รักษาสวัสดิการสังคมในทุกสถานการณ์

(VOVworld)- ในปี 2014 ควบคู่กับการปฏิบัตินโยบายค่าเงินที่คล่องตัว นโยบายการเงินที่เข้มงวดและผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนแล้ว รัฐบาลเวียดนามยังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรักษาสวัสดิการสังคมเพื่อ พยายามลดอัตราครอบครัวยากจกให้ได้ร้อยละ 1.7-2 สร้างงานประมาณ 1.6 ล้านตำแหน่ง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและค้ำประกันมาตรฐานขั้นต่ำของการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
(VOVworld) - การรักษาสวัสดิการสังคมและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการบริหารเศรษฐกิจ-สังคมของรัฐบาล ในปี 2014 ควบคู่กับการปฏิบัตินโยบายค่าเงินที่คล่องตัว นโยบายการเงินที่เข้มงวดและผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนแล้ว รัฐบาลเวียดนามยังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรักษาสวัสดิการสังคมเพื่อพยายามลดอัตราครอบครัวยากจกให้ได้ร้อยละ 1.7-2 สร้างงานประมาณ 1.6 ล้านตำแหน่ง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและค้ำประกันมาตรฐานขั้นต่ำของการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
รักษาสวัสดิการสังคมในทุกสถานการณ์  - ảnh 1
การรักษาสวัสดิการสังคมเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการบริหาร เศรษฐกิจ-สังคมของรัฐบาล
การค้ำประกันสวัสดิการสังคมคือ 1 ใน 9 มาตรการหลักในการชี้นำการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2014 ของรัฐบาลโดยจะเน้นการลดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ฝึกสอนอาชีพ สร้างงานทำและผลักดันความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติมาตรการสร้างงานทำและลดความยากจนอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายลดอัตราครอบครัวยากจนร้อยละ 1.7-2 ในปี 2014 เวียดนามจะตรวจสอบปรับปรุงและปฏิบัตินโยบายและโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในอำเภอที่ยากจน เขตเขา เขตทุรกันดารและเขตชนกลุ่มน้อย รัฐบาลยังลดการช่วยเหลือโดยตรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเปลี่ยนมาเป็นการช่วยเหลือการพัฒนาการผลิตผ่านนโยบายให้การช่วยเหลือด้านที่ดินเพื่อการผลิต ให้สิทธิพิเศษด้านสินเชื่อ ฝึกสอนอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ป่าไม้และการประมง นาย เหงียนจ่องด่าม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่ากระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม รวมถึงกระทรวงและหน่วยงานต่างๆต้องประเมินนโยบายแก้ปัญหาความยากจนอีกครั้งเพื่อดูว่า นโยบายใดที่ยังมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติต่อไป นโยบายใดที่ต้องปรับปรุง แก้ไขและนโยบายใดที่ต้องยุติการปฏิบัติ การจัดทำระบบมาตรฐานความยากจนต้องมองในหลายด้านทั้งด้านรายได้ การเข้าถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะของชนกลุ่มน้อย เขตชุมชนและท้องถิ่น มิใช่ปฏิบัตินโยบายแบบถัวเฉลี่ยให้แก่ทุกเขต ในเวลาที่จะถึง ต้องทำเช่นไรเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของประชาชนให้มากขึ้น ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองในการหลุดพ้นจากความยากจน
ปี 2014 เวียดนามจะพยายามสร้างงานทำ 1.6 ล้านตำแหน่งและอัตราแรงงานที่ได้รับการฝึกสอนอาชีพบรรลุร้อยละ 52 ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เวียดนามจะเน้นทำการเปลี่ยนแปลงการฝึกสอนอาชีพขั้นพื้นฐานและประสานกับสถานประกอบการเพื่อฝึกสอนอาชีพ ท่าน หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าหนึ่งในงานที่ต้องทำคือ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการ และการฝึกสอนอาชีพต้องตอบโจทย์ว่า ทำงานอะไร ทำงานที่ไหน ทางกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมต้องประสานกับจังหวัดต่างๆเพื่อฝึกสอนอาชีพตรงตามเป้าหมาย 2 คือการส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศต้องถือเป็นหน่วยงานหลัก
ค้ำประกันมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน
การผลักดันความสามารถในการเข้าถึงและค้ำประกันมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน เช่น สาธารณสุข การศึกษาและที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในหน้าที่ที่ได้รับการความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปี 2014 นาง โนงถิ่บิ๊กเลียน กรรมการสภาชนเผ่าของรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่าต้องเน้นให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงโรงพยาบาลที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เสร็จสิ้นโครงการห้องเรียนชั่วคราว ก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีตเข้าถึงใจกลางของตำบลในเขตชายแดน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในเขตเขาภาคเหนือและเขตพิเศษที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

รักษาสวัสดิการสังคมในทุกสถานการณ์  - ảnh 2
ประชาชนหลายคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาสุขภาพ

ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในปี 2014 เวียดนามจะทำการร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับแก้ไข ประกาศใช้เอกสารเกี่ยวกับนโยบายประกันสังคม ขยายกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมการประกันสังคมและการประกันการว่างงาน
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเป็นอย่างดีจะสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและการเมือง พร้อมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา การที่รัฐบาลเวียดนามผลักดันการปฏิบัติหน้าที่นี้ไม่เพียงแต่เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาที่เป็นธรรมของประชาชน สร้างความไว้วางใจในหมู่ประชาชนเท่านั้น หากยังจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการปฏิบัติความยุติธรรมทางสังคมอีกด้วย./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด