ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นหุ้นส่วน

(VOVWORLD) - การแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนคือหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจและกลุ่มบริษัทภาครัฐในช่วงปี 2016-2020 แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนยังคงไม่สามารถบรรลุผลงานที่คาดหวัง จึงต้องมีมาตรการที่จำเป็นและทันการณ์เพื่อสามารถบรรลุแผนการที่วางไว้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมเพื่อผลักดันกิจกรรมแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนในเวลาที่จะถึง
ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นหุ้นส่วน - ảnh 1(­Photo: Vietnamplus) 

 

ภายหลังการปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 1 ปี โครงการปฏิบัติงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพในประกอบธุรกิจของสถานประกอบการภาครัฐและโครงการปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ โดยเน้นถึงกลุ่มบริษัทเศรษฐกิจและกลุ่มบริษัทภาครัฐในช่วงปี 2016-2020ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี ที่น่าสนใจคือการดำเนินงานของสถานประกอบการหลังจากแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน โดยกำไรเฉลี่ยก่อนหักภาษี การสมทบเงินเข้างบประมาณแผ่นดิน เงินทุนจดทะเบียน มูลค่าสินทรัพย์ รายได้ของแรงงานได้เพิ่มขึ้น และการบริหารสถานประกอบการได้เปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับปรุง แปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนยังคงดำเนินไปอย่างล่าช้าและยังไม่บรรลุตามความต้องการ

มาตรการแก้ไข

ในทางเป็นจริงแสดงให้เห็นว่า กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนในช่วงนี้ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากการผันผวนที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก นอกจากนั้น สถานประกอบการที่อยู่ในเป้าหมายการแปรรูปเป็นหุ้นส่วนนั้นส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น มีความหลากหลายในด้านธุรกิจและมีระบบเงินทุนที่ซับซ้อน ดังนั้นต้องใช้เวลานานเพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไข การแปรสถานประกอบการภาครัฐที่มีเงินทุนสูงที่ต้องมีการเข้าร่วมของนักลงทุนรายใหญ่ มีศักยภาพด้านการเงิน มีทักษะความสามารถในการบริหาร ต้องใช้เวลานานเพื่อเตรียมพร้อม เพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้ นาย เจิ่นวันมิงห์ ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างนิงห์ ได้แสดงความเห็นว่า “ต้องตรวจสอบด้านที่รัฐต้องควบคุมการบริหารและด้านที่ต้องระดมเงินทุนจากสังคม กำหนดอัตราหุ้นของรัฐในระดับที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนอย่างเข้มแข็ง”

เพื่อผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน เวียดนามต้องปรับปรุงระเบียบกลไก นโยบายสำหรับกระบวนการปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความสมบูรณ์ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทและสถานะของสถานประกอบการภาครัฐในเวลาที่จะถึง ที่น่าสนใจคือต้องมีกลไก นโยบายผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐในด้านเงินทุนของรัฐในสถานประกอบการและการบริหาร การใช้เงินทุนและทรัพย์สินในสถานประกอบการ นอกจากนั้นต้องปรับปรุงการมอบอำนาจการปฏิบัติสิทธิ ความรับผิดชอบและหน้าที่ของการถือกรรมสิทธิ์ของรัฐในสถานประกอบการ ยุติบทบาทเป็นตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในด้านเงินทุนและทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการ ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับสำนักงานวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต่อเงินทุนและทรัพย์สิน รวมทั้งเงินทุนสมทบของรัฐในสถานประกอบการ สำหรับปัญหานี้ นาง มายถิแอ๊งเตวี๊ยด ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดอานยางแสดงความเห็นว่า “ความต้องการที่เร่งด่วนคือต้องมีกลไกและบุคลากรเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการบริหารการใช้เงินทุนของรัฐอย่างเป็นมืออาชีพและอิสระแทนการให้กระทรวงและคณะกรรมการประชาชนทำหน้าที่นี้เหมือนในปัจจุบัน ต้องจัดตั้งสำนักงานวิชาชีพให้เป็นตัวแทนถือกรรมสิทธิ์เงินทุนของรัฐในสถานประกอบการ นอกจากนั้นต้องทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่บริหารสถานประกอบการภาครัฐตามกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาด พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงใหม่ระเบียบเงินเดือน ดำเนินกลไกการตรวจสอบตามกลไกตลาดเหมือนสถานประกอบการภาคเอกชน”

ผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน

กลไก ระเบียบการเพื่อให้องค์กรและบุคคลปฏิบัติสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะการเร่งรัดให้สถานประกอบการที่แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนลงทะเบียนการทำธุรกรรมและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการเร่งจัดทำและปฏิบัติในเวลาที่จะถึง เมื่อมีการชี้นำที่เคร่งครัดและแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด สถานประกอบการที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างและแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนหรือสถานประกอบการที่กำลังแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนก็จะมีเงื่อนไขที่ดีเพื่อประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาสถานประกอบการย้ำว่า “พวกเราไม่สามารถทำทุกอย่างโดยไม่ให้ความสนใจถึงคุณภาพเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน และหลังทำการแปรสถานประกอบการภาครัฐ จะต้องประเมินได้ว่า การบริหารของสถานประกอบการมีความคืบหน้าเช่นไรและประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพไหม โดยเฉพาะเน้นการตรวจสอบ อนุมัติแผนการใช้ที่ดินของสถานประกอบการ เน้นให้ความสนใจสถานประกอบการขนาดใหญ่และจำนวนสถานประกอบการที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อประเมินคุณค่าของสถานประกอบการ”

การปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐโดยเน้นในกลุ่มบริษัทเศรษฐกิจและเครือบริษัทภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สถานประกอบการภาครัฐให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมมากขึ้น เน้นถึงด้านและแขนงอาชีพหลัก จัดสรรผลิตภัณฑ์ การให้บริการสาธารณะที่นำประโยชน์มาสู่สังคมและกลาโหม ความมั่นคง เป็นแกนหลักเพื่อให้เศรษฐกิจภาครัฐมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดแนวทาง ปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้น ทางการและหน่วยงานทุกระดับกำลังผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการนี้บรรลุผลตามแผนการที่วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด