สร้างสรรค์พรรคตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่๔ ต่อไป

(VOVworld) –  มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑ เกี่ยวกับ“ปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”ได้รับการปฏิบัติมาเกือบ๒ปี และในปี๒๐๑๔นี้ มติฉบับนี้จะได้รับการปฏิบัติในหมู่ประชาชนและองค์กรพรรคต่างๆต่อไปเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม   ในโอกาสรำลึกครบรอบ๘๔ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งตรงกับวันที่๓กุมภาพันธ์ ทางผู้จัดทำรายการขอเสนอบทวิเคราะห์“สร้างสรรค์พรรคตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ ต่อไป”

(VOVworld) –  มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑ เกี่ยวกับ“ปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”ได้รับการปฏิบัติมาเกือบ๒ปี และในปี๒๐๑๔นี้ มติฉบับนี้จะได้รับการปฏิบัติในหมู่ประชาชนและองค์กรพรรคต่างๆต่อไปเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม   ในโอกาสรำลึกครบรอบ๘๔ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งตรงกับวันที่๓กุมภาพันธ์ ทางผู้จัดทำรายการขอเสนอบทวิเคราะห์“สร้างสรรค์พรรคตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ ต่อไป”

สร้างสรรค์พรรคตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่๔ ต่อไป - ảnh 1
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่๔ สมัยที่๑๑ (Photo:CPV )

ในประวัติศาสตร์๘๔ปีแห่งการพัฒนา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์พรรคอยู่เสมอ หน้าที่ทางการเมืองในปัจจุบันเรียกร้องให้พรรคต้องยกระดับสถานะการเป็นผู้นำ พลังการต่อสู้ และให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์พรรคยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑ จึงได้ออกมติเกี่ยวกับ“ปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์และปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้นเพื่อภารกิจของประเทศ ของประชาชาติและของพรรค

ผลสำเร็จที่สำคัญๆได้สร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค

จากสถานการณ์ที่เป็นจริงแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติมติฉบับดังกล่าวในเกือบ๒ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นการดำเนินชีวิตทางการเมืองอันกว้างขวางของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามทุกหมู่เหล่า แต่ละองค์กรพรรคต่างมีวิธีการเฉพาะที่สอดคล้องเพื่อให้การปฏิบัติมติฉบับดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างจริงจัง  ส่วนกลางมีหน้าที่คือวางระเบียบ นโยบาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ความดี  จำกัดความไม่ดีและ ความประพฤติมิชอบ วางแผนพัฒนาแถวขบวนเจ้าหน้าที่บริหารเชิงยุทธศาสตร์ จัดการฝึกอบรมผู้ที่จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่บริหารในอนาคต ประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชิดชูตัวอย่างดีเด่นของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะ หัวหน้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงคะแนนไว้วางใจต่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ข้อห้ามสำหรับสมาชิกพรรค และข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ การเฝ้าติดตาม การลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่กระทำผิด
ในขณะเดียวกัน ท้องถิ่นต่างๆได้ทำการสำรวจ ปรับปรุง เพิกถอนใบอนุญาตต่อโครงการที่ได้ปฏิบัติอย่างล่าช้าหรือเจ้าของโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ จัดสรรกลไกบริหารและจัดสรรเจ้าหน้าที่บริหารจำนวนหนึ่งใหม่ เน้นพิจารณาและแก้ไขกรณีการร้องเรียนที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานและ คดีอุกฉกรรจ์ที่ประชามติให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำนักงานและหน่วยงานต่างๆได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน ขยายการพบปะกับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ การผลิต และความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาซึ่งได้สร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค ท่านเหงวียนแทงบิ่ง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดห่าติงกล่าวว่า “พวกเราเห็นว่า มติฉบับนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน บนพื้นฐานของมติฉบับนี้ พวกเราได้ทำการวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่นในคณะผู้บริหารพรรคสาขาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ปัญหาความผิดพลาด และข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างทันการณ์ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ท้องถิ่นและสมาชิกพรรคแต่ละคนซึ่งได้สร้างความไว้วางใจในพรรคสาขาและในหมู่ประชาชน”

การปฏิบัติมติดังกล่าวยังช่วยให้แต่ละองค์กรพรรคและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนฝึกฝนหล่อหลอมคุณธรรมปฏิวัติ มีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพการนำ และพลังการต่อสู้ของพรรค  ในที่ประชุม คณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่๗  เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๓ ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้กล่าวว่า“เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคตระหนักได้ดีถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์พรรคในสถานการณ์ใหม่ เล็งเห็นความจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องสร้างสรรค์และปรับปรุงพรรคเพื่อให้พรรคนับวันยิ่งมีความบริสุทธิ์ เข้มแข็งและมั่นคงเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของตนต่ออนาคตของพรรคและของประชาชาติ รวมทั้งเชิดชูจิตสำนึกในการปฏิบัติมติอย่างสมัครใจ”

ผนึกแน่นกับการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์

ในปี๒๐๑๔นี้  คณะกรรมการกลางพรรคจะชี้นำการปฏิบัติมติดังกล่าวต่อไปด้วยก้าวเดินที่มั่นคงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์พรรค สำหรับในระยะสั้นจะเน้นการวางและปฏิบัติโครงการและแผนการแก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่องที่ได้ระบุในการดำเนินชีวิตทางการเมืองที่ผ่านมาให้เป็นผลสำเร็จ  การสำรวจ วิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเชื่อมโยงกับการสำรวจหน้าที่ประจำปี การปฏิบัติกลุ่มมาตรการอื่นๆต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนและบูรณาการโดยผนึกแน่นกับการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ เลขาธิการใหญ่เหงวียนฟู้จ่องกล่าวว่า“กรมการเมืองพรรคได้ตัดสินใจจัดตั้งคณะตรวจสอบการปฏิบัติมติดังกล่าวและมอบแนวทางและมาตรการเพื่อปฏิบัติต่อไป ต้องทำการสรุปผลทุกปี ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนการแปรงฟันและล้างหน้าที่ต้องทำทุกวัน เมื่อทำงานนี้เสร็จก็จะต้องทำงานอื่นต่อไป พวกเราต้องระบุการสร้างสรรค์พรรคให้อยู่ในภาพรวม การรักษาความมั่นคงทางการเมืองและความมีเสถียรภาพ งานด้านการต่างประเทศพัฒนา ความมั่นคงและกลาโหมได้รับการรักษา”

การประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑ได้อนุมัติหลักนโยบานสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐โดยมีเป้าหมาย จนถึงปี๒๐๒๐ เวียดนามจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ ในปี๒๐๑๔นี้จะเพิ่มพลังที่เข้มแข็งและ เสริมสร้างบทบาทการนำของพรรคในภารกิจการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่นี้ต่อไป ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด