ศาสนาต่างๆในเวียดนามประกอบศาสนกิจอย่างเสรีและเสมอภาค

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ สมาชิกสภาล่างสหรัฐ Chris Smith ได้มีการกระทำที่เดินสวนกับแนวโน้มที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับ สหรัฐโดยการจัดประชุมอภิปราย ณ รัฐสภาสหรัฐและแสดงความเห็นว่า เวียดนามมีก้าวเดินถอยหลังเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนา แต่อันที่จริงเป็นเวลานานแล้วที่เสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามถือเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่นาย Chris Smith ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ สมาชิกสภาล่างสหรัฐ Chris Smith ได้มีการกระทำที่เดินสวนกับแนวโน้มที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐโดยการจัดประชุมอภิปราย ณ รัฐสภาสหรัฐและแสดงความเห็นว่า เวียดนามมีก้าวเดินถอยหลังเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนา แต่อันที่จริงเป็นเวลานานแล้วที่เสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่นาย Chris Smith ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ศาสนาต่างๆในเวียดนามประกอบศาสนกิจอย่างเสรีและเสมอภาค - ảnh 1
ศาสนาต่างๆในเวียดนามประกอบศาสนกิจอย่างเสรีและเสมอภาค

สมาชิกสภาล่างสหรัฐ Chris Smith ได้บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามอย่างอุกอาจโดยแสดงความเห็นว่า รัฐเวียดนามได้มีการเลือกปฏิบัติต่อศาสนาต่างๆ ไม่รับรองสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของสมาคมศาสนาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของนาย Chris Smith มาจากการมองที่ขาดภาวะวิสัยจนนำไปสู่การกล่าวหาเวียดนามไม่มีเสรีภาพทางศาสนาหลายครั้ง ดังนั้น ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐสภา เขาได้อ้างเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ณ โก่นโหย่ว นครดานังที่เขาเรียกว่า “การปราบปราบศาสนา” หรือกรณีบาทหลวง เหงียนวันลี๊ ผู้ที่กำลังถูกคุมขังในเรือนจำเนื่องจากละเมิดกฎหมายเวียดนามโดยแสดงความเห็นว่า บาทหลวง เหงียนวันลี๊ ถูกคุมขังเพราะปฏิบัติสิทธิเสรีภาพทางศาสนา เรื่องต่างๆดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า นาย Chris Smith มีมุมมองที่แคบ มีอคติและขาดเจตนาดีมาอย่างยาวนานจนทำให้มีมุมมองที่ขาดภาวะวิสัยเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามถูกระบุในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างชัดเจน
เวียดนามได้ประกาศต่อประชาคมโลกหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิเสรีภาพทางศาสนาเพราะในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเวียดนาม สิทธิเสรีภาพทางศาสนาของพลเมืองต่างได้รับการยืนยันอยู่เสมอ โดยรัฐธรรมนูญปี 2013 ได้ยืนยันถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามเกี่ยวกับการเคารพและค้ำประกันสิทธิต่างๆของมนุษย์ สิทธิของพลเมือง รวมทั้งสิทธิเสรีภาพทางศาสนาโดยระบุว่า “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ทุกศาสนาต่างมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย รัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่มีใครสามารถละเมิดเสรีภาพทางศาสนาหรือฉกฉวยศาสนาเพื่อละเมิดกฎหมาย”ซึ่งในการพบปะกับผู้แทนของชมรมศาสนาเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาก็ย้ำถึงเนื้อหาดังกล่าวพรรคและรัฐเวียดนามให้ความสนใจและให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนอยู่เสมอ อีกทั้งยืนยันว่า คุณธรรมและเสรีภาพในการนับถือศาสนามีหลายข้อที่สอดคล้องกับคุณธรรมเกียรติประวัติของประชาชาติ จากสถานการณ์ที่เป็นจริงปรากฏว่า ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆได้รับความสนใจ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอ
การค้ำประกันเพื่อปฏิบัติในชีวิตจริง

จากสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนามปรากฏว่า ทุกศาสนาต่างมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ไม่มีศาสนาใดที่ประกอบศาสนกิจที่เป็นไปตามกฎหมายแต่ถูกห้าม ประชาชนเวียดนามทุกคนสามารถเลือกนับถือหรือไม่นับถือศาสนาอย่างเสรีและสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับหรือถูกห้าม รัฐเวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันเสรีภาพทางศาสนาของประชาชน ที่เวียดนามจำนวนองค์การศาสนาที่ได้รับการรับรองได้เพิ่มมากขึ้น จำนวนศาสนิกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศาสนสถานได้รับการก่อสร้างและขยายอย่างต่อเนื่องซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การประกอบศาสนกิจ กิจกรรมตีพิมพ์และจำหน่ายหนังสือด้านศาสนาเป็นไปอย่างมีเสรีภาพตามความต้องการของศาสนาต่างๆ การศึกษาและฝึกอบรม กิจกรรมด้านต่างประเทศเกี่ยวกับศาสนาก็ได้รับการผลักดันอย่างเข้มแข็ง อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันการประกอบศาสนกิจในเวียดนามมีความคึกคักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้ที่นับถือศาสนาต่างตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการกระทำที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรมและมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญเข้มแข็งยิ่งขึ้น นาย เหงียนวันเถื่อ ผู้นับถือศาสนาคริสตร์ในตำบลดาโต๊น อำเภอยาเลิม กรุงฮานอยได้เผยว่าตามความเห็นของผม ปัญหาประชาชาติและศาสนาต้องมีความกลมกลืนและเป็นเอกภาพเพราะถ้าประเทศชาติมีสันติสุข ศาสนาก็จะมีเสถียรภาพและพัฒนา ทัศนะของสำนักอาร์ชบิชอปเวียดนามคือให้ความเคารพพระเยซู รักชาติ ศาสนาต้องมีความผูกพันกับประชาชาติ ประชาชาติพัฒนาดีก็จะทำให้ศาสนาดีขึ้นตามไปด้วย

ศาสนาต่างๆในเวียดนามประกอบศาสนกิจอย่างเสรีและเสมอภาค - ảnh 2
เสรีภาพทางศาสนาของเวียดนามได้รับการรับรองจากนานาประเทศ

เสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามได้รับการรับรองจากประชาคมโลก
ผู้แทนขององค์การสิทธิมนุษยชนและศาสนาระหว่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาสถานการณ์และยอมรับหลายครั้งว่า การค้ำประกันสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามได้บรรลุความคืบหน้ามากมาย การที่สมาชิกสภาล่างสหรัฐ  Chris Smith จัดการประชุมอภิปรายสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามต่อรัฐสภามีความจงใจไม่ศึกษาข้อมูลของคณะกรรมการเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศสหรัฐนำโดยนาย Micheal Lewis Cromartie เดินทางมาเยือนเวียดนามและแสดงความเห็นว่า “เสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามได้รับการขยายและมีความคืบหน้ามากมายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม” ส่วนในกรอบการเยือนเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ จิมเวบบ์ ก็ประเมินว่า “ถึงแม้ยังมีทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับบางกรณีที่เกี่ยวข้องถึงเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนาม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าด้านเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนาม”ได้ โดยเฉพาะการที่เวียดนามได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี 2014-2016 ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งเกี่ยวกับการรับทราบและการชื่นชมของประชาคมโลกต่อนโยบาย ความพยายามและผลสำเร็จของเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งสิทธิเสรีภาพทางศาสนาซึ่งเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า ศาสนาต่างๆในเวียดนามมีเสรีภาพ มีความเสมอภาคและร่วมกันพัฒนาในประเทศที่มีสันติภาพและผสมผสาน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด