ประเทศปรับตัวเพื่อรับโอกาสใหม่

9 มกราคม 2560 - 14:15:42

(VOVworld) ในโอกาสวสันตฤดูปีระกา 2017 เวียนมา เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเวียดนาม โดยย้ำถึงผลสำเร็จของประเทศในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวเพื่อพัฒนาประเทศ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคยังยืนยันว่า หน้าที่การสร้างสรรค์พรรคและการพัฒนาเศรษฐกิจต้องได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง และเรียกร้องความสามัคคีภายในองค์กรพรรค ประชาชนและกองทัพเพื่อสร้างสรรค์พรรคให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง และประเทศพัฒนามากขึ้น

ประเทศปรบตวเพอรบโอกาสใหม hinh 0
เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง

ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ปี 2016 สถานการณ์ภายในประเทศและโลกนอกจากการมีความสะดวกแล้ว ก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ซึ่งในสภาวการณ์ดังกล่าว จากความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ความสามัคคีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของพรรค ประชาชนและกองทัพ เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาระยะยาวของประเทศ
ผลสำเร็จในปี 2016 สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่
เหตุการณ์ทางการเมืองที่โดดเด่นในปี 2016 ที่ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคกล่าวถึง คือการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 โดยในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างพร้อมเพรียงและรอบด้าน พยายามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน ยืนหยัดพิทักษ์รักษาปิตุภูมิอย่างมั่นคง เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรืนร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเปิดเผย มีประชาธิปไตยและตามกฎหมาย โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าร้อยละ 99 ได้ออกไปใช้สิทธิ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความปรารถนาและความรับผิดชอบของตนต่ออนาคตของประเทศและประชาชาติ หลังจากนั้น เวียดนามได้ปรับปรุงองค์กร กลไกของรัฐโดยเร็ว รักษาเสถียรภาพและเร่งปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้ จึงทำให้การขยายตัวจีดีพีในปี 2016 อยู่ในระดับค่อนข้างดี บรรลุร้อยละ 6.21 และเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ สามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ความสมดุลในด้านใหญ่ๆของเศรษฐกิจได้รับการรักษา ปริมาณเงินสำรองต่างประเทศทำสถิติสูงที่สุด งานด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศเข้าสู่ส่วนลึก เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนามทั้งในระดับภูมิภาคและโลกมากขึ้น
ถึงแม้ยังคงประสบอุปสรรคและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า แต่เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้แสดงความเห็นว่า ผลงานที่ได้บรรลุในปี 2016 ได้สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ด้วยโอกาสใหม่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ในบทสัมภาษณ์ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำถึงผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 โดยที่ประชุม พรรคคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดหนึ่งใน 6 เป้าหมายหลักของวาระคือ เน้นปฏิบัติมาตรการยกระดับคุณภาพการขยายตัว เพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ความเห็นและแนวทางดังกล่าวถูกระบุอย่างชัดเจนในมติ 05 ของคณะกรรมการกลางพรรค ด้วย 8 แนวทาง นโยบายใหญ่ที่ต้องเน้นปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว ยกระดับคุณภาพการขยายตัว เพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจต่อไป
ตามความเห็นของท่านเลขาธิการใหญ่พรรค เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวคือเพื่อยกระดับคุณภาพการขยายตัว การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ผลักดันการขยายตัวโดยขาดการวางแผนอย่างรัดกุมและเน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลักดันการขยายตัว ต้องให้ความสนใจ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ปฏิบัติความก้าวหน้าและความยุติธรรมทางสังคม ค้ำประกันให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากการขยายตัว
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง แสดงความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจต้องอาศัยศักยภาพและความได้เปรียบของท้องถิ่น รวมทั้ง แหล่งพลังทั้งด้านวัตถุ จิตใจและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาและก้าวไปสู่ข้างหน้า ท้องถิ่นทุกแห่งต้องปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้สถานประกอบการสร้างฐานะใหม่และพัฒนา ลงทุนในด้านหลักและหลีกเลี่ยงการกระจายการลงทุน นอกจากนั้น ต้องผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างเขตเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความได้เปรียบของแต่ละท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการลงทุน ผลักดันการขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของเขตและของประเทศ
หน้าที่สร้างสรรค์พรรคต้องได้รับการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในการกล่าวถึงการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้เผยว่า นี่คือหน้าที่หลัก ขั้นพื้นฐานและยาวนาน มติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ได้ระบุและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การผันแปรภายในพรรค รวมไปถึงมาตรการเกี่ยวกับกลไกและนโยบายที่สมบูรณ์มากขึ้น ให้ความสำคัญต่อระเบียบวินัยและการให้ความเคารพกฎหมาย ย้ำถึงการปฏิบัติกลไกการควบคุมอำนาจของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ลงโทษกรณีที่ละเมิดกฎหมายที่สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนอย่างเด็ดขาด
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ยังแสดงความเห็นว่า ถึงแม้การสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคจะเป็นหน้าที่ที่ลำบากและซับซ้อน แต่ก็จำเป็นต้องปฏิบัติและได้ตั้งโจนย์ไว้ว่าต้องทำเช่นไรเพื่อให้องค์กรพรรคและกลไกของรัฐมีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง แต่ต้องสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพของสังคมและประเทศก้าวรุดหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตามความเห็นของท่าน เหงียนฟู้จ่อง การสร้างสรรค์พรรคคือหน้าที่สำคัญที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง โดยการพัฒนาเศรษฐกิจคือหน้าที่หลัก มติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคต้องได้รับการปฏิบัติพร้อมกับมติฉบับอื่นๆของส่วนกลาง รัฐสภาและรัฐบาลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและรอบด้าน
เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำว่า เพื่อใช้โอกาสและฟันฝ่าความท้าทาย พรรค ประชาชนและกองทัพต้องผลักดันความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ พยายามนำมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เข้าสู่ชีวิต มุ่งมั่นสร้างสรรค์พรรคที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุกมากขึ้น.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.