สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14: ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ

(VOVworld)ในจำนวนสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 รวม 494 คน มี 317 คนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งต่างแสดงความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และถือว่า นี่คือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อ เป็นตัวแทนเสนอความคิดเห็นและความปรารถนาของประชาชนต่อรัฐสภา
(VOVworld)ในจำนวนสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 รวม 494 คน มี 317 คนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งต่างแสดงความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และถือว่า นี่คือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเสนอความคิดเห็นและความปรารถนาของประชาชนต่อรัฐสภา

สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14: ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ - ảnh 1
ในจำนวนสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 รวม 494 คน มี 317 คนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาครั้งแรก 

ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมปี 2016 ได้เลือกสมาชิกรัฐสภา 494 คน โดยเป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 13 ที่ได้รับเลือกอีกสมัย 160 คน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาครั้งแรก 317 คนและที่เหลือคือผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยก่อนๆ
เกียรติภูมิและความภาคภูมิใจ
สำหรับสมาชิกรัฐสภาหน้าใหม่ การเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาคือความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ นาง ฝ่ามถิมิงเหี่ยน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดฟู้เอียนได้แสดงความภาคภูมิใจเมื่อได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภา และตามความเห็นของนาง เหี่ยน ผลการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับส่วนร่วมของตนต่อท้องถิ่นในอนาคต ส่วนนาง เจี่ยวถิเหวี่ยน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดเอียนบ๊าย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาที่มีอายุน้อยที่สุดได้แสดงความภาคภูมิใจเพราะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 86.52 แต่นี่ก็ถือเป็นความรับผิดชอบที่หนักหน่วง เพราะตั้งแต่บัดนี้นจนถึงปลายรัฐสภาสมัยที่ 14 รวมระยะเวลา 5 ปี ตนและสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆจะเป็นผู้แทนของประชาชนในสำนักงานที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ ส่วนนาย หว่างวันเกื่อง สมาชิกรัฐสภากรุงฮานอยได้แสดงความเห็นว่า นี่คือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตนต้องพยายามปฏิบัติเป็นอย่างดีให้สมกับความไว้วางใจและความคาดหวังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง“การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ เพราะนี่คือการได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา ผมก็ยิ่งตระหนักได้ดีถึงความรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผมและสมาชิกรัฐสภาทุกคนเห็นว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นและสติปัญญาเพื่อมีส่วนร่วมอนุมัตินโยบายที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน”
ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มการประชุมครั้งแรก
ในการประชุมครั้งนี้ รัฐสภาจะสงวนเวลา 6 วันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรระดับสูงของรัฐสภา รัฐและรัฐบาลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รับฟังรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและงบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกของปี2016 มาตรการปฏิบัติใน 6 เดือนที่เหลือของปี พิจารณาอนุมัติโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017 และปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2016 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐสภาในปี 2017 ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่สำคัญเป็นอย่างมาก

สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14: ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ - ảnh 2
นาย เจิ่นวันร้อน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดหวิงลอง

เพื่อปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา นาย เจิ่นวันร้อน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดหวิงลอง ได้เผยว่า ตนได้ศึกษาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่นเพื่อเสนอเสียงพูดและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่อที่ประชุม“ผมตั้งเป้าตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มการลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อย้ำให้ตนต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างจริงจัง ผมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาได้วางไว้ คณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดหวิงลองและผมให้ความสนใจถึงหลายปัญหา โดยเฉพาะการร่างกฎหมาย”

สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14: ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ - ảnh 3
นาง ฝ่ามมิงเหียน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดฟู้เอียน

ส่วนนาง ฝ่ามมิงเหียน สมาชิกรัฐสภาจังหวัดฟู้เอียนได้แสดงความเห็นต่อหนึ่งในเนื้อหาหลักของการประชุมครั้งนี้คืองานด้านบุคลากรว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้จะมีการตัดสินใจและมีภาวะผู้นำที่เข้าใจประชาชนและตอบสนองความปรารถนาของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ส่วนนาย เจี่ยวเท้หุ่ง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดเลิมด่งได้เผยว่า “การดำเนินงานของรัฐสภาสมัยที่ 13 ได้บรรลุผลงานในหลายด้าน สำหรับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 นี่คือความท้าทายและพวกเราจะสานต่อ ส่วนงานต่างๆของสมัยที่ 13 เพื่อให้การปฏิบัติงานของรัฐสภาสมัยที่ 14 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด”
ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน ได้ยืนยันว่า บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจะเป็นพลังที่เข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้รัฐสภาสมัยที่ 14 พยายามเสร็จสิ้นภาระหน้าที่ที่ประชาชนได้มอบหมายให้อย่างลุล้วงไปด้วยดี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหวังว่า ด้วยวุฒิการศึกษา ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานและความผูกพันที่ใกล้ชิดกับประชาชน บรรดาสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาหน้าใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สมกับการเป็นตัวแทนของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด