ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพตามแนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีน

(VOVworld) – การพบปะสังสรรค์มิตรภาพด้านการกลาโหมในเขตชายแดนเวียดนาม-จีนครั้งที่ 3 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังมีขึ้น ณ นครหลางเซินของเวียดนามและมณฑลกวางสีของจีนได้มีส่วนร่วมขยายความไว้วางใจ ทางการเมือง สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และความตั้งใจใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้น ส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเขตชายแดนเวียดนาม – จีนให้กลายเป็นเขตชายแดนที่สันติ มิตรภาพและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

(VOVworld) – การพบปะสังสรรค์มิตรภาพด้านการกลาโหมในเขตชายแดนเวียดนาม-จีนครั้งที่ 3 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังมีขึ้น ณ นครหลางเซินของเวียดนามและมณฑลกวางสีของจีนได้มีส่วนร่วมขยายความไว้วางใจทางการเมือง สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และความตั้งใจใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเขตชายแดนเวียดนาม – จีนให้กลายเป็นเขตชายแดนที่สันติ มิตรภาพและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพตามแนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีน - ảnh 1
การเสวนาในกรอบการพบปะสังสรรค์มิตรภาพด้านการกลาโหมในเขตชายแดนเวียดนาม-จีนครั้งที่ 3

การพบปะสังสรรค์มิตรภาพแห่งกองทัพเวียดนาม – จีน ณ เขตชายแดนได้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีที่มีความหมายสำคัญในชีวิตการเมืองและจิตใจของทหารและประชาชนในเขตชายแดนระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษของกองทัพสองประเทศที่มีชายแดนติดกัน
สานต่อประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ
เวียดนามและจีนมีภูเขาและแม่น้ำติดกัน สภาพทางภูมิศาสตร์และกระบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์ได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองประชาชาติ สร้างความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมและประเพณี ในภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติในอดีต ประชาชนและกองทัพทั้งสองประเทศได้เคียงบ่าเคียงไหล่ สนับสนุนและให้การช่วยเหลือจุนเจือกัน
ในยุคปัจจุบัน ทั้งสองประเทศกำลังย่างเข้าสู่ระยะเวลาที่สำคัญในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและปฏิรูปการเปิดกว้างประเทศ โดยปฏิบัติความเข้าใจร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการขยายความไว้วางใจด้านการเมือง ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน แก้ไขการขัดแย้งบนพื้นฐานของการเจรจาสันติภาพ ปฏิบัติกฎหมายสากล การพบปะสังสรรค์ฯครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพื่อขยายความไว้วางใจ ไมตรีจิตมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างประชาชนและกองทัพทั้งสองประเทศ ระหว่างทางการปกครองท้องถิ่น ประชาชนในเขตชายแดนและกองกำลังปกป้องชายแดนของสองประเทศเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อต้านคารมที่บิดเบือนความจริงของฝ่ายที่เป็นอริเกี่ยวกับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – จีนอีกด้วย พลโท ซื่อเจียนกั๋ว รองเสนาธิการใหญ่กองเสนาธิการผสมได้กล่าวว่า “พวกเราจงสามัคคีกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและร่วมมือสร้างสรรค์หุ้นส่วนใหม่ ร่วมมือเพื่อประสบความสำเร็จของทั้งสองฝ่าย ร่วมแรงร่วมใจผลักดันการพัฒนาตามแนวทางใหม่เพื่อมุ่งสู่อนาคต เพื่อให้ความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศและสองกองทัพพัฒนามากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและการอยู่ด้วยกันอย่างสันติจะได้สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น”
อาจกล่าวยืนยันถึงการขยายของกิจกรรมการพบปะสังสรรค์มิตรภาพกลาโหมในเขตชายแดนเวียดนาม – จีน โดยหลังการจัดรวม 3 ครั้ง การพบปะสังสรรค์นี้ได้สร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนและกองกำลังติดอาวุธของทั้งสองประเทศเพื่อเขตชายแดนที่สันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่การบริหาร ปกป้อง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตชายแดน ในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา การปฏิบัติตามกฎหมาย การปกป้องเขตชายแดนและหลักพรมแดนได้รับการขยายและเสริมสร้างอย่างไม่หยุดยั้ง กองกำลังป้องกันประเทศของเวียดนามและจีนเพิ่มการประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการใหญ่ๆที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ ทหารและประชาชนในเขตชายแดนระหว่างสองประเทศได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ขยายไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในทุกด้าน นำความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนพัฒนาอย่างจริงจัง โปร่งใส มีเสถียรภาพและยั่งยืน

ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพตามแนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีน - ảnh 2
พลโทเหงียนชี๊หวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามกล่าวปราศรัยในการเสวนา

ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความสามัคคี
ในระยะใหม่ สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบวกกับบางปัญหาชายแดนทางทะเลที่ยังคั่งค้างอยู่ระหว่างสองประเทศได้ทำให้การจัดกิจกรรมการพบปะสังสรรค์มิตรภาพและความร่วมมือมีความจำเป็นยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันแล้วในการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันครั้งต่างๆที่ผ่านมา เพื่อขยายความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมและควบคุมแรงงานของทั้งสองประเทศ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างกองกำลังป้องกันเขตชายแดนระหว่างสองประเทศและระหว่างชุมชนในเขตชายแดนของสองประเทศ พลโทเหงียนชี๊หวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้ข้อเสนอว่า “กองกำลังติดอาวุธของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกองกำลังควบคุมและปกป้องเขตชายแดนต้องขยายการประสานงาน ปฏิบัติตามเนื้อหาความร่วมมือที่มีอยู่และเสนอเนื้อหาความร่วมมือใหม่ที่มีชีวิตชีวา หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขยายบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งสองประเทศพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อมีส่วนร่วมต่อการขยายความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับจีน ผมขอร้องให้หน่วยงานและทางการปกครองจังหวัดหลางเซินและมณฑลกวางสีให้ความสนใจมากขึ้นต่อการพบปะสังสรรค์ของกองกำลังติดอาวุธทั้งสองประเทศ”
การพบปะสังสรรค์มิตรภาพระดับสูงในเขตชายแดนได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นการสานต่อประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ การพบปะประจำปีนี้ยังคงเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์มิตรภาพและความอบอุ่นระหว่างประชาชนในเขตชายแดนเวียดนาม – จีนอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด