ความประทับใจต่อการประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓

( VOVworld  ) - การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังประชุมมาเป็นเวลากว่า ๑ เดือน โดยได้ทำหน้าที่สำคัญๆสำเร็จหลายอย่าง อันเป็นการยืนยันสถานะและบทบาทขององค์การตัวแทนสูงสุดของประชาชนและองค์การอำนาจสูงสุดของประเทศ

( VOVworld  ) - การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังประชุมมาเป็นเวลากว่า ๑ เดือน โดยได้ทำหน้าที่สำคัญๆสำเร็จหลายอย่าง อันเป็นการยืนยันสถานะและบทบาทขององค์การตัวแทนสูงสุดของประชาชนและองค์การอำนาจสูงสุดของประเทศ

ความประทับใจต่อการประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ - ảnh 1
การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ 

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของรัฐสภาในครั้งนี้คือ การลงคะแนนไว้วางใจผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ๔๗ ท่านที่มาจากการเลือกตั้งและผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  นี่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สำคัญในชีวิตการเมืองของประเทศที่ให้ความสำคัญต่อสิทธิความเป็นเจ้าของของประชาชนผ่านการตรวจสอบของรัฐสภาต่อเจ้าหน้าที่บริหารของพรรคและรัฐ  ผลการลงคะแนนไว้วางใจจะช่วยให้บรรดาผู้ที่ถูกลงคะแนนนั้นสำรวจตัวเองเพื่อฝึกฝนหล่อหลอมทั้งด้านคุณสมบัติ คุณธรรมและความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเวลาต่อไป  คุณโจวถิ่ทูงา สมาชิกรัฐสภานครฮานอยเห็นว่า  “ สมาชิกรัฐสภาสามารถทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการประเมินผลการทำงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญๆที่มาจากการเลือกตั้งหรือผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา สำหรับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจะพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดต่อไป  ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนไว้วางใจต่ำซึ่งต้องรับผิดชอบในด้านที่ร้อนแรงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จ  นี่เป็นการประเมินผลการทำงานเพื่อให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาให้ดีขึ้น

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบให้ดีมากขึ้น ที่ประชุมรัฐสภาครั้งนี้ได้ตรวจสอบการปฏิบัติกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในการใช้เงินทุนจากการขายพันธบัตรของรัฐบาลในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะปี ๒๐๖ – ๒๐๑๒ ตั้งกระทู้ถามนายเหงวียนซวนฟุกรองนายกฯและรมว. ๔ ท่านในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ

ในกรอบของการประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๕ นี้ ที่ประชุมได้สงวนเวลามากพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไข  และเห็นด้วยกับรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในปัญหาพื้นฐานและมีลักษณะหลักการเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบอบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ความมั่นคง การป้องกันประเทศและการต่างประเทศ นายอวงจูลิว รองประธานรัฐสภาเห็นว่า “ บรรดาสมาชิกรัฐสภาชื่นชมการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไข ซึ่งได้รับการดำเนินอย่างเร่งรีบและได้กลายเป็นการดำเนินชีวิตทางการเมืองอย่างกว้างขวาง หลังการประชุมรัฐสภาครั้งนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะรวบรวมความคิดเห็นต่อไปเพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญฯให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นต่อการประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๖ พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๕ นี้ได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ ๙ ฉบับ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้าน ความมีเสถียรภาพ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและชีวิตของประชาชน  ที่ประชุมรัฐสภายังแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายอีก ๗ ฉบับ

ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมรัฐสภาได้ใช้เวลามากพอเพื่อวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี ๒๐๑๒ ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม สถานการณ์การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงเดือนต้นปีนี้

สิ่งที่น่าสนใจอีกคือ นี่เป็นครั้งแรกที่การประชุมรัฐสภาได้รับการถ่ายทอดสดถึง ๙ ครั้งผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ  นายเลญือเตี๊ยน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดกว่างจิ่เห็นว่า “ การประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะการประชุมครั้งต่างๆของรัฐสภาสมัยที่ ๑๓ รัฐสภาและคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภามีแนวนโยบายเปิดเผยการประชุมต่างๆมากขึ้น  โดยเมื่อก่อนนี้ จะถ่ายทอดสดนัดเปิดและปิดการประชุม การตอบกระทู้ถามหรือการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้ขยายไปยังการประชุมอภิปรายทางวิชาการ กฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่กฎหมายต่อประชาชนอีกช่องทาง  นี่เป็นโอกาสทองให้รัฐสภาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การประชุมครั้งที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้รัฐสภาปฏิบัติอำนาจสูงสุด ๓ ประการได้แก่ นิตินัย การตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด