ระดมระบบการเมืองปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12

(VOVworld)-วันที่22มีนาคม ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้ลงนามประกาศใช้คำสั่งว่าด้วยการ ศึกษาเพื่อความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค คอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 นี่คือกิจกรรมการทางเมืองที่กว้างลึก มีความหมายและบทบาทสำคัญเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านจิ ดสำนึก สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ทั้งในความมุ่งมั่นและการปฏิบัติในองค์กรพรรค และความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชน  สร้างพลังที่เข้มแข็งของชนทั้งชาติเพื่อภารกิจการพัฒนาและพิทักษ์รักษา ปิตุภูมิ
(VOVworld)-วันที่22มีนาคม ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้ลงนามประกาศใช้คำสั่งว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 นี่คือกิจกรรมการทางเมืองที่กว้างลึก มีความหมายและบทบาทสำคัญเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านจิดสำนึก สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ทั้งในความมุ่งมั่นและการปฏิบัติในองค์กรพรรคและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชน  สร้างพลังที่เข้มแข็งของชนทั้งชาติเพื่อภารกิจการพัฒนาและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ
 ระดมระบบการเมืองปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 - ảnh 1

เอกสารและมติฉบับต่างๆที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12นั้นเป็นการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการปรับปรุงทัศนะและแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคฯให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ด้านจิตสำนึก

กรมการเมืองได้ระบุ การศึกษาเพื่อความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมติต่างๆของสมัชชาพรรคฯสมัยที่12เป็นหน้าที่สำคัญของปี2016และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในทุกระดับมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นในหน่วยงานที่ตนอาศัยและทำงาน

การศึกษาเพื่อความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมติต่างๆของสมัชชาพรรคฯต้องดำเนินไปอย่างกว้างขวาง จริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อมีส่วนร่วมสำคัญต่อการยกระดับจิตสำนึกทางการเมืองและแนวคิดของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทุกภาคส่วน ต่อสู้กับคารมที่เป็นอาริเพื่อปกป้องจุดยืนและแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ถูกต้อง มีวิทยาศาสตร์และปฏิวัติของพรรคฯ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติมีคุณภาพสูงก่อนอื่นผู้นำพรรคสาขาทุกระดับต้องเข้าใจใจความเนื้อหาสำคัญของเอกสารและมติของที่ประชุมอย่างดีเพื่อการจัดการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารของตน

ในกระบวนการปฏิบัติดังกล่าว หน้าที่ที่มีความสำคัญและมีความหมายชี้ขาดคือผลักดันงานด้านการสร้างสรรค์พรรคที่บริสุทธิ์เข้มแข็ง ขจัดปัญหาความเสื่อมถอยของแนวคิดทางการเมืองและคุณธรรมการดำเนินชีวิตและสร้างความผูกพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่12ต้องควบคู่กับการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่4สมัยที่11เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคและคำสั่ง03ของกรมการเมืองพรรคฯสมัยที่11เกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ อันจะมีส่วนร่วมเสริมสร้างพื้นฐานด้านแนวคิดให้มั่นคงและเพิ่มความรับผิดชอบต่อพรรคและประชาชนในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค สร้างแรงจุงใจอย่างกว้างขวางในสังคม นายบุ่ยวันติ๋งสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12 เลขาธิการพรรคสาขาจ.หว่าบิ่งห์เผยว่าพวกเราจะร่างแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12เช่นเดียวกับมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขาจ.ครั้งที่16ให้สำเร็จโดยเน้นการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ความเห็นเป็นเอกฉันท์ในกระบวนการปฏิบัติ

จากการตระหนักดีและมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาและมาตรการพื้นฐาน พรรคสาขาทุกระดับได้ทำการวิจัยร่างแผนการและโครงการปฏิบัติมีความสอดคล้องและเป็นรูปธรรมทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบและกระบวนการดำเนินงาน เลือกประเด็นที่เป็นก้าวกระโดดและเนื้อหาที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นความต้องการระดับสูงที่ต้องใช้สติปัญญาและต้องระดมพลังจากสมาชิกคณะผู้บริหารพรรคสาขาทุกระดับ จากนั้นสร้างเป็นขบวนการแข่งขันในองค์กรพรรคและหน่วยงานทุกระดับ พยายามปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้อย่างสำเร็จ ก่อนอื่นต้องแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับชีวิตของประชาชน นายเหงวียนวันยู สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12 เลขาธิการพรรคฯสาขาจ.บั๊กก๋าน ยืนยันว่า“พวกเรามีหน้าที่เผยแพร่เจตนารมณ์ของมติที่ประชุมใหญ่พรรคสมัยที่12สู่ประชาชนชนเผ่าต่างๆในจ.บั๊กก๋านและวางแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของพรรคสาขาจ.ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการต่างๆที่ระบุในมติของสมัชชาพรรคสมัยที่12 พยายามเพื่อมีส่วนร่วมในการชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ”

ผ่านระยะเวลา86ปีแห่งการพัฒนาและเติบโต พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ชี้นำและผลักดันกระบวนการรณรงค์ระดมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในภารกิจการปฏิวัติ ดังนั้นการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่12ถือเป็นเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อสร้างสรรค์องค์กรพรรคที่บริสุทธิ์เข้มแข็ง เพื่อความสำเร็จของหน้าที่ยุทธศาสตร์สองประการคือ สร้างสรรค์พัฒนาและพิทักษ์ปิตุภูมิสังคมนิยมเวียดนามให้มั่นคง เพื่อเป้าหมาย “ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด