การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นคือความมุ่งมั่นของพรรคและประชาชน

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังผลักดันกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นบนเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 และมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับการผลักดันการการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานก็ได้เกิดกระแสประชามติแสดงความเห็นว่า งานด้านการสร้างสรรค์พรรค การขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและความเสื่อมถอยภายในองค์กรพรรคยังมีข้อจำกัดและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่สามารถปฏิบัติกระบวนการนี้ได้สำเร็จ ซึ่งความคิดเห็นนี้ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงของปัญหานี้ในเวียดนามอย่างถูกต้อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นคือความมุ่งมั่นของพรรคและประชาชน - ảnh 1 การประชุมชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอปรัปชั่นครั้งที่ 12  (noichinh.vn)

 

การทุจริคคอรัปชั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ เช่นเดียวกับประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ เวียดนามกำหนดว่า งานด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตคอรัปชั่นคือหน้าที่สำคัญและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของทางการปกครองและสังคม

สามารถควบคุมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในเบื้องต้น

เวียดนามดำเนินกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นนับตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับการก่อตั้งและนำการปฏิวัติเวียดนามเมื่อปี 1930 จนถึงปัจจุบัน ในการต่อสู้นี้ พรรคและรัฐได้ประกาศใช้ระเบียบการและนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกชั้นชนสามารถเข้าร่วมกลไกการตรวจสอบของสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แนวร่วมปิตุภูมิ องค์กรการเมืองสังคมทุกระดับและสำนักงานสื่อสารมวลชนต่างๆ ความมุ่งมั่นทางการเมืองของพรรคและรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะความพยายามของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและสำนักงานดำเนินคดีส่วนกลางและท้องถิ่น การเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของแนวร่วมปิตุภูมิ องค์กรการเมือง-สังคม ประชาชนและสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้นจึงสามารถควบคุมปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนามได้ในเบื้องต้น คดีทุจริคคอรัปชั่นที่ร้ายแรงและซับซ้อนได้ถูกเปิดโปงและลงโทษอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีส่วนร่วมรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและรัฐ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นคือหน้าที่สำคัญในเฉพาะหน้าและในระยะยาว

จากผลงานที่ได้บรรลุในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เวียดนามได้เดินหน้าจัดทำและปรับปรุงข้อกำหนดของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐให้มีความสมบูรณ์เพื่อค้ำประกันให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเกิดประสิทธิผล โดยเวียดนามเน้นปรับปรุงข้อกำหนดภายในองค์กรพรรค หลักการและบรรทัดฐานแห่งคุณธรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและของผู้บริหาร จัดทำและปรับปรุงกลไกการบริหารด้านเศรษฐกิจสังคมและกลไกเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้มีความสมบูรณ์ตามหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศ รัฐธรรมนูญปี 2013 และมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 อีกทั้งยกระดับบทบาท ความรับผิดชอบ การเป็นผู้เดินหน้าและเป็นตัวอย่างขององค์กรพรรค เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและผู้บริหารพรรคสาขา ทางการปกครอง สำนักงาน องค์กรและหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ควบคู่กันนั้น  เวียดนามค่อยๆขยายการปฏิบัติกระบวนการนี้ให้ออกนอกขอบเขตหน่วยงานภาครัฐ ขยายและยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตามกำหนดการ เวียดนามจะแปรข้อกำหนดของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้เป็นรูปธรรมในกรอบกฎหมาย พร้อมทั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของเวียดนาม

ในทางเป็นจริง ในการปฏิบัติมติฉบับต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  จำนวนสมาชิกพรรคที่กระทำผิดด้านทุจริตคอรัปชั่นและมีความเสื่อมถอยทางการเมือง คุณธรรมและการดำเนินชีวิตได้ลดลง สำนักงานภาครัฐได้ปฏิรูประเบียบราชการ ยกระดับจิตใจแห่งการรับใช้ประชาชน โรงพยาบาลต่างๆได้ยกระดับด้านอุปกรณ์การแพทย์และจรรยาบรรณแพทย์ ส่วนโรงเรียนก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่สนใจแต่การสร้างผลงานโดยไม่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ที่ชัดเจนก็คือ ประชาชนมีความพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ข้าราชการเมื่อเทียบกับอดีต  พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นมีแนวโน้มถูกขจัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและความเสื่อมถอยในเวียดนามได้เกิดประสิทธิผลในเบื้องต้นและเป็นผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้

มติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ได้ระบุพฤติกรรมเสื่อมถอย กำหนดเป้าหมาย ทัศนะ กลุ่มมาตรการและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดความมุ่งมั่นทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนั้น สังคมเวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการเมืองและปวงชนมุ่งมั่นป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและความเสื่อมถอยอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด