ผลักดันหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติผ่านกิจกรรมการตั้งและตอบกระทู้ถาม

(VOVWORLD) -ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา3วัน  เมื่อบ่ายวันที่6มิถุนายน สภาแห่งชาติได้เสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งที่5สภาแห่งชาติสมัยที่14  ซึ่งกลุ่มปัญหาที่สภาแห่งชาติเลือกมาตั้งกระทู้ถามคือปัญหาเศรษฐกิจและสังคมใหญ่และสำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติและหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติ

ผลักดันหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติผ่านกิจกรรมการตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 1  ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินกล่าวปราศรัยในการตั้งและตอบกระทู้ถาม(Photo: quochoi.vn)

ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องถึง4ด้านได้แก่ คมนาคม การขนส่ง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งบรรดารัฐมนตรีที่ดูแลด้านดังกล่าวพร้อมบรรดารองนายกรัฐมนตรี  รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงกิจการภายใน หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันตรวจตราประชาชนสูงสุดได้รายงานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกนำมาตั้งกระทู้ถามของสภาแห่งชาติ

การเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการตั้งและตอบกระทู้ถาม

  ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับการตั้งและตอบกระทู้ถามโดยสมาชิกสภาแห่งชาติมีเวลา 1 นาทีเพื่อตั้งกระทู้ถามและหลังจากสมาชิกสภาแห่งชาติ 3 คนตั้งกระทู้ถาม ผู้ที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องตอบคำถามทันที โดยมีเวลา 3 นาทีเพื่อตอบแต่ละคำถาม การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ก็เพื่อส่งเสริมการสนทนาในการดำเนินงานของสภาแห่งชาติ นาง เหงวียนแทงหาย กรรมการของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติและหัวหน้าคณะกรรมาธิการรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนของสภาแห่งชาติได้เผยว่า “ความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศคือสภาแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกาะติดความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน โดยเน้นถึงวิธีการเลือกผู้ที่ถูกตั้งกระทู้ถามและหัวข้อของการตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งวิธีตั้งและตอบกระทู้ถามที่ได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องในการตั้งและตอบกระทู้ถามของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้ที่ตั้งกระทู้ถาม”

ผลักดันหน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาติผ่านกิจกรรมการตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 2การตั้งและตอบกระทู้ถามเมื่อวันที่6มิถุนายน (Photo: quochoi.vn) 

ผู้แทนสภาแห่งชาติเดินพร้อมกับรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ

  ในการตั้งและตอบกระทู้ถาม  มีการตั้งคำถามกว่า250คำถาม  ซึ่งสมาชิกรัฐบาลได้ตอบคำถามส่วนใหญ่และแม้สภาแห่งชาติสงวนเวลา3วันเพื่อการตั้งและตอบกระทู้ถามแต่ก็ยังไม่เพียงพอ สำหรับคำถามของผู้แทนสภาแห่งชาติที่ไม่ได้รับตอบในการประชุมครั้งนี้ บรรดาสมาชิกรัฐบาลจะตอบเป็นลายลักษณ์อักษร   ในการกล่าวปราศรัยปิดการตั้งและตอบกระทู้ถาม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ย้ำว่า “บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความรับผิดชอบ มีคำถามที่ชัดเจน เข้าร่วมการตั้งและตอบกระทู้ถามอย่างแข็งขันเพื่อทำความกระจ่างแจ้งเนื้อหาการตั้งกระทู้ถาม   บรรดาสมาชิกรัฐบาล  หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันตรวจตราประชาชนสูงสุดได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เป็นจริงและด้านที่ตนดูแลอย่างใกล้ชิด มีการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติระบุและคำมั่นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อจำกัดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหาร การเพิ่มระเบียบวินัยและความตั้งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่จะถึง สภาแห่งชาติชื่นชมความจริงจังและความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในการตอบกระทู้ถาม การบริหารและการแก้ไขข้อจำกัดและอุปสรรคเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ค้ำประกันสวัสดิการสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยุติธรรมทางสังคม”

ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงิน ได้เผยว่า นอกจากผลงานที่ได้บรรลุ ยังมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติเนื้อหาที่สภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามและทำการตรวจสอบยังคงมีความล่าช้าและไม่ตอบสนองความปรารถนา ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจสูงและมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในเวลาที่จะถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน

“กิจกรรมการตั้งและตอบกระทู้ถามได้แสดงให้เห็นว่า สภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติไม่เพียงแต่ชี้ชัดถึงข้อจำกัดและข้อบกพร่องเท่านั้นหากยังแสดงความรับผิดชอบในการเดินพร้อมกับรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการปฏิบัติแนวทาง นโยบายและหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมเพื่อการพัฒนาของประเทศ ในหลายปัญหาที่สภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจมีหลายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงงานด้านการบริหารที่สามารถปรับปรุงและปฏิบัติได้ทันทีแต่มีหลายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงหน่วยงานและด้านต่างๆที่ต้องได้รับการพิจารณาและปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเพื่อปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ”

หลังการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติจะเตรียมความพร้อมให้แก่การจัดทำร่างมติการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งที่5เพื่อยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติ รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆจะทำการวิจัยและรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงการประชุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด