พุทธศาสนาเวียดนามร่วมเดินทางกับประชาชาติ

(VOVWORLD) - การประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ สติปัญญา ระเบียบวินัย – ผสมผสานเข้ากับกระแสโลก” ในระหว่างวันที่ 21  22 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม อันเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาพุทธศาสนาในกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในระยะต่างๆ อีกทั้งยํ้าถึงหน้าที่ของพุทธสมาคมเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก
พุทธศาสนาเวียดนามร่วมเดินทางกับประชาชาติ - ảnh 1 บรรดาผู้แทนเข้าชมงานนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับผลสำเร็จของพุทธสมาคมเวียดนาม

หลังจากพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ในเวียดนามเมื่อ 2 พันปีก่อน ปัจจุบัน พุทธศาสนาได้ส่งเสริมบทบาทเป็นศาสนาที่มีเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ มีความผูกพันธ์และร่วมเดินทางกับประชาชาติเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา

 พุทธสมาคมเวียดนามส่งเสริมเกียรติประวัติปกป้องประเทศและประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข

เมื่อหวนมองดูสมัยราชวงศ์ต่างๆ เช่น ราชวงศ์ดิง ราชวงศ์เล ราชวงศ์ลี้และราชวงศ์เจิ่น สามารถยืนยันถึงเกียรติประวัติแห่งความรุ่งโรจน์ เอกราช การพึ่งพาตนเองของประชาชาติและความผูกพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับประชาชาติ โดยมีบุคคลตัวอย่าง เช่น พระมหาเถระคงโล๊ะและหว่านแหงได้พยายามช่วยเหลือกษัตริย์ในการบริหารประเทศ รวมถึง สมเด็จพระสังฆราชเจิ่น เญิน ตง ที่ทรงชี้นำให้ประชาชนทำการต่อสู้เพื่อขับไล่ข้าศึกหยวนและมองโกล

ส่วนในสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเพื่อกู้ชาติ พุทธศาสนาเวียดนามก็ได้ส่งเสริมเกียรติประวัติอันดีงาม โดยพระภิกษุสงฆ์หลายรูปได้สมัครเป็นทหารเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชและความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ

ในการประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8 นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทและส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนาม โดยได้ยืนยันว่า“ในตลอด 2000ปีที่ผูกพันธ์และเดินพร้อมกับประชาชาติ พุทธศาสนาเวียดนามได้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ  อีกทั้งมีความผูกพันธ์กับประเทศชาติและส่งเสริมเกียรติประวัติปกป้องประเทศและประชาชนให้มีชีวิตที่สงบสุข  ประชาชนเวียดนามส่วนใหญ่ต่างได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา”.

พุทธศาสนาเวียดนามเดินพร้อมกับกระบวนการพัฒนาประเทศ

ในช่วงที่ประเทศอยู่ในยามสันติ พุทธศาสนาเวียดนามได้สานต่อเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์และมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพิทักษ์รักษาและสร้างสรรค์ปิตุภูมิในยุคใหม่ตามหลักธรรมคำสอน “พระธรรม ประชาชาติ ลัทธิสังคมนิยม” ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยจิตใจแห่งความสามัคคีและความกลมกลืน

จากบทบาทพิเศษของพระภิกษุสงฆ์ในการรณรงค์ให้ประชาชนสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมในเขตชุมชน ทำให้กิจกรรมของพุทธสมาคมเวียดนามมีจุดเด่นต่างๆ นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ยํ้าว่า“การปฏิบัตินโยบายด้านสวัสดิการสังคมของพุทธสมาคมได้รับการผลักดัน ซึ่งมีส่วนร่วมปฏิบัตินโยบายต่างๆของพรรค รัฐและการรณรงค์ต่างๆของแนวร่วมฯที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนจน ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเด็กกำพร้า พุทธสมาคมยังให้ความสนใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ยืนยันและปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศชาติ พร้อมทั้งคัดค้านและรับมือกับแผนกุศโลบายที่มุ่งสร้างความแตกแยกและทำลายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติของอิทธิพลที่เป็นอริ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะและบทบาทของพุทธสมาคมต่อประเทศชาติที่นับวันเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการยืนยันถึงนโยบายให้ความเคารพเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาของพรรคและรัฐเวียดนาม”

พุทธศาสนาเวียดนามผสมผสานเข้ากับพุทธศาสนาระหว่างประเทศ

ในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนาและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม พุทธสมาคมเวียดนามได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมมือกับพุทธสมาคมประเทศต่างๆบนเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ มิตรภาพและความสามัคคีเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และรักษาสันติภาพในโลก

ในรอบ 5ปีที่ผ่านมา พุทธสมาคมเวียดนามได้ยืนยันถึงบทบาทของตนในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยได้เป็นสมาชิขององค์การพุทธศาสนาใหญ่ๆ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหภาพพุทธศาสนาโลก ณ ประเทศอินเดีย สมาชิกคณะกรรมการรำลึกวันวิสาขบูชาโลก

 หนึ่งในหน้าที่สำคัญของพุทธสมาคมเวียดนามในเวลาข้างหน้าคือขยายกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีตามแนวทางการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชาชน เป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศกับองค์การพุทธศาสนาและองค์การศาสนาต่างๆและส่งเสริมการเชื่อมโยงกับสมาคมพุทธศาสนิกชนเวียดนามในต่างประเทศ พระครู ทิกดึ๊กเถี่ยน ประธานสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า“ในด้านการต่างประเทศ พุทธสมาคมเวียดนามตั้งเป้าหมายว่า จะก่อสร้างวัดเวียดนามในเขตที่มีชมรมชาวเวียดนามอาศัยเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมให้ชมรมชาวเวียดนามมุ่งในสู่ปิตุภูมิ”

ทั้งนี้ สามารถเห็นได้ว่า การพัฒนาของพุทธศาสนาเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศที่ถูกระบุในบทวิเคราะห์และรายงานต่างๆในการประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8 ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของพุทธสมาคมเวียดนามได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้มีสมณศักดิ์และพระภิกษุสงฆ์ต่อการบริหารของพรรคและรัฐเวียดนาม และยืนยันถึงความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง สังคมมีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม และพุทธสมาคมเวียดนามจะเดินพร้อมและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาประเทศต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด