระแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดินและการลงทุนสาธารณะระยะปี 2016-2020 ซึ่งคณะกรรมการกลางพรรคต้องชี้แจงทั้งผลสำเร็จที่ได้บรรลุ ข้อบกพร่อง ปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และสาเหตุต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หน้าที่ที่ได้วางไว้ในปี 2018 และวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 โดยเฉพาะเป้าหมาย หน้าที่รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ พยายามบรรลุอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.5-6.7ในปี 2018 และเฉลี่ยร้อยละ 6.5-7ต่อปีในช่วงปี 2016-2020 ปฏิบัติ3ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวเพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรมสังคม ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและค้ำประกันสวัสดิการสังคม“ต้องกำหนดเป้าหมายและหน้าที่สำคัญๆ รวมทั้งนโยบายและมาตรการเชิงก้าวกระโดด มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่วางไว้ในปี 2019 ปีต่อๆไปและในวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จ พยายามแสวงหานโยบายและมาตรการเชิงก้าวกระโดดและสอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ในภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะความตึงเครียดและการพิพาทด้านการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ ความผันผวนของตลาดการเงินและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก”

การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ส่งเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ - ảnh 2ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม

พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

สำหรับการสรุป 10ปีการปฏิบัติมติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020 ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า นี่คือปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลควบคู่กับการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุน การค้ำประกันด้านกลาโหม ความมั่นคง การต่างประเทศ ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศ การยื่นเสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคฯพิจารณาและประกาศมติใหม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามมีความสำคัญและจำเป็นเนื่องจากมติที่ 09 กำหนดยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020 เท่านั้น และต้องมีการเพิ่มเติม พัฒนาทัศนะ ปรับปรุงเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆของเศรษฐกิจทางทะเลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศ ภูมิภาคและโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก“เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลมีความผูกพันใกล้ชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่และทำความเข้าใจอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับความรู้และความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนในการบริหาร อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งทางทะเล”

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องยังเผยว่า การประกาศมติดังกล่าวจะกำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ การวางผัง นโยบาย กฎหมายและแผนปฏิบัติงานของรัฐบาล ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการระดมแหล่งพลังต่างๆในการปฏิบัติแผนการลงทุนระยะกลางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและเขตริมฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศระยะปี 2021-2030

ท่านเหงวียนฟู้จ่องเผยต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ จะพิจารณาและตัดสินใจประกาศข้อกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเริ่มจากสมาชิกกรมการเมืองพรรค สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคในการเป็นตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 รวมทั้งการเสนอชื่อบุคลากรรับเลือกตั้งประธานประเทศ พร้อมทั้งกำชับให้คณะกรรมการกลางพรรคต้องส่งเสริมความรับผิดชอบในระดับสูง เน้นวิจัย แสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงาน ร่างโครงการ ร่างมติ ข้อสรุปและการตัดสินใจปัญหาต่างๆในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด