ความมีประชาธิปไตยและภาวะวิสัยในการจัดทำนโยบายต่างๆ

(VOVWORLD) - สภาแห่งชาติเวียดนามได้มีมติเลื่อนการพิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วกในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6 สมัยที่ 14 เพื่อทำการปรับปรุง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สภาแห่งชาติและรัฐบาลเวียดนามพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้แทนสภาแห่งชาติและประชาชนทุกคน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความมีประชาธิปไตยและภาวะวิสัยในการจัดทำนโยบายและกฎหมายต่างๆ
ความมีประชาธิปไตยและภาวะวิสัยในการจัดทำนโยบายต่างๆ - ảnh 1ชายหาดทะเลเวินโด่น  (cafef.vn)

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟอง และฟู้ก๊วกมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่เพียงแต่เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพต่างๆเพื่อพัฒนาภูมิภาค 3 แห่งดังกล่าวเท่านั้น หากยังสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาภูมิภาคอื่นๆอีกด้วย ซึ่งควบคู่กับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องจัดทำกลไก นโยบายใหม่ รวมถึงระบบบริหารราชการอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว

การจัดทำนโยบายต่างๆต้องมาจากความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟอง และฟู้ก๊วก รวมถึงการแบ่งอำนาจให้แก่เขตต่างๆจะสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความประสงค์ว่า สภาแห่งชาติจะอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วกเพื่อสร้างกรอบทางกฎหมายที่เอื้อให้แก่การแก้ไขปัญหาต่างๆในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นร่างกฎหมายใหม่และมีความซับซ้อนมาก มีข้อกำหนดเชิงก้าวกระโดดเกี่ยวกับโครงสร้างระบบราชการ ทัศนะและมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน

ในสภาวการณ์ที่ผู้แทนสภาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อเนื้อหาบางส่วนของร่างกฎหมายฉบับนี้ ท่าน  เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อเร็วๆนี้ โดยยืนยันว่า จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆอย่างเหมาะสม จากการที่เวียดนามไม่เคยจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงต้องจัดทำนโยบายต่างๆควบคู่กับการถอดประสบการณ์ของประเทศต่างๆเพื่อค้ำประกันการสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศและประชาชน พร้อมทั้งยืนยันว่า พรรคและรัฐมีแนวทางถือผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในการจัดทำร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก

รัฐบาลและสภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์แห่งการรับใช้ประชาชนในช่วงเวลาที่สำคัญนี้  ซึ่งการเสนอให้รัฐบาลและสภาแห่งชาติเลื่อนเวลาการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วกได้แสดงให้เห็นถึงความมีประชาธิปไตย ภาวะวิสัยและการจัดทำนโยบายที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน ส่วนการมีมติเลื่อนการอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลและสภาแห่งชาติรับฟังและให้ความเคารพความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของนักวิชาการและนักกฎหมายและทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายต่างๆของสภาแห่งชาติและรัฐบาลในเวลาข้างหน้า หลังจากสภาแห่งชาติมีมติเลื่อนเวลาการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เรียกร้องให้ประชาชนใจเย็นและมีความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจของพรรคและรัฐเนื่องจากสภาแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมายต่างๆอยู่เสมอ

ให้ความเคารพประชาธิปไตย รักษาระเบียบวินัยและกลไกการบริหารของรัฐ

การเลื่อนการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วกสะท้อนให้เห็นถึงความคล่องตัว การตรวจสอบและการประเมินเพื่อค้ำประกันการจัดทำนโยบายต่างๆให้มีความพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพตามความปรารถนาของผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำการวิจัยและปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ค้ำประกันการปฏิบัติกลไก นโยบายเชิงก้าวกระโดดและแก้ไขความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความเคารพประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของพรรคและรัฐเวียดนาม

ควบคู่กับการเลื่อนการอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก สภาแห่งชาติและรัฐบาลได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆบริหารการใช้ที่ดินในท้องถิ่นที่มีแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งเตรียมพร้อมแหล่งพลังและเงื่อนไขต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติมติต่างๆอย่างทันการณ์ ตลอดจนผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อเนื้อหาต่างๆของร่างกฎหมายฉบับนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด