ข้อใหม่ในภารกิจของรัฐสภาสมัยที่ 13

(VOVworld) - รัฐสภาสมัยที่ 13 กำลังประชุมครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของวาระ5ปี  โดยภารกิจต่างๆของรัฐสภาสมัยที่ 13ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างทัน การณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง
(VOVworld) - รัฐสภาสมัยที่ 13 กำลังประชุมครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของวาระ5ปี  โดยภารกิจต่างๆของรัฐสภาสมัยที่ 13ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างทันการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง
ข้อใหม่ในภารกิจของรัฐสภาสมัยที่ 13 - ảnh 1
ท่าน เหงวียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภา(Photo: vietnamplus.vn)
ในภาพรวม รัฐสภาสมัยที่ 13 ได้ประสบความสำเร็จทั้งในการร่างรัฐธรรมนูญและนิติบัญญัติ รวมทั้งการตรวจสอบสูงสุดและการต่างประเทศ  นาย เจิ่นยูหลีก สมาชิกรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 13 ว่า“รัฐสภาสมัยที่ 13 ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้น ทำการประชุมอภิปรายและกำหนดแนวทางต่างๆอย่างมีประชาธิปไตยมากขึ้น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติคำมั่นที่ให้ไว้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นและได้รับความไว้วางจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น”
นิมิตรหมายในด้านนิติบัญญัติ
ในวาระ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาได้พิจารณาและปรับปรุงร่างกฎหมายจำนวนมากที่ไม่เคยมีมาก่อนคือกว่า 107 ฉบับบนเจตนารมณ์แห่งการเชิดชูการปกป้องสิทธิมนุษยชน และที่โดดเด่นคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูยปี 2013 ที่มีความพร้อมเพรียงด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของภารกิจการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  พร้อมทั้งระบุเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าในร่างกฎหมายฉบับต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นพื้นฐาน  ซึ่งหลังการประกาศรัฐธรรมนูญปี 2013 เป็นเวลา 2 ปี ก็มีร่างกฎหมายเกือบ 70ฉบับที่ครอบคลุมด้านต่างๆได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา
ควบคู่กับการอนุมัติรัฐธรรมนูญปี 2013 รัฐสภาได้เน้นพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อประกาศใช้กฎหมายสำคัญๆ เสร็จสิ้นการจัดทำกรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐสังคมนิยมที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย องค์ประกอบของรัฐ กลไกเศรษฐกิจเชิงตลาด กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่ขั้งพื้นฐานของพลเมือง สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานทางนิตินัยที่เอื้อให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่และตอบสนองความต้องการของการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก
ส่วนกระบวนนิติบัญญัดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามแนวทางยกระดับคุณภาพ เพิ่มความเคร่งครัด คล่องตัว ประชาธิปไตย ความโปร่งใสและเปิดเผยของเอกสารกฎหมาย  ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์นโยบาย ประเมินผลกระทบจากปัญหาต่างๆก่อนการจัดทำร่างกฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานทุกระดับเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับต่างๆ จำนวนร่างกฎหมายที่ต้องรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อระดมสติปัญญาและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
งานด้านการตรวจสอบของรัฐสภาก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารทางราชการทั้งในระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น  ส่วนขอบเขตของการตรวจสอบของรัฐสภานั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและปัญกาความเดือดร้อนของประชาชน  เกี่ยวกับกิจกรรมการตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา ท่าน เหงวียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้เผยว่า“กิจกรรมการตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงใหม่มากมาย โดยเน้นคุณภาพของการตอบกระทู้ถาม เชิดชูประชาธิปไตย การอภิปรายและการสนทนาอย่างเปิดเผยในเชิงสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในการวิจารณ์ตนเองของผู้ที่ถูกตั้งกระทู้ถาม โดยเฉพาะการประชุมครั้งที่ 10 รัฐสภาได้ตั้งกระทู้ถามผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบในทั้งวาระ การตั้งและตอบกระทู้ถามตั้งแต่ต้นวาระ  ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า รัฐสภาได้ติดตามและทำการตรวจสอบการปฏิบัติมติของรัฐสภาอย่างใกล้ชิด”
ในวาระนี้ ในนามประชาชนทั้งประเทศ รัฐสภาได้ปฏิบัติสิทธิการตรวจสอบสูงสุดผ่านการจัดการลงคะแนนไว้วางใจต่อตำแหน่งสำคัญๆที่รัฐสภาเลือก หรือ อนุมัติ
กิจกรรมการต่างประเทศมีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมการต่างประเทศของผู้บริหารรัฐสภา คณะกรรมาธิการต่างๆและสมาชิกรัฐสภาได้รับการผลักดันากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับองค์การและรัฐสภาประเทศต่างๆให้พัฒนาทั้งในด้านกว้างและส่วนลึก สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ โดยเฉพาะในปี 2015 นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียู 132 และนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวปราศรัยต่อรัฐสภาเวียดนาม  นาย โงดึกแหม่ง รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์แห่งรัฐสภาได้เผยว่า“จุดเด่นในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐสภาคือการสร้างบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศ  ควบคู่ไปกับกิจกรรมการต่างประเทศของพรรค รัฐและการทูตประชาชน กิจกรรมการต่างประเทศของรัฐสภาได้ช่วยผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาประเทศต่างๆให้พัฒนาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ เช่น ปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตยของชาติ”
รัฐสภาสมัยที่ 13 ใกล้จะหมดวาระ  ในรอบ5ปีที่ผ่านมา จากความพยายามของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆรัฐสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างลุล่วงไปด้วยดี มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อสร้างนิมิตรหมายสำคัญๆและตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง สมกับการเป็นหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจสูงสุดและเป็นองค์กรตัวแทนสูงสุดของประชาชน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด