ขยายการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเอื้อให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - ชมรมสถานประกอบการเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งในด้านจำนวนและศักยภาพ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ มีส่วนร่วมธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาต่างๆในการเชื่อมโยงสถานประกอบการ ซึ่งเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามสามารถเข้าร่วมระบบห่วงโซ่คุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและโลก สถานประกอบการเวียดนามต้องมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
ขยายการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเอื้อให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ - ảnh 1(tapchitaichinh.vn

กระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า จนถึงปัจจุบัน มี 128 ประเทศและดินแดนเข้ามาลงทุนในโครงการเอฟดีไอ 2 หมื่น 6 พันโครงการในเวียดนาม รวมยอดเงินทุนจดทะเบียน 3 แสน 2 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยสถานประกอบการเอฟดีไอนับวันยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญในเศรษฐกิจเวียดนาม มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดเงินลงทุนทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 20 ของจีดีพีและร้อยละ 72.6 ของมูลค่าการส่งออกและสร้างงานทำทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่แรงงาน 9.6 ล้านคน

การเชื่อมโยงสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไอยังมีน้อย

นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้ประเมินเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไอว่า สถานประกอบการเอฟดีไอได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารสถานประกอบการ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและการสร้างงานทำในหลายด้าน หลังจากที่สถานประกอบการเอฟดีไอเข้ามาลงทุนในเวียดนามในตลอด 30ปีที่ผ่านมา ควบคู่กับการพัฒนาของสถานประกอบการต่างชาติและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจ สถานประกอบการเวียดนามได้พยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับการแข่งขันระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการเอฟดีไอกับสถานประกอบการภายในประเทศในการผลักดันการเข้าร่วมระบบห่วงโซ่คุณค่ายังไม่เกิดผลตามที่คาดหวัง การพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบและการถ่ายทอดเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน เหงวียนชี้หยุง ได้ชี้ชัดว่า“ปัญหาที่สำคัญคือการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสถานประกอบการเวียดนามยังไม่เพียงพอเพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเอฟดีไอ สถานประกอบการเอฟดีไอจะสร้างพลังขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้สถานประกอบการภายในประเทศพัฒนา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเวียดนามสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไอ นาย Tomaso Andreatta ประธานร่วมฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามได้เผยว่า  สถานประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าดังนั้นสถานประกอบการต่างชาติจึงต้องว่าจ้างบริษัทต่างชาติแทน

 แก้ไขอุปสรรคและขยายการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไอ

นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า เพื่อให้สถานประกอบการภายในประเทศเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเอฟดีไออย่างมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการเอฟดีไอต้องเป็นฝ่ายรุกในการเปิดทางให้สถานประกอบการเวียดนามเข้าร่วมระบบห่วงโซ่คุณค่า ส่วนสถานประกอบการภายในประเทศต้องพยายามเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดด้านการบริหารตามแนวทางที่ทันสมัย เข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับรัฐบาล ต้องมีมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนสถานประกอบการต่างชาติเห็นว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบัน สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามต้องเสริมทักษะการบริหารในระดับโลกและได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึกมากยิ่งขึ้น นาย Tomaso Andreatta ประธานร่วมฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามได้เผยว่า“พวกเราต้องมีนโยบายสนับสนุนสถานประกอบการภายในประเทศอย่างเข้มแข็ง ในทางกลับกัน สถานประกอบการต้องพยายามแสวงหามาตรการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสนับสนุนด้านการเงินให้แก่สถานประกอบการ ต้องผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างระหว่างสถานประกอบการเวียดนามกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค แก้ไขความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างโปร่งใสเพื่อมุ่งสู่การกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

นาย Tomaso Andreatta ยังเผยว่า การลดภาระภาษีและศุลกากรจะสนับสนุนให้สถานประกอบการภายในประเทศสามารถลงทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการต่างชาติในผลิตสินค้าเพื่อจัดสรรค์ให้แก่ตลาดเวียดนาม

สถานประกอบการได้เสนอว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อขยายการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศกับสถานประกอบการเอฟดีไออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อลดช่องว่างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น การให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเปิดดำเนินงานกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การปฏิบัตินโยบายด้านภาษีและการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง แต่นอกจากการช่วยเหลือของภาครัฐ สถานประกอบการภายในประเทศก็ต้องพยายามยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการและมาตรฐานของสถานประกอบการเอฟดีไอ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด