ผลักดันการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVworld)- วันนี้ 17มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่5สมัยที่13ได้สงวนเวลาเต็มวันเพื่อหารือร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขรอบสุดท้ายก่อนยื่นให้รัฐสภาอนุมัติ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสำคัญบางส่วนเพื่อความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

(VOVworld)- วันนี้ 17มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่5สมัยที่13ได้สงวนเวลาเต็มวันเพื่อหารือร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขรอบสุดท้ายก่อนยื่นให้รัฐสภาอนุมัติ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสำคัญบางส่วนเพื่อความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ผลักดันการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1
การหารือเพื่อปรังปรุงแก้ไขกฎหมายนี้จะช่วยลดข้อจำกัดของกฎหมายฉบับปัจจุบัน

จากการประเมินภาพรวมกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขครั้งนี้ได้เสริมเพิ่มข้อกำหนดต่างๆที่มุ่งแก้ไขข้อจำกัดในกฎหมายปัจจุบันทั้งเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน การชดเชยการเวนคืนที่ดิน การเคลียร์พื้นที่ การกำหนดราคาที่ดินและการช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานอาศัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขจะยึดตามแนวทางสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ศักยภาพที่ดินกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นางเหงวียนแทงถวี ผู้แทนรัฐสภาจ.บิ่งดิ๋งเห็นพ้องกับการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ความมั่นคง การป้องกันประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ถึงอย่างไรก็ดีต้องมีการตรวจสอบดูว่าโครงการต่างๆตรงเป้าหมายจริงหรือไม่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ดิฉันขอเสนอให้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์เป้าหมายของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่างๆว่ามีเป้าหมายเพื่อชาติและสังคมจริงหรือไม่ ส่วนสำหรับโครงการในเชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุนก็ควรให้นักลงทุนตกลงเรื่องการร่วมทุนกับผู้ใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ซึ่งความเห็นของผู้แทนรัฐสภาหลายคนได้ย้ำถึงการค้ำประกันความสมดุลในเป้าหมายการเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชน มิฉะนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องที่ดินตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลนี้อย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้การชดเชยกรณีรัฐเวนคืนที่ดินและช่วยเหลือเขตตั้งถิ่นฐานใหม่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลให้กรณีร้องเรียนเรื่องที่ดินนับวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายที่ดินครั้งนี้ต้องแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้าน ให้ความสนใจต่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินและมีนโยบายพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในเป้าหมาย นาย เจิ่นหงอกวิง ผู้แทนรัฐสภาเมืองท่าไฮฟองเสนอว่าผมขอเสนอให้คณะกรรมการร่างกฎหมายพิจารณาใช้ระเบียบการแบบเสมอภาคในการแลกที่ดินกับที่ดินหรือแลกบ้านกับที่อยู่อาศัยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและรัฐให้การสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนปรับชีวิตความเป็นอยู่เข้าสู่ภาวะปกติ ประเด็นที่สองคือเพิ่มค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ถูกเวนคืนที่ดินการเกษตรและเปิดสอนอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรหลังการเวนคืนที่ดินและประการที่สามคือร่างระเบียบการเกี่ยวกับเกณฑ์ซื้อและการตกลงราคาที่ดินที่ต้องชดเชยระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน
ในด้านราคา ถึงแม้ได้มีการร่างข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดราคา ตารางราคาที่ดินที่ชัดเจนแล้วแต่เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขยังไม่มีก้าวกระโดดพื้นฐานอย่างละเอียดดังนั้นผู้แทนรัฐสภาได้เสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานอิสระที่รับผิดชอบการกำหนดราคาที่ดินและระเบียบการที่เอื้อให้แก่การตกลงระหว่างผู้ประกอบการและประชาชน  เกี่ยวกับการวางผังและแผนการใช้ที่ดิน ผู้แทนจำนวนมากเห็นด้วยกับการแบ่งระดับความรับผิดชอบในการวางแผนใช้ที่ดินใน3ระดับคือระดับส่วนกลาง ส่วนจ.และส่วนอ. แต่ก็มีหลายความเห็นประสงค์ให้คงระเบียบเดิมคืออำนาจการวางแผนการใช้ที่ดินแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ระดับส่วนกลาง ส่วนจ. ส่วนอ.และส่วนต. นายบุ่ยวันเฟือง ผู้แทนรัฐสภาจ.นิงบิ่งเสนอว่าให้คงการแบ่งระดับความรับผิดชอบด้านการวางแผนใช้ที่ดินทั้งในระดับต.ดังกฎหมายฉบับปัจจุบัน เพราะการวางแผนต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและการป้องกันประเทศของท้องถิ่นในขณะที่กลไกการบริหารระดับต.มีบทบาทสำคัญในการชี้นำการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปีและในแต่ละปี ดังนั้นต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงซึ่งกลไกการบริหารระดับต.มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนั้นการวางแผนการใช้ที่ดินนั้นต้องเริ่มจากภาพรวมไปจนถึงแผนการอย่างละเอียดคือจากแผนการโดยรวมของอ. ต.ต่างๆจะร่างแผนการปฏิบัติอย่างละเอียดตามแนวทางการชี้นำของส่วนกลางโดยจะไม่เกิดปัญหาการขาดความเชื่อมโยงและการซ้ำซ้อนของแผนการเมื่อนำไปปฏิบัติ
กฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง ดังนั้นการหารือเพื่อปรังปรุงแก้ไขกฎหมายนี้จะช่วยลดข้อจำกัดของกฎหมายฉบับปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนี้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งช่วยค้ำประกันความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน./.                            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด