การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงต่อไปเพื่อการผสมผสาน

(VOVworld) – รู้จักใช้โอกาสเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงต่อไป พัฒนาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศเวียดนามให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นี่คือเนื้อหาในบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคมของท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านคือสารสำคัญในบทความดังกล่าว

(VOVworld) – รู้จักใช้โอกาสเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงต่อไป พัฒนาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศเวียดนามให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นี่คือเนื้อหาในบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคมของท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านดูสารสำคัญในบทความดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงต่อไปเพื่อการผสมผสาน - ảnh 1
ประธานประเทศเจืองเติ๊นซาง
ในบทความนี้ ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางได้ยืนยันว่า ช่วงเวลา30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศคือระยะแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเวียดนามในภารกิจการพัฒนาประเทศ นอกจากชื่นชมผลสำเร็จที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศแล้ว ท่านเจืองเติ๊นซางยังยืนยันว่า ปัจจุบันคือโอกาสใหญ่และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เวียดนามทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็งในด้านแนวความคิด ปรับปรุงระเบียบการให้มีความสมบูรณ์ พัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม พยายามปรับปรุงระบบการบริหารของประเทศอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย
การเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและวิธีการเพื่อผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
ประธานประเทศยืนยันว่า เวียดนามต้องมีแนวคิดใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยบนพื้นฐานสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในระยะต่อไป ภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต้องดำเนินพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ถือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สติปัญญาและบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ระดม จัดสรรค์และใช้พลังการพัฒนาทุกแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพตามกลไกตลาด ซึ่งบนพื้นฐานแห่งแนวความคิดนั้น แนวทางยุทธศาสตร์ของกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในเวียดนามคือ พัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากให้เหมาะสมต่อไป พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหน่วยงานอุตสาหกรรมแปรรูป หน่วยงานการผลิต พลังงาน เคมี อุตสาหกรรมวัสดุ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมประกอบที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งออก การพัฒนาการบริการที่เชื่อมโยงและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรกับชนบทให้ทันสมัย
ปรับปรุงระเบียบการและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์
ประธานประเทศระบุว่า กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต้องเดินไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ดังนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงระบบกฎหมายให้สมบูรณ์ มีกลไกและนโยบายส่งเสริมการพัฒนาและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เสมอภาคให้แก่สถานประกอบการทุกภาคส่วน สร้างสรรค์และพัฒนาตลาดอย่างหลากหลาย ยกเลิกการผูกขาดและกลไกการขอและให้เพื่อพัฒนาตามกลไกตลาดอย่างเต็มที่ในการระดมและจัดสรรแหล่งพลังให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ รัฐจะอำนวยความสะดวกด้านนิตินัยและบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เปิดเผยและโปร่งใสให้แก่สถานประการทำการประกอบธุรกิจและแข่งขันที่เสมอภาค ช่วยเหลือสถานประกอบการทำการเปลี่ยนแปลงใหม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฝึกอบรมบุคลาการที่มีคุณภาพสูง ผลักดันความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ วางแนวทางการพัฒนาและสร้างก้าวกระโดดในบางหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ การพัฒนาบทบาทของรัฐพร้อมกับการพัฒนาตลาดอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพคือปัจจัยสำคัญเพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงต่อไปเพื่อการผสมผสาน - ảnh 2
ปรับปรุงระเบียบการและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนว
ทางสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์
ก้าวกระโดดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บุคลากรที่มีคุณภาพสูง
ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางยืนยันว่า ต้องถือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาฝึกอบรมเป็นนโยบายระดับชาติ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุดเพื่อพัฒนากำลังการผลิตที่ทันสมัย พัฒนาเศรษฐกิจเชิงปัญญา เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ ต้องสร้างสรรค์ระบบการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติบนพื้นฐานคือการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร สถานประกอบการและองค์การ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการทำการเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีกลไกเฉพาะเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักของประเทศตามรูปแบบที่ทันสมัย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการของเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการรายใหญ่ ปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและใช้รูปแบบการบริหารที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมและเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวียดนาม
เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประธานประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องขยายการเจรจาและลงทุนในข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีฉบับใหม่เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้า การบริการและการลงทุนในต่างประเทศของเวียดนามดึงดูดแหล่งพลังต่างๆ เช่น เงินทุน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบริหารที่ทันสมัยจากประเทศต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ซึ่งปัจจัยชี้ขาดคือการยกระดับพลังภายในของประเทศ ต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ระบบเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงาน แต่ละด้านและแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำคัญของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ พื้นฐานและกุลแจของยุทธศาสตร์การแข่งขันในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บุคลากรที่มีคุณภาพสูงและระบบการบริหารที่ทันสมัย
ท่านเจืองเติ๊นซางระบุว่า เวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและรูปแบบปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่กลไกบริหารภาครัฐเพื่อมุ่งสู่ระบบการบริหารแห่งชาติที่ทันสมัย เพิ่มอำนาจและประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐในสภาวการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ระบบการบริหารแห่งชาติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์คือพื้นฐานแห่งความสำเร็จของการผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในสภาวการณ์ใหม่.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด