การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน

(VOVworld) - ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือและแสดงความคิดเห็นในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน


(VOVworld) - ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือและแสดงความคิดเห็นในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน - ảnh 1

ประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดทำมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานะทางนิตินัย บรรทัดฐานทางกฎหมายต่อพฤติกรรมของบุคคลและนิติบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคล นิติบุคคล ผลประโยชน์ของรัฐ ผลประโยชน์ของชุมชน ค้ำประกันความเสมอภาคและความถูกต้องด้านนิตินัยในความสัมพันธ์พลเรือน มีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน

ขยายการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของพลเมือง
การแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการผลักดันมาตรการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและสมบูรณ์เพื่อรับรอง ให้ความเคารพ ปกป้องและรักษาสิทธิต่างๆของมนุษย์และสิทธิของพลเมือง พร้อมทั้งสร้างกลไกทางนิตินัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับรอง ให้ความเคารพ ปกป้องและรักษาสิทธิทางแพ่งของบุคคล โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของฝ่ายที่เสียเปรียบและฝ่ายที่มีเจตนาดีในความสัมพันธ์ทางแพ่ง จำกัดการแทรกแซงของหน่วยงานภาครัฐต่อการกำหนด การเปลี่ยนแปลงและยุติความสัมพันธ์ทางแพ่ง นาย เจืองท้ายเหี่ยน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดเกียนยางได้ประเมินว่า“ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้มีข้อกำหนดใหม่และมีความก้าวหน้าหลายข้อโดยปรับปรุงความสัมพันธ์ทางแพ่งบนพื้นฐานประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมัครใจการตกลงเองและความรับผิดชอบของบุคคล จำกัดการปฏิบัติของสำนักงานภาครัฐต่อการทำธุรกรรมทางแพ่งอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจสังคม ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลและนิติบุคคล”
ในรัฐธรรมนูญมี 1 หมวดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้นกฎหมายฉบับอื่นๆต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2013 ซึ่งการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งครั้งนี้ก็ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวคือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2013 นาง บุ่ยถิอาน สมาชิกรัฐสภากรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่า“ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิทธิของพลเมือง สิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองเวียดนามที่ได้รับการปกป้องจากรัฐและศาลซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือรัฐเป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน”
การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน - ảnh 2รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

รัฐเวียดนามคือรัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายซึ่งเป็นรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน รัฐปกป้องทุกสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน สิ่งไหนที่ประชาชนเรียกร้องและชอบธรรม สำนักงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติ

ก้าวเดินใหม่ สอดคล้องกับกฎหมายสากล
ประมวลกฎหมายแพ่งคือกฎหมายสำคัญของทุกประเทศ ในขณะที่เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกในปัจจุบัน ประมวลกฎหมายแพ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องถึงชาวเวียดนามเท่านั้นหากยังเกี่ยวข้องถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในเวียดนามอีกด้วย ดังนั้น ประมวลกฎหมายฉบับนี้ต้องสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติสากล สำหรับประสบการณ์จากนานาชาติ หลายประเทศมีข้อกำหนดว่า ศาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการดำเนินคดีทางแพ่งแม้ว่าการณีนั้นๆจะไม่ได้ถูกระบุในกฎหมาย สำหรับปัญหานี้ นาย ดิงซวนถาว สมาชิกรัฐสภากรุงฮานอยได้เผยว่า เวียดนามต้องปฏิบัติตามแนวโน้มดังกล่าวเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้“สำหรับความสัมพันธ์ทางแพ่ง เนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือทั้งสองฝ่ายต้องหารือและตกลงกันเอง ถ้าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ในร่างประมวลกฎหมายแพ่งนี้ สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ศาลไม่สามารถปฏิเสธ ไม่รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอของฝ่ายโจทก์เกี่ยวกับการแก้ไขคดีทางแพ่งโดยให้เหตุผลว่าไม่มีข้อกำหนดในกฎหมายได้”
ข้อกำหนดที่ถือเป็นเนื้อหาหลักของประมวลกฎหมายแพ่งคือทรัพย์สินและสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่มีข้อใหม่หลายข้อ สำหรับทรัพย์สิน ร่างประมวลกฎหมายเพิ่มเติมข้อกำหนดด้านทรัพย์สิน ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ เงินตรา เอกสารมีค่า สิทธิในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถึงลิขสิทธิ์ทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากนั้น ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมได้ตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา มรดกและการชดเชยความเสียหายนอกสัญญาตามแนวปฏิบัติของนานาประเทศ นาย เลดั๊กเติม สมาชิกรัฐสภาจังหวัดบิ่งถ่วนได้เผยว่า“ศาลปรับปรุงสัญญาเมื่อสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานโดยไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกฝ่าย ศาลปกป้องความเสมอภาคให้แก่คู่สัญญาทางแพ่งเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง รัฐต้องแทรกแซงผ่านข้อกำหนดของกฎหมายและศาลคือสำนักงานที่มีอำนาจแก้ไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย”
ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขถูกนำมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยปัญหาหลักที่รับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย หน้าที่ของสำนักงานที่มีอำนาจในการปกป้องสิทธิพลเรือน สิทธิส่วนบุคคล คู่สัมพันธ์ทางแพ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับมรดกและการถือกรรมสิทธิ์รูปแบบต่างๆ
ประมวลกฎหมายแพ่งคือประมวลกฎหมายใหญ่และขั้นพื้นฐานในระบบกฎหมายเวียดนาม คาดว่า ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขจะได้รับการอนุมัติในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งกว่า 200 มาตราเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชน ตอบสนองสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อสนับสนุนให้แก่การพัฒนาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่นับวันกว้างลึกมากขึ้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด