สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อส่งเสริมแหล่งพลังในการสร้างสรรค์ประเทศ

(VOVWORLD) - กรมการเมืองและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังจัดทำโครงการเกี่ยวกับการผลักดันการรณรงค์และสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆในเวียดนาม ในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้ มีหลายฝ่ายได้แสดงความเห็นว่า  การสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆในเวียดนามคือความรับผิดชอบของทั้งระบบการเมือง องค์การและบุคคลที่นับถือศาสนา โดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในปัจจุบัน
สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อส่งเสริมแหล่งพลังในการสร้างสรรค์ประเทศ - ảnh 1 รัฐบาลอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจอยู่เสมอ (baogialai.com.vn)

เวียดนามมีความหลากหลายในด้านศาสนาและชาติพันธุ์ ดังนั้นการสร้างความสามัคคีชนในชาติและศาสนาจึงถือเป็นปัญหาใหญ่ โดยพรรคและรัฐได้จัดทำและปรับปรุงแนวทาง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงความเลื่อมใสและศาสนาต่างๆให้มีความสมบูรณ์ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพด้านความเลื่อมใสและศาสนาของประชาชนให้ดีขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย

สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆคือความรับผิดชอบของทั้งระบบการเมือง

สำหรับโครงการ “ผลักดันการรณรงค์และสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆในประเทศในปัจจุบัน” ที่กรมการเมืองและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังจัดทำ พระมหาเถระ ทิ๊กเถี่ยนเติม รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “ศาสนาต่างๆล้วนเป็นสมาชิกของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ดังนั้นจึงมีความผูกพันและเข้าร่วมภารกิจการพิทักษ์รักษาและสร้างสรรค์ประเทศ อาตมาเห็นถึงความสนใจของพรรค รัฐ สำนักงานและหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยให้ศาสนา รวมทั้งแนวร่วมปิตุภูมิ มีบทบาทสำคัญ  ทางการปกครองให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ศาสนสถานได้รับการปฏิสังขรณ์ และให้ความสนใจถึงเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพราะนี่คือเขตที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรม”

คุณภาพใหม่ของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติคือสามัคคี ประชาธิปไตยและความเป็นเอกฉันท์ งานด้านการรณรงค์และสามัคคีศาสนาต่างๆตามความต้องการดังกล่าวก็ถูกระบุในโครงการของกรมการเมือง นาย เลเจวี่ยน สมาชิกของคณะบริหารของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า หนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆคือการจัดการพบปะและการสนทนาระหว่างทางการปกครองและแนวร่วมฯกับองค์กรศาสนา พระภิกษุสามเณรและผู้ที่นับถือศาสนา “การพบปะและการสนทนาคือหนึ่งในรูปแบบของการรณรงค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆ โดยการพบปะและการสนทนานี้ต้องเกิดจากความจริงใจของพวกเราต่อศาสนา เมื่อมีความจริงใจ ให้ความเคารพกัน เรียนรู้กันและมีความเข้าใจกันก็จะเกิดประสิทธิผล ”

สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อส่งเสริมแหล่งพลังในการสร้างสรรค์ประเทศ - ảnh 2พิธีรดน้ำดำหัว (vnexpress) 

แนวร่วมปิตุภูมิคือกองกำลังหลักในการสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆ

ร่างโครงการของกรมการเมืองพรรคยังกล่าวถึงงานด้านการรณรงค์ สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆในเวียดนามในทางการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ตลอดจนการยกระดับจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ เป้าหมายและหน้าที่ของการรณรงค์และสร้างความสามัคคีในด้านศาสนา ร่างโครงการได้ย้ำถึงการส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของทางการ หน่วยงานทุกระดับในการรณรงค์ผู้ที่นับถือศาสนา การผลักดันระบบการเมืองในท้องถิ่นที่มีผู้ที่นับถือศาสนาเป็นจำนวนมาก ตามโครงการ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามคือองค์การสำคัญในกระบวนการนี้ นาย เหงียนก๊วกต๊วน อดีตหัวหน้าสถาบันวิจัยศาสนาของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์เวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “แนวร่วมฯต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆเป็นอย่างดีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมและคนกลางให้แก่การสนทนาที่เกี่ยวข้องถึงศาสนา นี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมาก แนวร่วมฯต้องเป็นคนกลางในการสนทนาระหว่างผู้ที่นับถือศาสนากับผู้ที่ไม่นับถือศาสนา เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติแนวทางของแนวร่วมฯอย่างถูกต้องและมีภาวะสิวัย นั่นคือการสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ”

การรณรงค์ สร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาคือความรับผิดชอบขององค์กรและบุคคลด้านศาสนา โดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม คุณธรรมและแหล่งพลังของศาสนาต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในประชาคมชนเผ่าต่างๆ ชมรมผู้ที่นับถือศาสนามีความผูกพัน สามัคคีและเดินพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ พยายามเพื่อผลประโยชน์ของประชาชาติและการปฏิวัติ ผู้ที่นับถือศาสนาและองค์กรการเมืองสังคม หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆตามนโยบายศาสนาของพรรคและรัฐคือการผลักดันและส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด