การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ได้เป็นไปอย่างจริงจัง

(VOVWORLD) - ภายหลัง 2 ปีของการปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ในองค์กรพรรคทั่วประเทศได้เกิดประสิทธิผลที่น่ายินดี ซึ่งช่วยขจัดความเสื่อมถอยเกี่ยวกับคุณธรรม การดำเนินชีวิตในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในองค์กรพรรคและสังคม มีส่วนร่วมสำคัญต่อการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นต่างๆและในทั่วประเทศ

ในรายงานล่าสุดในการประชุมทั่วประเทศสรุป 2 ปีการปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองพรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ที่มีขึ้นในโอกาสรำลึกครบรอบ 128 ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ 19 พฤษภาคม คณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประเมินว่า การปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองพรรคในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี รอบด้านและพร้อมเพรียง

มีหลายวิธีการปฏิบัติที่ดี

ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา พรรคสาขานครเกิ่นเทอได้จัดการประชุม 633 ครั้งเพื่อปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองโดยมีสมาชิกพรรคกว่า 4 หมื่น 5 พันคนเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 97 พรรคสาขาทุกระดับได้แปรเอกสารคำสั่งของส่วนกลางและนครให้เป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่น ทางนครฯได้สั่งให้ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเลือกปัญหาที่ร้อนระอุและยังคั่งค้างอยู่เพื่อปฏิบัติ เพื่อสร้างก้าวกระโดดของหน่วยงานแต่ละแห่งในการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ และในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม พร้อมทั้งจัดทำแผนการตรวจตราและตรวจสอบเพื่อแก้ไขอุปสรรคและข้อสงสัยอย่างทันการณ์ ปรับปรุงข้อจำกัดในขณะที่ปฏิบัติมติ 05 นาย เจิ่นเวียดเจื่อง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาของพรรคสาขานครเกิ่นเทอได้ย้ำว่า “การปฏิบัติมติ 05 ต้องเป็นไปอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม โดยแนะนำบุคคลดีเด่นและรูปแบบการปฏิบัติอย่างแท้จริง ต้องมีการตรวจตราตรวจสอบอย่างเข้มงวดในท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ สั่งให้ท้องถิ่นและหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักงานวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาปฏิบัติมติ 05 ในนครเกิ่นเทอปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่ส่วนลึกและจริงจังมากขึ้น”

บนเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์กรพรรคและสมาชิกพรรคของนครเกิ่นเทอได้ปฏิบัติรูปแบบหนังสือคู่มือ “ปฏิบัติตามแบบอย่างของประธานโฮจิมินห์” โดยเขียนแผนการและส่วนงานที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวัน และเมื่อถึงปลายเดือนจะรายงานส่วนงานที่ได้ปฏิบัติและยังไม่ได้ปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคประเมินและทบทวนเพื่อยกระดับจิตสำนึกในการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างของประธานโฮจิมินห์ ทุกๆ 6เดือน สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องวิจารณ์ตนเองตาม 27 กลุ่มพฤติกรรมของการเสื่อมถอยของแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิต การผันแปรเองของสมาชิกพรรคเพื่อประเมินกระบวนการพยายามของแต่ละคน

การปฏิบัติมติ 05 นับวันเข้าสู่ส่วนลึก

ในช่วงเวลา 2 ปีที่ปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองในนครเกิ่นเทอได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี โดยมีหลายรูปแบบและบุคคลดีเด่นที่ได้รับการขยายผล เช่นเดียวกันนครเกิ่นเทอ ผลการปฏิบัติมติ 05 ในจังหวัดและนครต่างๆในทั่วประเทศได้ค่อยๆขจัดความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและการดำเนินชีวิตในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในพรรคสาขาทุกระดับและสังคม พรรคสาขา ทางการปกครองและคณะได้เปิดขบวนการแข่งขันต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุและยังคั่งค้างอยู่ในท้องถิ่น สำนักงานและหน่วยงาน จิตใจแห่งความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ข้าราชการ และพนักงานได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในสำนักงานและหน่วยงานได้ส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานและผู้บริหาร เนื้อหาการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ถูกระบุในการประชุมประจำของพรรคสาขา คณะ สำนักงานและหน่วยงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น งานด้านการชี้นำ การแนะนำ การตรวจตราและการสรุปได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทำให้การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์นับวันมีความจริงจังและเข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ประเมินว่า “การศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์ค่อยๆกลายเป็นงานประจำที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนในทั่วประเทศ ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของหน่วยงานและท้องถิ่นทุกระดับ ผลการปฏิบัติมติ 05 และผลการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 มีส่วนร่วมทำให้บทบาท สถานะและชื่อเสียงของพรรคเพิ่มสูงขึ้น ผลักดันการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองในท้องถิ่น หน่วยงานและทั่วประเทศ”

ผลการปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการปฏิบัติมติของที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการปฏิบัติมติ 05 ควบคู่กับการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ได้ช่วยขจัดความเสื่อมถอยของแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและการผันแปรเองของสมาชิกพรรค ผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ระบบการเมืองที่โปรงใส บริสุทธิ์ และผลักดันความแข็งแกร่งในการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด