ยืนหยัดเป้าหมายเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวในช่วงปี 2016-2020 ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องยืนหยัดเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว โดยเวียดนามจะธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และแสวงหาพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจในเวลาที่จะถึง

ยืนหยัดเป้าหมายเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวในช่วงปี 2016-2020 

 

การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจคือกระบวนการที่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวเข้ากับแนวโน้มของยุคสมัยและการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในสภาวการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับหลายประเทศ เวียดนามจำเป็นต้องมีวิธีการผลิตและบริหารใหม่เพื่อปฏิบัติกระบวนการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่บรรลุผลงานตามความคาดหวัง

จากความพยายามของระบบการเมืองและการบริหารของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี คุณภาพการขยายตัวได้เข้าสู่ส่วนลึกและได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น ส่วนร่วมของผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมหรือทีเอฟพีให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อปี 2016 บรรลุร้อยละ 40.68 และเมื่อปี 2017 บรรลุร้อยละ 45.19 ขอบเขตหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ การปรับปรุงโครงสร้างด้านสำคัญของเศรษฐกิจ เช่นการลงทุนภาครัฐ สถานประกอบการภาครัฐและองค์การสินเชื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการขยายตัวของเวียดนามยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผลผลิตแรงงานถึงแม้ได้เพิ่มขึ้นแต่ยังคงขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุน แทนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการบริหาร โดยเหตุผลเนื่องจากปัญหาด้านกลไก นโยบายและกฎหมายที่มีข้อจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติมาตรการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว

การแสวงหาพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัว

สำหรับหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวในเวลาที่จะถึง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้แสดงความเห็นว่า ต้องธำรงอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว การแสวงหาพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัว โดยเฉพาะเน้นแสวงหาปัจจัยใหม่ให้แก่กระบวนการพัฒนาของประเทศ “พลังขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้องยืนยันถึงประสบการณ์และสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศ นั่นคือบทบาทของกลไก นโยบายและกฎหมาย ท้องถิ่นต่างๆต้องอิงตามมติสภาประชาชนเพื่อปฏิบัติ ส่วนกลางต้องใช้กลไก กฎหมายที่รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติ 2คือบทบาทพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภาคเอกชนและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีที่พวกเราได้ลงนามในเวลาที่ผ่านมา ไม่มีตลาดใหม่ในสภาวการณ์ที่การผลิตของเวียดนามมีส่วนเกินนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาได้”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ย้ำถึงบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมีพื้นฐานคือการศึกษา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ 4.0 ควบคู่กันนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เน้นถึงการขยาย ศูนย์พัฒนา ผลักดันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชน์แอบแฝงของบางกลุ่มในการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว รวมทั้งปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ นาย เหงียนซวนฟุก เน้นกำชับถึงเนื้อหา 2 ประเด็นหลัก นั่นคือการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน การปฏิรูป เพื่อปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์รัฐบาลที่มีระเบียบวินัย บริสุทธิ์ ปฏิบัติอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไป

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว โดยสั่งให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง “กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมคือกระทรวงที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างให้เข้มแข็งที่สุดในระบบสำนักงาน กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่พบปัจจัยใหม่ที่ดีกว่าเพื่อมีพลังขับเคลื่อนและการขยายตัวที่เข้มแข็งมากขึ้นในทุกระดับและแขนงอาชีพ โดยเฉพาะนโยบายและกลไกเพื่อให้การช่วยเหลือการปรับปรุงโครงสร้าง ต้องมุ่งเน้นหากำลังการผลิตใหม่เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา พวกเราต้องมีการขยายตัวในระดับสูงเพื่อเพิ่มขอบเขตเศรษฐกิจ สร้างงานทำและมีเงินทุนที่จำเป็นเพื่อพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่ในปีต่อๆไป หากในสมัยต่อไปต้องพิจารณาเพื่อผลักดันให้เข้มแข็งมากขึ้น นี่คือความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของคณะกรรมการชี้นำและนายกรัฐมนตรี”

หน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวในเวลาที่จะถึงถือว่าหนักมาก ในขณะที่ความสมดุลให้แก่การขยายตัวยังมีข้อจำกัด ควบคู่กันนั้น สถานการณ์โลกยังคงมีการผันผวนอย่างซับซ้อนและสร้างอุปสรรคต่อเวียดนาม ดังนั้นในเวลาที่จะถึง เวียดนามต้องส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการปรับปรุงกรอบต่างๆให้แก่การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและการปฏิรูประเบียบราชการ เวียดนามต้องมียุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจในเขตที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัว การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน เน้นเชื่อมโยงเขต ปรับปรุงโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด