​ผลสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

(VOVWORLD) - ในโลกปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นคุณค่าของมนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาที่ได้รับความสนใจในโลก การให้ความเคารพ ปกป้องและผลักดันการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนคือความรับผิดชอบของทุกประเทศ รวมทั้งเวียดนาม ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้บรรลุผลงานที่สำคัญในหลายด้านในการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน
​ผลสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ - ảnh 1ผลสำเร็จด้านมนุษยธรรมของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ (vietnamplus) 

ในทุกระยะประวัติศาสตร์ เวียดนามยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายและนโยบายเพื่อมนุษย์ เพื่อประเทศเวียดนามที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม พรรคและรัฐเวียดนามได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเสมอภาค ให้ความเคารพและมีความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆ

พื้นฐานทางนิตินัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์

รัฐธรรมนูญปี 2013 เป็นการพิสูจน์ล่าสุดถึงการที่เวียดนามยืนหยัดปฏิบัติตามเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญปี 1946 1959 1980 และ 1992 ที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่มเติมความเข้าใจที่สมบูรณ์และลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการแปรทัศนะของพรรคและรัฐเวียดนามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ควบคู่กับความพยายามปรับปรุงระบบกฎหมายภายในประเทศให้มีความสมบูรณ์ เวียดนามยังผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้เข้าร่วมอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกือบทุกฉบับ เช่นอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเมืองและการเมือง อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อนุสัญญาว่าด้วยการไม่ประกาศใช้ข้อจำกัดด้านกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อต้านมนุษย์ เป็นต้น เวียดนามยังเข้าร่วมอนุสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเกี่ยวกับการป้องปรามและลงโทษการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะสตรีและเด็ก อนุสัญญาเลขที่ 122 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เกี่ยวกับนโยบายงานทำ

เวียดนามยังมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อการจัดตั้งและกิจกรรมของคณะกรรมการผสมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือ AICHR จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้นำอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2012 เวียดนามยังเน้นผลักดันกลไกการสนทนาและความร่วมมือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทุกปีกับหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐ อียู ออสเตรเลีย นอร์เวย์และสวิสเซอร์แลนด์

ผลสำเร็จที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในด้านสิทธิมนุษยชน

เราสามารถเห็นได้ชัดเกี่ยวกับผลสำเร็จของการค้ำประกันและปรับปรุงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเวียดนามผ่านการปฏิบัติสิทธิด้านพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะแนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยว่า “ประชาชนทราบ ประชาชนหารือ ประชาชนทำและประชาชนตรวจสอบ”  โดยประชาชนเป็นเจ้าของที่จะตัดสินใจทุกปัญหาของรัฐ และสิทธิการเข้าร่วมการบริหารรัฐและสังคมเป็นกลุ่มสิทธิที่สำคัญที่สุดของพลเมืองเวียดนาม

การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เข้มแข็งและมีหลายรูปแบบหลายฝ่ายในด้านเนื้อหาและการสื่อสารมวลชนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็น สิทธิการเข้าถึงสื่อและการเข้าถึงข้อมูลอย่างอิสระ การเพิ่มจำนวนองค์กร สมาคมและสโมสรนั้นแสดงให้เห็นว่า มีความเคารพและค้ำประกันสิทธิการจัดประชุมและการจัดตั้งสมาคมของประชาชน นักบวช ผู้ที่มีสมณศักดิ์และผู้ที่ประกอบศาสนากิจเป็นมืออาชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปีเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านจิตวิญญาณของประชาชน ศาสนาทุกนิกายต่างมีสิทธิ์และได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐในการเปิดโรงเรียน การจัดพิมพ์หนังสือด้านศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รัฐเวียดนามยังให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อนโยบายสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ค้ำประกันสิทธิความเสมอภาคของทุกชาติพันธุ์ โดยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สร้างพื้นฐานสำคัญให้เวียดนามแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน ปฏิบัติเป้าหมายความยุติธรรมทางสังคม ค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองอย่างดีที่สุด ปัจจุบันนี้ เวียดนามได้เสร็จสิ้นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เช่น การลดจำนวนคนจนที่อยู่ในกลุ่มผู้ยากจนที่สุด ส่งเสริมการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผลักดันความเสมอภาคทางเพศและบรรลุความคืบหน้าในด้านสาธารณสุข เช่น ลดจำนวนการเสียชีวิตของแม่และเด็ก ควบคุมโรคมาลาเรีย วัณโรคและโรคเอด์สให้เหลือน้อยที่สุด

แม้โลกที่ทันสมัยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแต่ผลสำเร็จที่เวียดนามได้บรรลุในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เกี่ยวกับความพยายามของเวียดนามในการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด