นโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตสังคมจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2015

(VOVworld) – นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้เป็นต้นไป ได้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ 10 ฉบับ ซึ่งเน้นแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม

(VOVworld) – นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้เป็นต้นไป ได้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ 10 ฉบับ ซึ่งเน้นแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม

นโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตสังคมจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2015 - ảnh 1
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้เป็นต้นไป ได้มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ 10 ฉบับ
กฎหมาย 10 ฉบับที่มีผลบังคับใช้ประกอบด้วย กฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับแก้ไข กฎหมายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไข กฎหมายการควบคุมและใช้เงินทุนภาครัฐในการผลิตและประกอบธุรกิจในสถานประกอบการ กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไข กฎหมายการบังคับคดีทางแพ่งฉบับแก้ไข กฎหมายการฝึกสอนอาชีพ กฎหมายตำรวจประชาชน กฎหมายนายทหารฉบับแก้ไข กฎหมายการบินพลเรือนเวียดนามฉบับแก้ไข รวมถึงมติฉบับต่างๆ
เปิดโอกาสให้ต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเวียดนาม
นโยบายที่โดดเด่นและน่าสนใจมากที่สุดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้คือการอนุญาติให้องค์กรและชาวต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเวียดนามตามกฎหมายที่อยู่อาศัยฉบับแก้ไข โดยจะต้องเป็นองค์การ บุคคลชาวต่างชาติ สถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ สาขาหรือสำนักงานตัวแทนของสถานประกอบการต่างชาติ กองทุนการลงทุนต่างชาติ สาขาของธนาคารต่างชาติประจำเวียดนามหรือชาวต่างชาติที่อาศัยในเวียดนามมีสิทธิซื้อ เช่า รับมรดกและถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดไม่เกินร้อยละ 30ต่อคอนโดมีเนี่ยมหนึ่งแห่ง ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทวิลล่าหรือบ้านทั่วไปมีสิทธิ์ถือครองได้ไม่เกิน 250 หลังต่อตำบล ส่วนระยะเวลาที่ถือครองกรรมสิทธิ์คือ 50 ปีหรือถือครองได้เหมือนชาวเวียดนามในกรณีที่สมรสกับชาวเวียดนาม
ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาการฝึกอาชีพและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
สำหรับกฎหมายการฝึกสอนอาชีพได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายการสอนอาชีพฉบับเดิมตามแนวทางขยายขอบเขตและบุคคลในโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยและศูนน์ฝึกสอนและแนะแนวอาชีพเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพบนเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ มี 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน โรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัย ส่วนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในโครงข่ายของการศึกษาอาชีพประกอบด้วย โรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัย ซึ่งถูกแยกออกจากระบบอุดมศึกษาและกำหนดให้เป็นสถาบันอาชีวศึกษา
ส่วนมติ 55/2015 ของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กรกฎาคมเช่นกันก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทโดยได้กำหนดว่า บุคคล ครอบครัว กลุ่มการผลิต ครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ สหกรณ์ สมาพันธ์สหกรณ์และเจ้าของฟาร์มสามารถกู้เงินจากองค์การสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 3 พันล้านด่งสำหรับสมาพันธ์สหกรณ์ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมงน้ำลึกและให้บริการให้แก่การทำประมงน้ำลึก ซึ่งจะสร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม
นโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตสังคมจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2015 - ảnh 2
สถานประกอบการภาครัฐคือจะต้องเป็นสถานประกอบการที่รัฐถือหุ้น 100 % 
ลดเวลาปฏิบัติขั้นตอนระเบียบการลงทุน
กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขและกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หลายอย่าง และมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการอย่างเข้มแข็ง อย่างเช่น กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขมีการยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตในการทำงาน การระบุเงินทุนตามที่กฎหมายระบุในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการ ลดเวลาขั้นตอนระเบียบการจดทะเบียนของสถานประกอบการหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการจดทะเบียนเหลือเพียง 3 วันเท่านั้น กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขยังยกเลิกระเบียบการออกใบรับรองการจดทะเบียนลงทุนต่อนักลงทุนภายในประเทศ ลดขั้นตอนการทำเอกสารและเวลาการปฏิบัติให้แก่การออกใบรับรองเกี่ยวกับการจดทะเบียนลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยมีกำหนดเวลาไม่เกินกว่า 15 วันแทน 45 วันเหมือนเมื่อก่อน
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสถานประกอบการไม่ต้องระบุสาขาอาชีพที่ประกอบธุรกิจในใบรับรองการจดทะเบียนของสถานประกอบการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิการประกอบธุรกิจอย่างเสรีตามรัฐธรรมนูญปี 2013 ลดความเสี่ยง เพิ่มความเป็นฝ่ายรุกและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ อำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าสู่ตลาดและลดเวลาในการทำระเบียบจัดตั้งสถานประกอบการ
รัฐเพียงลงทุนให้แก่การก่อตั้งสถานประกอบการภาครัฐที่ประกอบธุรกิจใน 4 ด้าน
ระเบียบกลไกและข้อกำหนดต่างๆของกฎหมายการควบคุมและใช้เงินทุนภาครัฐในการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการต่างเน้นถึงเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพในการลงทุน การควบคุมการใช้เงินทุนภาครัฐ ตลอดจนยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดว่า รัฐเป็นเพียงผู้ลงทุนให้แก่การก่อตั้งสถานประกอบการภาครัฐที่ประกอบธุรกิจใน 4 ด้านเท่านั้น ประกอบด้วย สถานประกอบการจัดสรรผลิตภัณฑ์ การบริการสาธารณะที่จำเป็นทางสังคม สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านกลาโหม ความมั่นคง สถานประกอบการที่ผูกขาดด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การลงทุนขนาดใหญ่ การสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่างๆและระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาใหม่ที่สำคัญคือ การกำหนดนิยามของคำว่า สถานประกอบการภาครัฐคือจะต้องเป็นสถานประกอบการที่รัฐถือหุ้น 100 % แทนข้อกำหนดเดิมที่ให้รัฐถือหุ้น 51 %./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด