การเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่สตรีและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ เป็นกรรมการบริหารพรรคสาขาจังหวัด

( VOVworld )-ขณะนี้ พรรคสาขาจังหวัดกว่า ๕๐ องค์กรจากทั้งหมด ๖๘ องค์กรได้จัดการประชุมใหญ่พรรควาระปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ ๑๒ โดยมีพรรคสาขาหลายองค์กรมีสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่และสตรีเพิ่มมากขึ้น

( VOVworld )-ขณะนี้ พรรคสาขาจังหวัดกว่า ๕๐ องค์กรจากทั้งหมด ๖๘ องค์กรได้จัดการประชุมใหญ่พรรควาระปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ ๑๒ โดยมีพรรคสาขาหลายองค์กรมีสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่และสตรีเพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมพรรคสาขาจังหวัดที่หารือถึงรายงานการเมืองได้เน้นประเด็นใหญ่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักและการสร้างสรรค์พรรคเป็นหน้าที่แกนหลัก  โดยจังหวัดแต่ละแห่งได้เลือกจุดได้เปรียบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว  คณะผู้บริหารพรรคสาขาจังหวัดจำนวนหนึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยะ ๕ ปีที่จะถึงอย่างก้าวกระโดด ยกตัวอย่างเช่น นครโฮจิมินห์เน้นซ่อมแซมและพัฒนาตัวเมือง ส่วนคณะผู้บริหารพรรคจังหวัดหว่า บิ่นห์เน้นพัฒนาเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง

เน้นการสร้างสรรค์พรรค

สำหรับการสร้างสรรค์พรรค พรรคสาขาจังหวัดและระดับรองลงไปได้ถือมติที่ ๔ ของการประชุมคณะผู้บริหารพรรคส่วนกลางเกี่ยวกับปัญหาเร่นด่วนในการสร้างสรรค์พรรคในปัจจุบันบางประเด็นและคำสั่งหมายเลข ๓ ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมโฮจิมินห์เป็นหลักเพื่อนำนโยบายของพรรคมาปฏิบัติ นายเหงวียน เตี๊ยน หยุง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดห่า นามเปิดเผยว่า  “ การสร้างสรรค์พรรคเป็นแกนหลัก โดยพวกเราให้ความสนใจปฏิบัติมติการประชุมครั้งที่ ๔ คณะผู้บริหารพรรคสมัยที่ ๑๑ และคำสั่งหมายเลข ๓ ของกรมการเมือง  พร้อมทั้งให้ความสนใจต่องานด้านบุคลากรและหัวหน้าพรรคสาขา สำหรับบุคลากรต้องเลือกบุคคลที่กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ มีคุณสมบัติและมีการมองการณ์ไกล พวกเราเน้นเลือกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เพื่อแสดงความสามารถของตนนำไปอบรมบ่มสอนให้เป็นผู้สืบทอด ”

การเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่สตรีและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่  เป็นกรรมการบริหารพรรคสาขาจังหวัด - ảnh 1
บรรดาสมาชิกรัฐสภาสตรี

การสร้างสรรค์พรรคสาขาจังหวัดวาระที่จะถึงนี้ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริหารพรรคทุกสาขา ทางการปกครองและประชาชนอย่างเหนียวแน่นเพื่อเข้าใจความในใจและความปรารถนาของประชาชนเพื่อวางแนวทางและนโยบายให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  สำหรับการสร้างสรรค์พรรค ท้องถิ่นทุกแห่งเน้นงานด้านบุคคลากรเป็นอันดับหนึ่งเช่น การอบรมบ่มเพาะบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

สัดส่วนกรรมการบริหารพรรคที่เป็นสตรีและเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับงานด้านกรรมการบริหารพรรคนั้น พรรคสาขาจังหวัดกว่า ๕๐ องค์กรมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่สตรีและคนรุ่นใหม่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ที่ร้อยละ ๑๐ – ๑๕  โดยเฉพาะพรรคสาขาจังหวัดกาว บั่นห์ ซึ่งเป็นจังหวัดเขตเขาตอนบนของประเทศ สัดส่วนเจ้าหน้าที่สตรีที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ที่กว่าร้อยละ ๒๐ นายลา หงอก ทว้าง หัวหน้าคณะสมาชิกรัฐสภาจังหวัดกาว บั่นห์เปิดเผยว่า  “ แม้เป็นจังหวัดที่ยากจน การจัดเก็บภาษีเข้างบประมาณยังอยู่ในระดับต่ำ ประชาชนมีวุฒิการศึกษาต่ำ แต่งานด้านเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารพรรคได้รับความสนใจ  การที่มีเจ้าหน้าที่สตรีที่เป็นกรรมการบริหารพรรคสาขาจังหวัดถือเป็นความพยายามของพวกเราเป็นอย่างมาก  ซึ่งผลดังกล่าวมาจากการเน้นอบรมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ”

ที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดต่างๆมีเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอายุต่ำกว่า ๔๐ ปีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัด  ส่วนพรรคสาขานครดานังมีเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ร้อยละ ๑๓.๔๖ เป็นกรรมการบริหารพรรค  พรรคสาขานครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นพรรคสาขาใหญ่ที่สุดของประเทศมีรองเลขาธิการพรรค ๒ ท่านที่อายุต่ำกว่า ๔๕ จากรองเลขาธิการทั้งหมด ๔ ท่าน  ท่านเหงวียน ถิ่ เกวี้ยต เติม รองเลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์เปิดเผยว่า  “  เพื่อที่จะได้ผลดังกล่าว พวกเราได้เลือกเจ้าหน้าที่เพื่อทำการอบรมและส่งไปทำงานในพื้นที่เพื่อทดสอบและเรียนรู้ประสบการณ์  หากเราไม่กล้าทำอย่างนี้ก็ไม่อาจประเมินความสามารถของพวกเขาได้  จากการลงมือทำจริง เจ้าหน้าที่บริหารได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ คุณสมบัติและจุดเด่นของตนเอง  สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของนครโฮจิมินห์ได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ”    พรรคสาขาจังหวัดที่เหลือกำลังจัดการประชุมใหญ่วาระปี ๒๐๑๕-๒๐๒๐ โดยเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่สตรีและคนรุ่นใหม่เป็นกรรมการบริหารพรรคยังคงได้รับการปฏิบัติต่อไป .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด