ส่งเสริมประชาธิปไตยและระดมสติปัญญาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ

(VOVworld)- ภายหลังการประกาศทำประชาพิจารณ์มาเป็นเวลา5เดือน วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขได้รับการหยิบยกขึ้นหารือในเวทีรัฐสภาโดยบรรดาผู้แทนให้ความสนใจต่อชื่อของประเทศ บทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ลักษณะของเศรษฐกิจเวียดนามและเศรษฐกิจภาคต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง

(VOVworld)- ภายหลังการประกาศทำประชาพิจารณ์มาเป็นเวลา5เดือน วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขได้รับการหยิบยกขึ้นหารือในเวทีรัฐสภาโดยบรรดาผู้แทนให้ความสนใจต่อชื่อของประเทศ บทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ลักษณะของเศรษฐกิจเวียดนามและเศรษฐกิจภาคต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
ส่งเสริมประชาธิปไตยและระดมสติปัญญาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ - ảnh 1

ผู้แทนรัฐสภาหลายท่านแสดงความเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สามารถตอบสนองความปรารถนาของประชาชนและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมได้อย่างลงตัวในกระบวนการสร้างสรรค์นิติรัฐ การผสมผสานและโลกาภิวัตน์ แต่ถึงอย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพของข้อกำหนดต่างๆในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับชื่อประเทศผู้แทนทุกคนเห็นพ้องการคงชื่อเดิมคือ “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” เพื่อยืนยันเป้าหมายการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยมและค้ำประกันความมั่นคงของกระบวนการพัฒนา โดยร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขได้สะท้อนให้เห็นทัศนะที่ว่าอำนาจรัฐเป็นของประชาชนและกลไกการบริหารของรัฐมีเอกภาพ มีการกระจายอำนาจหน้าที่ มีการประสานและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ การบริหารและตุลาการระหว่างสำนักงานภาครัฐ ซึ่งในนั้นข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสำนักงานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีสำคัญที่สุดในการปรับปรุงกลไกการบริหารของรัฐในปัจจุบัน

เกี่ยวกับมาตราที่4ในร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไข ผู้แทนรัฐสภามีความเห็นว่าจากสถานการณ์ที่เป็นจริงก็สามารถยืนยันว่าภายใต้การนำของพรรค เวียดนามได้มีก้าวพัฒนาที่ยาวไกลแห่งประวัติศาสตร์จนกลายเป็นประเทศที่มีเอกราช เสรีภาพและพัฒนาสู่สังคมนิยมและนับวันมีบทบาทสำคัญทั้งในภูมิภาคและบนเวทีโลกดังปัจจุบัน ซึ่งทั้งนี้หากมองทั้งในด้านทฤษฏีและในภาคปฏิบัติเราก็สามารถยืนยันบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามว่าเป็นพรรคกุมอำนาจเพียงพรรคเดียวที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกช่วงเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต และการระบุถึงบทบาทการนำของพรรคในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นายเหงวียนท้ายหอก ผู้แทนรัฐสภาจ.ฟู๊เอียนเสนอการยืนยันบทบาทการนำของพรรคต่อรัฐและสังคมในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จำเป็นและสอดคล้องกับทฎษฏีเกี่ยวกับพรรคกุมอำนาจ ซึ่งเป็นทฤษฏีที่ไม่เพียงแต่ได้ประยุกต์ใช้ในเวียดนามเท่านั้นหากใช้ในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกและไม่เพียงแต่ใช้กับพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นหากยังใช้กับพรรคการเมืองอื่นๆอีกด้วย โดยบทบาทการเป็นผู้นำของพรรคได้รับการพิสูจน์ในภาคปฏิบัติที่ชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนามมีความผูกพันธ์กับบทบาทการนำของพรรค ดังนั้นการยืนยันบทบาทของพรรคในรัฐธรรมนูญคือการยืนยันความจริงอย่างยุติธรรมและมีภาวะวิสัย

เกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคต่างๆในเศรษฐกิจของประเทศ ผู้แทนรัฐสภาจ.หวิงฟุก เจิ่นห่งห่าได้แสดงการสนับสนุนการกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเศรษฐกิจเวียดนามโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดบทบาทของเศรษฐกิจภาครัฐเพราะแนวทางนี้ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทที่สำคัญของเศรษฐกิจภาคต่างๆ ค้ำประกันความเสมอภาคและการแข่งขันในกรอบของกฎหมาย ส่วนคุณเจืองทิทูจาง ผู้แทนรัฐสภาจ.เตี่ยนยางกล่าวว่าต้องยืนยันลักษณะของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมเพราะแนวทางนี้จะสร้างพื้นฐานให้แก่การแก้ไขข้อบกพร่องของเศรษฐกิจและผลกระทบในทางลบจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดและผสมผสานของเวียดนาม ดังนั้นการกำหนดเศรษฐกิจเวียดนามเป็นเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมที่มีเศรษฐกิจหลายภาคโดยเศรษฐกิจภาครัฐเป็นแกนนำนั้นถือว่ามีความสอดคล้องรวมทั้งยังสามารถยืนยันถึงลักษณะ พลังขับเคลื่อนและเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามตลอดจนค้ำประกันความกลมกลืนและความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม

สำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความเห็นต่างๆในที่ประชุมได้ชี้ชัดว่า ร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขได้สะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของสิทธิต่างๆดังกล่าวเช่นเดียวกับการกำหนดหน้าที่ของพลเมืองในรัฐธรรมนูญ อันเป็นการยืนยันการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของรัฐเวียดนาม โดยตามนั้นพลเมืองทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆโดยอัตโนมัติและหน้าที่ของรัฐคือยอมรับ ปกป้องและค้ำประกันสิทธิเหล่านี้

ในบรรยากาศการหารืออย่างมีประชาธิปไตยและเปิดเผยของที่ประชุมรัฐสภา บรรดาผู้แทนได้สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ อันเป็นการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญที่มีคุณภาพเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศ./.                                 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด