ปฏิบัติมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 12 ให้ลุล่วงไปด้วยดี

(VOVworld)- บ่ายวันที่7กรกฎาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่3สมัยที่12ได้เสร็จสิ้นลง โดยท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้อ่านบทปราศรัยปิดการประชุมที่ย้ำถึงผลสำเร็จที่โดดเด่นของการประชุม พร้อมทั้งยืนยันว่าการปฏิบัติมติการประชุมฯให้บรรลุผลสำเร็จจะมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVworld)- บ่ายวันที่7กรกฎาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่3สมัยที่12ได้เสร็จสิ้นลง โดยท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้อ่านบทปราศรัยปิดการประชุมที่ย้ำถึงผลสำเร็จที่โดดเด่นของการประชุม พร้อมทั้งยืนยันว่าการปฏิบัติมติการประชุมฯให้บรรลุผลสำเร็จจะมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ปฏิบัติมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 12 ให้ลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 1
ท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯอ่านบทปราศรัยปิดการประชุม

ในที่ประชุม คณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 12 ได้อนุมัติเนื้อหาหลักเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง รวมทั้งเห็นด้วยกับการประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค การตรวจตรา ตรวจสอบและระเบียบวินัยของพรรค การเสนอรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐวาระปี 2016-2021
เปลี่ยนแปลงวิธีการนำของพรรค
ระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางสมัยที่ 12 เป็นเอกสารที่สำคัญในการแปรธรรมนูญของพรรคให้เป็นรูปธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฎิรูประเบียบราชการภายในพรรคและการเปลี่ยนแปลงวิธีการนำของพรรค ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางพรรคยืนยันอีกครั้งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจของตนในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆของประเทศ ของพรรคและของรัฐ รวมไปถึงปัญหายุทธศาสตร์ แนวทาง นโยบายด้านเศรษฐกิจ – สังคม งบประมาณแผนดินในระยะ 5 ปีและประจำปี หน้าที่ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ งานด้านการต่างประเทศ การสร้างสรรค์พรรค การรณรงค์มวลชนเพื่อปฏิบัติหลักนโยบายทางการเมือง ธรรมนูญของพรรค มติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค แนวทางและทัศนะชี้นำการส่งเสริมประชาธิปไตยและรักษาระเบียบวินัยของพรรคและสังคม เตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและเสนอตำแหน่งผู้บริหารของพรรคและรัฐ รวมทั้งวางแนวทางเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐสังคมนิยมที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องเผยว่า “ในระเบียบการทำงานของพรรคมีการเสริมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบและอำนาจของกรมการเมืองในการวางแนวทาง ทัศนะ เป้าหมายและมาตรการแก้ไขต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนในด้านต่างๆของชีวิต พร้อมทั้งเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค การประชุมกรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคในเร็วๆนี้ รวมทั้งการบริหารชี้นำต่อสำนักงานภาครัฐ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม องค์การทางสังคมและองค์กรการเมืองต่างๆ”
ในระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางสมัยนี้ยังมีการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรค “การปฏิบัติระเบียบการนี้จะช่วยผลักดันความมีประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง ทั้งยังรักษาระเบียบวินัยของพรรค ค้ำประกันหลักการประชาธิปไตยและการบริหารแบบหมู่คณะ เพิ่มความรับผิดชอบของบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหาร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการนำของพรรค ส่งเสริมบทบาท ความเป็นฝ่ายรุกและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรสมาชิกในระบบการเมือง ผลักดันความเข้มแข็งและความสามัคคีภายในพรรค เปลี่ยนแปลงใหม่แนวทางการนำของพรรคต่อรัฐและสังคม”
ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการเสนอรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐวาระปี 2016-2021 สำหรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ เช่น ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภารวมทั้งผู้บริหารสำนักงานส่วนกลางบางแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรครั้งที่ 2 สมัยที่ 12 ที่ได้มีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะไม่ต้องลงคะแนนอีก ส่วนสำหรับตำแหน่งที่ยังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งตำแหน่งที่คาดว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้กรมการเมืองเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1 สมัยที่ 14ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้
ปฏิบัติมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 12 ให้ลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 2
ภาพการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 12

ระดมพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม  
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศนับตั้งแต่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 มาจนถึงปัจจุบัน เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า จากความพยายามของทั้งระบบการเมืองและความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชน ทำให้เศรษฐกิจมหภาคของเวียดนามมีเสถียรภาพมากขึ้น สวัสดิการสังคมและความมั่นคงทางการเมืองได้รับการค้ำประกันให้มีความมั่นคงต่อไป โดยเฉพาะเวียดนามได้เสร็จสิ้นการปรับคณะผู้บริหารที่สำคัญๆของรัฐให้มีความสมบูรณ์ จัดการประชุมผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14 และการประชุมผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 จนประสบความสำเร็จโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าร้อยละ 99 เข้าร่วม
สำหรับหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016และของตลอดปีนี้ เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องยืนยันว่า ทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพต้องพยายามมากขึ้นเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ “ต้องให้ความสนใจก่อนต่อการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ระดมพลังทุกแหล่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ ปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐ ปรับปรุงงบประมาณแผ่นดิน แก้ปัญหาหนี้เสียและควบคุมหนี้สาธารณะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ รวมทั้งรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง”
ในตอนท้ายของบทปราศรัย ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันถึงหน้าที่ต่อไปคือต้องปฏิบัติมติการประชุมฯและมติต่างๆของส่วนกลาง รัฐสภาและรัฐบาลให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อมีส่วนร่วมนำมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เข้าสู่ชีวิตและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องยังแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความตั้งใจอันแน่วแน่นี้ เวียดนามจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อบรรลุผลสำเร็จใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด