ปรับปรุงงานด้านรณรงค์มวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการผสมผสานของประเทศ

(VOVworld) – ท่านผู้ฟังคะ ในระหว่างวันที่๒๕ ถึงวันที่๒๖เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติงานด้านการรณรงค์มวลชนปี๒๐๑๔ในหัวข้อ “ขยายและปรับปรุงงานด้านการรณรงค์มวลชน”โดยพรรคสาขากลุ่มสำนักงานส่วนกลางจัดขึ้น

(VOVworld) – ท่านผู้ฟังคะ ในระหว่างวันที่๒๕ ถึงวันที่๒๖เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติงานด้านการรณรงค์มวลชนปี๒๐๑๔ในหัวข้อ “ขยายและปรับปรุงงานด้านการรณรงค์มวลชน”โดยพรรคสาขากลุ่มสำนักงานส่วนกลางจัดขึ้น

ปรับปรุงงานด้านรณรงค์มวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการผสมผสานของประเทศ - ảnh 1
ตัวแทนพรรคสาขาสังกัดลงนามในสัญญาแข่งขันปฏิบัติ“ปีรณรงค์มวลชน๒๐๑๔”(Photo: VOV)

งานด้านการรณรงค์มวลชนเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าและพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นหน้าที่ทางการเมืองขององค์กรพรรค รัฐองค์กรมวลชนทางการเมืองและสังคม งานด้านการรณรงค์มวลชนในยุคใหม่คือ ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา รณรงค์และโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงใหม่และผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

ขยายและปรับปรุงการนำของพรรคต่องานด้านการรณรงค์มวลชน

            เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของงานด้านการรณรงค์มวลชนในสถานการณ์ใหม่คือ เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและรัฐอย่างมั่นคง ซึ่งตามนั้น พรรคสาขาทุกระดับต้องศึกษา วิจัยเพื่อเข้าใจมติ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านการรณรงค์มวลชน โดยเฉพาะ มติ๒๕ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค สมัยที่๑๑เกี่ยวกับ“การขยายการนำของพรรคต่องานด้านการรณรงค์มวลชนในยุคใหม่”

            เพื่อปฏิบัติงานด้านการรณรงค์มวลชนเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกพรรค พนักงาน ข้าราชการในระบบการเมืองต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจประชาชนและเป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม นายด่าวหงอกยุง เลขาธิการพรรคกลุ่มสำนักงานส่วนกลางกล่าวว่า“เลขาธิการพรรคสาขาและหัวหน้าสำนักงานต้องจัดการสนทนากับเจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกพรรค พนักงาน ข้าราชการและผู้ใช้แรงงานเป็นประจำเพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของพวกเขาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันการณ์ เชิดชูความรับผิดชอบ จริยธรรมของข้าราชการ สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ให้กลายเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างจริงจัง รู้จักรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับใช้ประชาชนเป็นอย่างดี ศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการเชิดชูความรับผิดชอบ ต่อต้านลัทธิเห็นแก่ตัว พูดแล้วต้องปฏิบัติ  ”

งานด้านการรณรงค์มวลชนของพรรคมุ่งสร้างความยุติธรรมระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคม ชนเผ่า ศาสนา และเพศในระบบการเมืองและในสังคมและ ต้องมีวิธีการรณรงค์ให้สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมาย

ปลูกฝังจิตสำนึกและเชิดชูความรับผิดชอบขององค์กรพรรคต่างๆ

            งานด้านการรณรงค์มวลชนในปี๒๐๑๔ได้มุ่งสู่พื้นฐานต่อไป ขยายความเข้าใจสถานการณ์ของประชาชน ประชาสัมพันธ์และโน้มน้าวจูงใจเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม เสริมสร้างกลุ่มสามัคคีชนในชาติ พรรคสาขาทุกระดับต้องระบุเนื้อหาของงานด้านการรณรงค์มวลชนในแผนการประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี  นายเหงวียนซุยเวียด รองหัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางเผยว่า ในการวางนโยบายต้องให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค้ำประกันหลักการและสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน“งานด้านการรณรงค์มวลชนของทางการก่อนอื่นต้องมาจากทัศนะเพื่อประชาชน ตั้งแต่การวางระเบียบ นโยบาย กฎหมาย ต่อจากนั้นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ แล้วรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายและแนวทางของพรรค รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชน ”

เพื่อปรับปรุงงานด้านการรณรงค์มวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องผลักดันขบวนการแข่งขัน“การรู้จักรณรงค์มวลชน”และขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆ รณรงค์ให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น และต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

ผลักดันงานด้านการรณรงค์มวลชนในสำนักงานของรัฐ

การขยายและปรับปรุงงานด้านการรณรงค์มวลชนในสำนักงานของรัฐถือเป็นก้าวกระโดดในการชี้นำการปฏิบัติงานด้านการรณรงค์มวลชนในยุคใหม่ นายเหงวียนเท้จูง รองหัวหน้าคณะกรรมการประจำคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในพื้นฐาน“ผมเห็นว่า ต้องปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในพื้นฐานเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อให้สำนักงานและหน่วยงานทุกแห่งให้ความสนใจและปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี ถ้าปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี หมายความว่า เป็นการส่งเสริมพลังเข้มแข็งและความสามัคคีเจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกพรรค และประชาชนให้ดีขึ้น  ในระเบียบประชาธิปไตยในพื้นฐาน ประชาชนให้ความสนใจและเรียกร้องให้ปฏิรูประเบียบทางราชการ ความพอใจของประชาชนและนักธุรกิจถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิรูประเบียบทางราชการ”

            งานด้านการรณรงค์มวลชนเป็นความรับผิดชอบของทั้งระบบการเมืองซึ่งในนั้น พรรคเป็นผู้นำ ทางการมีบทบาทบริหารการปฏิบัติ แนวร่วมปิตุภูมิและองค์การมวลชนมีบทบาทตรวจสอบและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเพื่อปฏิบัติสิทธิเป็นเจ้าของของประชาชน ปรับปรุงงานด้านการรณรงค์มวลชนและทำให้งานด้านการรณรงค์มวลชนมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชน มุ่งสู่การสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่สันติภาพ มีเสถียรภาพและผสมผสาน./.

Ngọc Anh-VOV5


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด