นโยบายที่สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมหลังการประชุมมาเป็นเวลา 7 วัน ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุม ท่าน เหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กล่าวถึงมาตรการที่สำคัญเพื่อปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ในช่วงปี 2017 - 2018 และปีต่อๆไปให้ประสบความสำเร็จ
นโยบายที่สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ - ảnh 1ภาพการประชุม 

 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6  ได้หารืวอถึงปัญหาที่สำคัญและซับซ้อนต่างๆ เช่น ปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วงปี 2017 – 2018 การเปลี่ยนแปลงใหม่หน่วยงานราชการและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของทั้งระบบการเมืองต่อไป

ปี 2018ต้องคํ้าประกันการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนฟู้จ่องได้ยํ้าว่า หน้าที่สำคัญในปี 2018 คือต้องคํ้าประกันการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ผลักดันการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คํ้าประกันการปฏิบัตินโยบายด้านสวัสดิการสังคม ปฏิบัติโครงการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์อย่างก้าวกระโดด 3 โครงการ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

สำหรับงานด้านสังคม ต้องพัฒนาวัฒนธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมทางสังคม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคยังได้ยํ้าว่า ต้องผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้กระทัดรัดและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การรักษาความมั่นคง การป้องกันประเทศ ตลอดจนต้องธำรงบรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในเชิงรุก ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า“ต้องส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ การบริหารและชี้นำการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัด คล่องตัว และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นจัดทำและปรับปรุงกลไกต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดของระเบียบวินัยเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจอย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาการจัดสรรค์และเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ  การแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนที่ดำเนินการอย่างล่าช้าและการถอนเงินทุนของรัฐจากสถานประกอบการที่ขาดประสิทธิภาพ ปฏิรูปรายรับและรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบประมาณและคํ้าประกันอัตราหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนผลักดันการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ”

ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างระบบการเมืองต่อไป

คณะกรรมการกลางพรรคได้ยํ้าถึงความสำคัญและกำชับให้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างระบบการเมืองให้กระทัดรัดและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาข้างหน้า ซึ่งถือเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เร่งด่วนและมีความหมายสำคัญเป็นอันดับแรกในภารกิจการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ปฏิรูประบบการเมืองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

“ต้องปฏิบัติหลักการพรรคเป็นผู้ชี้นำการสร้างงสรรค์และบริหารองค์กรและโครงสร้างระบบการเมืองอย่างจริงจัง ส่งเสริมบทบาทการนำของพรรค การบริหารของรัฐและสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารจัดการโครงสร้างระบบการเมืองอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งต้องทำการวิจัยเพื่อจัดทำรูปแบบการดำเนินการของระบบการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่ จัดทำกลไกการแข่งขัน การรับสมัครงานและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆอย่างเปิดเผยและโปร่งใสเพื่อดึงดูดผู้ที่มีคุณสมบัติและทักษะความสามารถเข้ามาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ”

 ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเมือง จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่กระบวนการบริหาร ยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเวลาข้างหน้า

“รัฐต้องคํ้าประกันการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น ยกระดับความสามารถในการเข้าถึงการบริการสาธารณะสำหรับประชาชนทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของการขยายการลงทุนภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรของหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการระดมและใช้พลังทุกแหล่งในสังคมเพื่อลงทุนพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า ยังมีอุปสรรคและความท้าทายรออยู่ข้างหน้า เวียดนามต้องปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 มติของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 โดยเฉพาะมติและข้อสรุปของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 เพื่อปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ต่างๆในช่วงปี 2017 – 2018 และปีต่อๆไปให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด