ผลักดันการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็กในเวียดนามต่อไป

(VOVWORLD) - ปี 2017 เวียดนามมีนโยบายและปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อค้ำประกันสิทธิของเด็กต่อไป เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความสนใจมากขึ้นในการปฏิบัติสิทธิของตน เช่นสิทธิได้รับการปกป้อง สิทธิเข้าร่วมและสิทธิในการพัฒนา
ผลักดันการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็กในเวียดนามต่อไป - ảnh 1การเสวนา "ให้การศึกษาเด็กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ" ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (vietnamplus) 

การค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็กในเวียดนามตั้งแต่ต้นปี 2017 จนถึงปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจคือกฎหมายเด็กซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับเด็ก การจัดทำต้นแบบโครงการที่ถือเด็กเป็นศูนย์กลางและผลักดันการเข้าร่วมของเด็ก

นโยบายสำคัญเกี่ยวกับเด็กมีผลบังคับใช้

การที่ฎหมายเด็กมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนปี 2017 ได้สร้างกรอบทางนิตินัยที่สำคัญให้แก่งานด้านการปกป้อง ดูแลและให้การศึกษาเด็ก พร้อมทั้งระบุความรับผิดชอบในการปฏิบัติคำมั่นต่างๆตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของเด็กเวียดนาม โดยเมื่อจัดทำนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ต้องพิจารณาความคิดเห็นของเด็ก สำนักงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ค้ำประกันการสอดแทรกเป้าหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับเด็กในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ กฎหมายยังระบุอย่างชัดเจนถึงกลุ่มสิทธิของเด็กเกี่ยวกับการพัฒนา การปกป้องและการเข้าร่วมเพื่อแปรสิทธิของมนุษย์และสิทธิของพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างความสอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านสิทธิของเด็กและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็นจริงของเวียดนาม  ข้อใหม่ของกฎหมายเด็กปี 2016 คือได้มีการกำหนดกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางเป็นตัวแทน ความปรารถนาของเด็กและการตรวจสอบการปฏิบัติสิทธิของเด็กตามความคิดเห็นและความปรารถนาของเด็ก ซึ่งเป็นระเบียบการใหม่ที่ก้าวหน้า แสดงให้เห็นว่า รัฐและสังคมให้ความเคารพเสียงพูดของเด็กผ่านองค์กรที่เป็นตัวแทนของเด็ก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวห่งลานได้ประเมินว่า “กฎหมายเด็กเข้าถึงบนพื้นฐานสิทธิของเด็ก ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีฐานะยากจน กฎหมายเด็กได้ระบุอย่างชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติสิทธิของมนุษย์และสิทธิของเด็ก เข้าถึงบนมุมมองพื้นฐานที่เกี่ยวข้องถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่เวียดนามเป็นสมาชิก”

เพื่อช่วยให้รัฐบาลชี้นำ ประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็ก การปฏิบัติสิทธิของเด็ก ผลักดันการปฏิบัติสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับเด็ก โดยรองนายกรัฐมนตรี 1 ท่านเป็นประธานและมีรองประธาน 3 ท่าน ประกอบด้วย รัฐมนตรีแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม รัฐมนตรีศึกษาและฝึกอบรมและรัฐมนตรีสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า “การปรับปรุงกรอบทางนิตินัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงเด็กให้มีความสมบูรณ์คือปัจจัยสำคัญเพื่อให้กรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับเด็กมีความสมบูรณ์และจริงจังมากที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างพร้อมเพรียง การที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและรัฐมนตรี 3 ท่านเป็นรองประธานได้แสดงให้เห็นว่า นี่คือคณะกรรมการระหว่างร่วมหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการให้คำปรึกษาและชี้นำจะสะดวกมากขึ้น เวียดนามก็เน้นผลักดันระบบให้การช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็ก ในระบบนี้ ปัจจุบัน ทางกระทรวงฯกำลังพิจารณาการจัดทำกฎหมายงานด้านสังคม”

ผลักดันการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็กในเวียดนามต่อไป - ảnh 2สิทธิของเด็กได้รับความสนใจเป็นพิเศษในเวียดนาม 

ผลักดันสิทธิการเข้าร่วมของเด็กในสังคม

ควบคู่กับการประกาศใช้นโยบาย การจัดทำรูปแบบนำร่องโดยถือเด็กเป็นศูนย์กลาง และผลักดันสิทธิการเข้าร่วมของเด็กในภารกิจท้องถิ่นก็ได้รับความสนใจปฏิบัติ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สภากองยุวชนส่วนกลางได้จัดทำรูปแบบ “สภาเด็ก”ระดับจังหวัดและนครในช่วงปี 2017-2020 เป็นการนำร่อง โดยนครโฮจิมินห์เป็นหน่วยงานแรกของเวียดนามที่เปิดตัวสภาเด็กและจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งช่วยให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาด้านนันทนาการและการศึกษาเพื่อให้เด็กพัฒนาในทุกด้าน เป็นสะพานเชื่อมช่วยให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเกาะติดสถานการณ์เด็ก ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาในทุกด้านของเด็ก จัดทำนโยบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กให้มีความสมบูรณ์ ต่อจากนครโฮจิมินห์ก็ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กในกรุงฮานอย จังหวัดบิ่งดิ่ง กว๋างนิงและเอียนบ๊าย

ควบคู่กับการจัดทำรูปแบบ “สภาเด็ก” เวียดนามยังผลักดันโครงการ “นครที่เป็นมิตรกับเด็ก” โดยมีการช่วยเหลือของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ นาย Youssouf Abdel-Jelil หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูนิเซฟประจำเวียดนามได้เผยว่า “นครที่เป็นมิตรกับเด็กได้รับการปฏิบัติในหลายประเทศ ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนา ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และอิตาลี ที่เวียดนาม ในเวลาที่ผ่านมา ยูนิเซฟได้ประสานกับนครโฮจิมินห์ปฏิบัติและเปิดโครงการ “นครที่เป็นมิตรกับเด็ก” ซึ่งข้อคิดริเริ่มนี้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็ก พวกเราปฏิบัติโครงการที่นครโฮจิมินห์ก่อน หลังจากนั้นจะขยายผลไปยังนครต่างๆ เช่นนครดานัง”

เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในหลายด้านในการปฏิบัติสิทธิของเด็ก การที่รัฐบาลได้ผลักดันความพยายามในการปกป้องเด็กจะช่วยให้เด็กเวียดนามเกือบ 26 ล้านคนได้รับการดูแลเอาใจใส่และปกป้องดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด