ความพยายามบรรลุเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

(VOVworld) - ถึงแม้นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ประเมินว่า เศรษฐกิจเวียดนามกำลังเผชิญกับอุปสรรค์ต่างๆ แต่ก็ยืนยันว่า ใน 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ รัฐบาลจะชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อสามารถ บรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีร้อยละ 6.7 ในปีนี้

(VOVworld) - ถึงแม้นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ประเมินว่า เศรษฐกิจเวียดนามกำลังเผชิญกับอุปสรรค์ต่างๆ แต่ก็ยืนยันว่า ใน 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ รัฐบาลจะชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อสามารถ บรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีร้อยละ 6.7 ในปีนี้

ความพยายามบรรลุเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ - ảnh 1
นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี

ในนัดปิดการประชุมรัฐบาลประจำเดือนมิถุนายนเมื่อบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ยํ้าว่า พรรค รัฐและรัฐบาลมีแนวทางระดมพลังที่เข้มแข็งของทั้งระบบการเมือง หน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งกองทัพ ชมรมผู้ประกอบการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีความคล่องตัว กล้าคิดกล้าทำ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ
ไม่ปรับอัตราการขยายตัวจีดีพี
ถึงแม้ประสบความยากลำบากต่างๆใน 6 เดือนแรกของปีนี้ แต่ก็ยังคงมีโอกาสเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจใน 6 เดือนที่เหลือ  ในด้านการผลิตเกษตร กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้กำชับให้จังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงขยายพื้นที่ปลูกข้าวและพืชต่างๆอีก 2 แสน 5 พันเฮกต้า  พร้อมทั้งวางมาตรการต่างๆเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผลักดันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการเลี้ยงกุ้งที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้เผยว่า ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016 เวียดนามมีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การเกษตรและสัตว์นํ้า ส่วนอัตราการขยายตัวการส่งออกในปี 2016 อาจบรรลุร้อยละ 8.5  ซึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ธนาคารชาติจะดำเนินมาตรการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ปรับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งกำชับให้ธนาคารต่างๆลดค่าใช้จ่ายเพื่อปรับลดอัตราเงินกู้ดอกเบี้ย  ส่วนแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อผลักดันการพัฒนาของสหกรณ์และส่งเสริมบทบาทของสหกรณ์ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  ทั้งนี้ นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า จากความพยายามของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชน เวียดนามจะสามารถบรรลุอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ได้ในปีนี้
สร้างสรรค์รัฐบาลที่เอื้อให้แก่การบรรลุเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวจีดีพี รัฐบาลตั้งใจสร้างสรรค์รัฐบาลที่บริสุทธิ์ ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น มีระเบียบวินัยเพื่อรับใช้ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างสรรค์บรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่เอื้อให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและชี้ชัดว่า“ต้องส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ยุติการผูกขาดและการติดสินบนเพื่อสามารถพัฒนาตามกลไกตลาดได้อย่างเต็มที่ ต่อต้านการฉกฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่ม รวมทั้งทำการปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐตามแนวทางลดขนาดเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนถือเศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการสร้างงานทำ รวมทั้งมีแผนการระดมสถานประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เผยต่อไปว่า รัฐบาลได้วางแนวทางใหม่เพื่อผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เช่น ประกาศใช้มติต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในการลงทุนประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ แนะนำการปฏิบัติกฎหมายการลงทุนและกฎหมายผู้ประกอบการฉบับแก้ไข ตลอดจนผลักดันการปรับปรุงระเบียบราชการและยํ้าว่า“ต้องปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจตามมติ 01 – 19 และ 35 ของรัฐบาล ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุน สนับสนุนเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง เขตภาคกลางตอนใต้และเขตที่ราบสูงเตยเงวียนในการฟื้นฟู้การผลิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการรักษาเสถียรภาพทางสังคม สวัดิการสังคม ตลอดจนพัฒนาตลาดภายในประเทศและขยายตลาดการส่งออก”
ทั้งนี้ อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุคือแก้ไขปัญหาการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆต้องมีแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับการปฏิรูป ควบคู่กันนั้น ต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์สามารถสร้างฐานะเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด