ปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง

(VOVWORLD) - วันที่ 27 กรกฎาคม เวียดนามจะจัดพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติเพื่อเชิดชูสดุดีวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราชและเสรีภาพของประชาชาติ ในตลอด 70ปีที่ผ่านมา การปฏิบัตินโยบายสำหรับทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติได้ประสบผลงานที่สำคัญ เช่น มีการจัดทำกลไกลนโยบายให้สิทธิพิเศษและการขยายการปฏิบัติ “ขบวนการตอบแทนบุญคุณ”ในทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนามต่อผู้ที่ได้เสียสละเพื่อเอกราช เสรีภาพและเอกภาพของประชาชาติ
ปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 

จนถึงปี 2017 ในเวียดนาม มีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติกว่า 9 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ทหารพลีชีพ คุณแม่วีรชน วีรชนกองกำลังติดอาวุธประชาชน วีรชนแรงงาน ทหารทุพพลภาพ ทหารผ่านศึกบุตรที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน และนักปฏิวัติที่ถูกจับกุมคุมขัง

ปรับปรุงนโยบายต่างๆอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากที่ประธานโฮจิมินห์ลงนามประกาศใช้กฤษฎีกา 20/SL เกี่ยวกับเงินบำนาญและเงินสวัสดิการพิเศษสำหรับทหารทุพพลภาพและครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ปี 1947 จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้จัดทำและปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษแก่ทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติอย่างพร้อมเพรียงในทั่วประเทศ รวมถึงการจัดสรรค์งบประมาณ 29 ล้านล้านด่งต่อปีเพื่อจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง กว่า 1.4 ล้านคน ล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ลงนามประกาศใช้มติที่ 14 ของคณะเลขาธิการกลางพรรคที่กำชับให้หน่วยงานทุกระดับต้องดูแลเอาใจใส่และปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ระยะยาวของทางการทุกระดับและของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะต้องทำการวิจัยและประกาศใช้ร่างรัฐบัญญัติใหม่แทนรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งทำการวิจัยและปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติที่ปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศและกำลังอยู่ในต่างประเทศ ตลอดจนทำการวิจัยและปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินรุ่นที่ 3 นาย ยวานเหมาเหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า“มติฉบับใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 ครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทุกครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมกับประชาชนในเขตตัวเมืองและจะเน้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง”

ขบวนการ “ตอบแทนบุญคุณ”ได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

นอกเหนือจากนโยบายต่างๆของรัฐแล้ว ขบวนการดูแลทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติในเวลาที่ผ่านมาได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง โดยในรอบ 10 ปีมานี้ ประชาชนเวียดนามได้บริจาคเงิน 3.5 ล้านล้านด่งเพื่อก่อตั้งกองทุน “ตอบแทนบุญคุณ” พร้อมทั้งซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเกือบ 1 แสน 7 หมื่นหลัง รวมมูลค่า 12.2 ล้านล้านด่ง มอบสมุดเงินฝาก 159000 เล่มให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติและให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคุณแม่วีรชน นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า“ขบวนการดูแลทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงนํ้าใจและความรับผิดชอบของประชาชนในสังคม ซึ่งช่วยปลูกฝังความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติอันดีงามของประชาชาติ ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของทั้งประชาชาติเพื่อมีส่วนช่วยดูแลผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง อีกทั้งแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง”

นอกจากนี้แล้ว รัฐได้ให้ความสนใจต่อการค้นหาอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ และการก่อสร้างเขตอนุสาวรีย์ทหารพลีชีพเพื่อชาติ โดยได้พัฒนาศูนย์วิเคราะห์ DNA เพื่อผลักดันการทำการชันสูตรพร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นหาข้อมูลของทหารพลีชีพ นาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า“พวกเราได้จัดทำเว็ปไซต์ที่สนับสนุนการหาข้อมูลเกี่ยวกับทหารพลีชีพที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นช่องทางหาข้อมูลทหารพลีชีพที่ดีที่สุด อีกทั้งช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆจากประชาชน”

การให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติคือนโยบายที่สำคัญของพรรคและรัฐเวียดนาม จากผลงานที่ได้บรรลุในการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวในหลายสิบปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนามต่อผู้ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราช เสรีภาพและเอกภาพของประชาชาติ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด