การประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14: เสร็จสิ้นภารกิจให้แก่ระยะพัฒนาใหม่

(VOVworld) – หลังการประชุมมาเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ บ่ายวันที่ 29 กรกฎาคม การประชุมครั้งแรกรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของรัฐสภาวาระปี 2016-2021 โดยได้เสร็จสิ้นหน้าที่พิเศษและสำคัญต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติงานของรัฐสภาในระยะนี้เท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมปรับโครงสร้างของรัฐให้สมบูรณ์ผ่านการลงคะแนนคัดเลือก ตำแหน่งสำคัญๆ รวมทั้งประธานรัฐสภา ประธานประเทศและนายกรัฐมนตรี

(VOVworld) – หลังการประชุมมาเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ บ่ายวันที่ 29 กรกฎาคม การประชุมครั้งแรกรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของรัฐสภาวาระปี 2016-2021 โดยได้เสร็จสิ้นหน้าที่พิเศษและสำคัญต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติงานของรัฐสภาในระยะนี้เท่านั้นหากยังมีส่วนร่วมปรับโครงสร้างของรัฐให้สมบูรณ์ผ่านการลงคะแนนคัดเลือกตำแหน่งสำคัญๆ รวมทั้งประธานรัฐสภา ประธานประเทศและนายกรัฐมนตรี

การประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14: เสร็จสิ้นภารกิจให้แก่ระยะพัฒนาใหม่ - ảnh 1
เสร็จสิ้นภารกิจให้แก่ระยะพัฒนาใหม่

การประชุมครั้งแรกของรัฐสภาสมัยที่ 14 ได้มีขึ้นเป็นเวลา 9 วันโดยเน้นพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐตามธรรมเนียมของการประชุมครั้งแรกของรัฐสภาสมัยต่างๆ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ นางเหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาจึงกำชับว่า ไม่ควรทำให้งานด้านบุคลากรส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ โดยที่ประชุมได้ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและหารือเกี่ยวกับรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและงบประมาณแผ่นดินผ่านโครงการตรวจสอบเชิงวิชาการ
ปรับโครงสร้างด้านบุคลากรให้มีความสมบูรณ์เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งของทั้งระบบการเมือง
การปรับโครงสร้างด้านบุคลากรเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ซึ่งได้สงวนเวลา 2ใน3ของการประชุม จากการตระหนักได้ดีและการปฏิบัติแนวทางด้านบุคลากรที่ถูกวางไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 อย่างเสมอต้นเสมอปลายและจากสถานการณ์ความเป็นจริงเกี่ยวกับบุคลากรที่มีอยู่และความต้องการอย่างจริงจัง ผู้แทนทุกคนได้หารืออย่างมีประชาธิปไตย ลงคะแนนคัดเลือกและอนุมัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ดำรงตำแหน่งผู้นำที่เป็นแกนหลักของสำนักงานด้านนิติบัญญัติ การบริหารและตุลาการ เพื่อค้ำประกันการนำอย่างรอบด้านของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม การบริหารอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของรัฐ สร้างพลังที่เข้มแข็งของทั้งระบบการเมือง
รัฐสภาได้ลงคะแนนอนุมัติตำแหน่งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ประธานสภาชาติพันธุ์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภา ประธานประเทศ รองประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หลังจากที่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างและจำนวนสมาชิกรัฐบาล รัฐสภาได้อนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรัฐบาลรวม 26 ท่าน ที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและสมาชิกท่านอื่นๆ ตลอดจนอนุมัติรายชื่อสมาชิกของสภากลาโหมและความมั่นคง
การที่ผู้นำระดับสูงต่างได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากรัฐสภาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สะท้อนผ่านผู้แทนรัฐสภาต่อผู้นำระดับสูงทุกคน โดยเฉพาะเมื่อได้รับฟังคำสาบานตนของผู้นำทุกคนที่ให้คำมั่นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนำเพื่อประเทศพัฒนา รักษาธรรมาภิบาล ปฏิบัติและรับใช้ประชาชน นายเจิ่นวันร้อน ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดหวิงลองเผยว่า “ผมมีความมั่นใจกับงานด้านบุคลากรเพราะผู้นำทุกคนได้รับเลือกด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจต่อพวกเขาทั้งในรัฐสภาสมัยก่อนและรัฐสภาสมัยนี้ ซึ่งต่างก็บริหารงานอย่างคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนอย่างเด็ดขาดด้วยความตั้งใจสูงจนสามารถพัฒนาประเทศมากขึ้น”
นายเหงียนกวางต๊วน ผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยเผยว่า “บุคลากรของยุคใหม่ต้องตอบสนองเงื่อนไขที่สูงกว่าอดีต นั่นคือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการปฏิบัติ กล้าคิดกล้าทำและมีความรู้อย่างรอบด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่ในปัญหาต่างๆของประเทศเท่านั้นหากยังเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศอีกด้วย เพื่อช่วยให้เวียดนามสามารถผสมผสานเข้ากับกระแสโลกได้ดีขึ้น นี่คือความปรารถนาและความต้องการของประชาชน”

การประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14: เสร็จสิ้นภารกิจให้แก่ระยะพัฒนาใหม่ - ảnh 2
บรรดาผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม

ผลักดันการตรวจสอบเชิงวิชาการผ่านโครงการสร้างสรรค์ระบบกฎหมาย
ในการประชุมครั้งแรกของรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ผู้แทนทุกคนได้พิจารณาอนุมัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017 และการปรับโครงการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2016 รวมทั้งการปฏิบัติโครงการตรวจสอบของรัฐสภาในปี 2017 และการจัดตั้งคณะตรวจสอบเชิงวิชาการ
เน้นสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความพร้อมเพรียง เป็นเอกภาพและสามารถบังคับใช้ได้จริงเพื่อนำรัฐธรรมนูญปี 2013 เข้าสู่ชีวิตมากขึ้น ส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน ธำรงรักษาเสถียรภาพทางการเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม เพิ่มการป้องกันประเทศและความมั่นคง ผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายของรัฐสภาสมัยที่ 14 นี้ บนพื้นฐานดังกล่าว ผู้แทนรัฐสภาได้เห็นพ้องกันที่จะนำร่างกฎหมายและกฤษฎีกาเข้าสู่โครงการตรวจสอบของรัฐสภาเพื่อปฏิบัติรัฐธรรมนูญต่อไป ปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามได้ให้ภาคียานุวัติ โดยเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอและข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ความต้องการในการบริหารภาครัฐ การดูแลสังคมและแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุเพื่อให้จนถึงปี 2020 เวียดนามมีกฎหมายขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ
การประชุมครั้งแรกรัฐสภาสมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลง โดยเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมจะมีส่วนร่วมสำคัญต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีความสมบูรณ์และมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด