การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 จะสร้างนิมิตรหมายต่อกระบวนการพัฒนาของรัฐสภาเวียดนาม

(VOVworld) – การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม โดยในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำถึงหน้าที่ที่เป็นแกนหลักและการ วางแนวทางพัฒนาของรัฐสภาในวาระ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2021

(VOVworld) – การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม โดยในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำถึงหน้าที่ที่เป็นแกนหลักและการวางแนวทางพัฒนาของรัฐสภาในวาระ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2021

การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 จะสร้างนิมิตรหมายต่อกระบวนการพัฒนาของรัฐสภาเวียดนาม - ảnh 1
ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในบทปราศรัยดังกล่าว ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ย้ำถึงหน้าที่ในการสร้างสรรค์ระบบกฎหมาย ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบระดับสูงสุด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมการต่างประเทศ ยกระดับสิทธิอำนาจการตรวจสอบของผู้แทนรัฐสภาแต่ละคนและสำนักงานต่างๆของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
พยายามถึงปี 2020 มีทุกประมวลกฎหมายที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ประเทศ
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องย้ำว่า หน้าที่อันดับแรกของรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 คือเน้นสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความพร้อมเพรียง มีเอกภาพและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ดังนั้น รัฐสภาต้องยกระดับคุณภาพงานด้านนิติบัญญัติ เปลี่ยนแปลงใหม่ขั้นตอนการร่างกฎหมาย ค้ำประกันความมีประชาธิปไตย การบังคับใช้กฎหมาย ความเปิดเผยและโปร่งใสของระบบกฎหมาย  “ต้องเน้นถึงการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย ปกป้องสิทธิของมนุษย์ สิทธิพลเมือง ให้ความเคารพต่อระบบกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพยากร การเงิน การลงทุน ประกอบธุรกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสนใจถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม ส่วนในการสร้างสรรค์ระบบกฎหมาย ต้องยืนหยัดจุดยืน แนวความคิด เป้าหมาย ทัศนะและแนวทางของพรรค พิจารณาและเลือกประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากต่างประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวียดนาม ไม่ปล่อยให้ฝ่ายที่เป็นอริฉวยโอกาสแนะแนวให้ระบบกฎหมายของเวียดนามเดินไปตามทางอื่น”
ยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบ คุณภาพในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศและขยายกิจกรรมการต่างประเทศ
รัฐสภาสมัยที่ 14 ต้องยกระดับคุณภาพในการตรวจสอบเพื่อยื่นข้อเสนออย่างทันการณ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติ วิจัยเพื่อปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงการตรวจสอบการปฏิบัตินั้นให้สมบูรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการตรวจสอบนั้น ต้องเน้นถึงปัญหาสำคัญ ปัญหาร้อนระอุที่ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสนใจ ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของคณะผู้แทนรัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆแห่งรัฐสภา ปฏิบัติการตั้งและตอบกระทู้ถามต่อไปเพื่อค้ำประกันการประชาธิปไตยในกิจกรรมของรัฐสภา
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องเสนอว่า รัฐสภาสมัยที่ 14 ต้องยกระดับความรับผิดชอบและคุณภาพในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ – สังคม งบประมาณแผ่นดิน โครงการลงทุนที่สำคัญและอ่อนไหวที่มีผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ส่งผลกระทบอย่างกว้างลึกต่อสิทธิผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การป้องกันประเทศ ความมั่นคงและค้ำประกันผลประโยชน์ของประเทศ
ในการประชุมครั้งนี้ รัฐสภาจะลงคะแนนหรืออนุมัติตำแหน่งผู้นำสำคัญของสำนักงานภาครัฐวาระปี 2016-2021 ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องการความรับผิดชอบสูงของผู้แทนรัฐสภาบนพื้นฐาน การตระหนักและยืนหยัดปฏิบัติแนวทางด้านบุคลากรที่ได้วางไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ท่านเหงียนฟู้จ่องยังเรียกร้องให้ผู้แทนรัฐสภาต้องหารืออย่างมีประชาธิปไตยและมีการคัดเลือกอย่างเฉลียวฉลาดเพื่อลงคะแนนหรืออนุมัติผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเพียงพอให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของรัฐสภา รัฐและรัฐบาล 
สำหรับงานด้านการต่างประเทศ เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องชี้ชัดว่า “ต้องผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐสภาเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติผลสำเร็จของแนวทางการต่างประทเศที่เปิดกว้าง มีความหลากหลายและพหุภาคีของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนาม ขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างก้าวกระโดดในความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือกับรัฐสภาประเทศต่างๆ ตลอดจนขยายกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีในเวทีภูมิภาคและโลก”

การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 จะสร้างนิมิตรหมายต่อกระบวนการพัฒนาของรัฐสภาเวียดนาม - ảnh 2
ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานต่างๆของรัฐสภาและผู้แทนรัฐสภา

ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานต่างๆของรัฐสภาและผู้แทนรัฐสภา
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องเห็นว่า คุณภาพในการดำเนินงานของรัฐสภาขึ้นอยู่กับสำนักงานต่างๆของรัฐสภาและผู้แทนรัฐสภา ดังนั้นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา เพิ่มอำนาจให้แก่สำนักงานเหล่านี้ สำหรับผู้แทนรัฐสภา ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า “แม้จะในตำแห่งใด ผู้แทนรัฐสภาก็ต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับสิทธิอำนาจและความรับผิดชอบของผู้แทนประชาชน ปฏิบัติแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เสมอ เป็นฝ่ายรุกและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐสภาและสำนักงานต่างๆแห่งรัฐสภา พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูคุณธรรม การประหยัด มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์และสุจริต ยืนหยัดต่อสู้กับการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม การคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการกระทำที่ละเมิดกฎหมายต่างๆ”
การสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิในเวลาข้างหน้าได้สร้างหน้าที่อันหนักหน่วงให้แก่รัฐสภาสมัยที่ 14 และผู้แทนรัฐสภาทุกคน โดยเลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้แสดงความหวังว่า รัฐสภาสมัยนี้จะมีมาตรการแก้ไขที่เป็นก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี สร้างนิมิตรหมายใหม่ในประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์และกระบวนการพัฒนาของรัฐสภาเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด