ผลักดันกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟังและแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) -การลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพื่อให้ผู้แทนรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อประชาชน โดยผ่านการลงพื้นที่พบปะเหล่านี้ผู้แทนและสภาแห่งชาติได้รับทราบและเข้าใจความคิดเห็นและความปรารถนาของประชาชนเพื่อมีแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวทางนโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐเพื่อร่วมกันปฏิบัติอย่างดี ทั้งนี้การผลักดันการลงพื้นที่พบปะและรับทราบข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมให้สภาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล
ผลักดันกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟังและแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1

ตั้งแต่ต้นวาระสมัยที่14มาจนถึงปัจจุบัน ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมเกือบ6500ครั้ง รับและแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเกือบ1หมื่นข้อ ส่วนสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนและมีความลำบากในการแก้ไขตามความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นการดึงดูดการลงทุนในท้องถิ่นต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือโลจิสติกที่ยังสูงเกินไป ขั้นตอนระเบียบราชการต่างๆยังซ้ำซ้อน   เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่รับหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระเบียบการยังไม่อำนวยความสะดวกแให้แก่ ประชาชน เป็นต้น นายกฯเหงวียนซวนฟุกก็ได้จัดการพบปะสนทนาโดยตรงกับกรรมกร เกษตรกรและผู้ประกอบการ ชี้นำและเป็นประธานการประชุมสัมมนาส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติกลไกระเบียบการของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่น ผลักดันการประสานงานระหว่างสำนักงานราชการทุกระดับกับสำนักงานของรัฐและแนวร่วมปิตุภูมิเพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกมากขึ้น  ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอ ซึ่งส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจใน9เดือนที่ผ่านมาบรรลุร้อยละ6.98 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้และได้รับการชื่นชมจากประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมของสภาแห่งชาติและของผู้แทนสภาแห่งชาติ

ผ่านการประชุมสภาแห่งชาติสมัยต่างๆ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศได้ชื่นชมกิจกรรมของรัฐสภาว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในหลายด้านโดยเฉพาะการตั้งกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติที่ดำเนินไปอย่างมีประชาธิปไตย สะท้อนความรอบรู้และมีลักษณะในเชิงอภิปรายมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ปัญหาต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศจับตาและยื่นเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการกำหนดอย่างชัดเจนถึงหน้าที่ที่ได้ให้คำมั่นไว้ในการตั้งและตอบกระทู้ถามของที่ประชุมสภาครั้งต่างๆมีบทบาทต่อการชี้นำและบริหารพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รัฐสภา รัฐบาลและนายกฯจึงได้เน้นการชี้นำปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญข้อจำกัดข้อบกพร่องที่คั่งค้างอย่างพร้อมเพรียงและทันการเพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ นางเหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติแสดงความเห็นว่า“ประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นหัวข้อในการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาล้วนเป็นปัญหาที่สำคัญที่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้วประเทศให้ความสนใจ ซึ่งจากรายงานต่างๆบวกกับผลการปฏิบัติในทางเป็นจริงได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติสามารถบรรลุผลงานที่น่ายินดี สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งและสะท้อนความตั้งใจ ความรับผิดชอบสูงของสมาชิกรัฐบาลเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ”

สำหรับงานด้านการบริหารชี้นำของรัฐบาล ก็มีความเห็นกว่า2พันข้อที่ถูกยื่นเสนอต่อรัฐบาล โดยกระทรวงหน่วยงานต่างๆก็ได้รับพิจารณาเพื่อตอบและแก้ไขและมีการชี้เเจงข้อเสนอเกือบ1600ข้อต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถแก้ไขข้อเสนอกว่า100ข้ออย่างสมบูรณ์และเห็นชอบกับการแก้ไขเอกสาร16ฉบับตามข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นางเหงวียนแทงหาย หัวหน้าคณะกรรมาธิการว่าด้วยความปรารถนาของประชาชนแห่งคณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติเผยว่า“คณะผู้แทนสภาแห่งชาติของท้องถิ่นต่างๆได้รับทราบความพยายามและความรับผิดชอบของรัฐบาลและกระทรวงหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งด้านคุณภาพ จำนวนผลงานและกรอบเวลาการดำเนินงาน สามารถแก้ไขประเด็นต่างๆที่ได้รับเสนอจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างสมเหตุสมผล บางปัญหาที่คั่งค้างจากการประชุมครั้งก่อนได้รับการแก้ไขและนับเป็นครั้งแรกที่มีบางกระทรวงสามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ตนดูแลได้ทั้งหมดและได้รับคำชื่นชมจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง”

แก้ไขข้อจำกัดข้อบกพร่องเพื่อเอื้อให้แก่การแก้ไขปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอ

ทั้งนี้ ควบคู่กับผลงานที่ได้บรรลุ ทั้งสภาแห่งชาติ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรียังได้ยอมรับถึงข้อจำกัด ข้อบกพร่องที่ต้องตั้งใจแก้ไขโดยเฉพาะในการยกระดับประสิทธิภาพการลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อโครงการร่างกฎหมายต่างๆ การเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติการประกาศเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฎหมาย การตรวจสอบสถานการณ์การแก้ไขข้อเสนอ ข้อร้องเรียนของประชาชน เป็นต้น เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของผู้แทนและของสภาแห่งชาติ.                                         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด