สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(VOVWORLD) - โครงการ “สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์ที่มีทักษะความสามารถ คุณสมบัติและความไว้วางใจสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย” ของคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางกำลังได้รับการหารือในการประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 โดยตามโครงการนี้ ภายในปี 2020 เวียดนามจะเสร็จสิ้นการวิจัย วางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่มีความสามารถ โครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถอย่างแท้จริงและยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12  

 

 ปัจจุบัน เวียดนามมีเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์เกือบ 610 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสำนักงานของพรรค รัฐ กระทรวง หน่วยงาน องค์การส่วนกลาง จังหวัด พรรคสาขาและพรรคสาขาสังกัดส่วนกลาง ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีการตัดสินใจสำคัญและแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของพรรค รัฐ ประเทศ และอยู่ภายใต้การบริหารของกรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรค

 ยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

 ภายหลัง 20 ปีที่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 8 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ข้าราชการในยุคแห่งการผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยสถานการณ์ที่เป็นจริงได้เกิดความต้องการที่เร่งด่วนในการสร้างแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มีความสามารถ คุณสมบัติและความไว้วางใจให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาประเทศโดยเร็ว นาง โด๋ถิหว่าง รองเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว๋างนิงห์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสำรองหรือสมาชิกไม่เป็นทางการและปัญหาการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ข้าราชการ “ดิฉันขอเสนอให้คณะกรรมการกลางพรรควิจัยการโยกย้ายและระดมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า ไม่มีรองหัวหน้า แล้วไปถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าหากฝึกอบรมในระดับต่ำกว่า ต้องฝึกอบรมผู้บริหารในระดับอำเภอ รวมทั้งระดับตำบล ซึ่งหมายความว่า ก็ต้องเป็นระดับหัวหน้าเช่นกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทักษะความสามารถและความเคร่งครัดของพวกเขา อีกทั้งผลักดันการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเงื่อนไขปฏิบัติที่แตกต่างกันก็จะทำให้สถานการณ์การแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มถูกจำกัดและการบังคับใช้กฎหมายจะเพิ่มสูงขึ้น”

มติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 สมัยที่ 12ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจถึงการศึกษา ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวทาง นโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรและแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงใหม่การรับสมัครเจ้าหน้าที่ข้าราชการ การวางแผนฝึกอบรมและโยกย้ายเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ซึ่งตามแนวทางนี้ นาง โงถิแทงหั่ง รองเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยจัดตั้งศูนย์รับสมัครเจ้าหน้าที่ข้าราชการและพนักงงานระดับชาติ “ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์รับสมัครเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับชาติ เพราะเมื่อเร็วๆนี้ พวกเราได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 สมัยที่ 12 ที่กำหนดว่า ต้องผลักดันการแบ่งอำนาจในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานให้แก่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการแบ่งอำนาจรับสมัครในท้องถิ่นต่างๆโดยปฏิบัติตามรูปแบบสำนักงานเทศบาล ดิฉันคิดว่า การแบ่งอำนาจจะทำให้จังหวัดและนครต่างๆมีความรับผิดชอบมากขึ้น” 

สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้สมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ảnh 2การลงคะแนนเลือกผู้ที่มีทักษะความสามารถ (vietnamplus) 

ก้าวกระโดดต่างๆในงานด้านบุคลากร

 ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย นาย ฝ่ามมิงิชิ้งห์ หัวหน้าคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางได้ย้ำว่า เนื้อหาหลักของโครงการ “เน้นสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์ที่มีทักษะความสามารถ คุณสมบัติและความไว้วางใจสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย”คือการเปลี่ยนแปลงงานด้านบุคลากร สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับยุทธศาสตร์และสำคัญในทุกระดับด้วย 2 ก้าวกระโดด นั่นคือการประเมิน แต่งตั้งและรับสมัครผู้ที่มีความสามารถ ที่สามารถควบคุมและทดแทนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างบรรยากาศที่เสมอภาคเพื่อดึงดูดเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับ ควบคู่กับการค้นหา ฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถ นอกจากนั้น ทางการปกครองที่มีความรับผิดชอบมีข้อกำหนดเพื่อสร้างมาตรฐาน เพิ่มระเบียบวินัยให้เข้มงวด ขยายบรรยากาศ กลไกส่งเสริมสติปัญญาของเจ้าหน้าที่ข้าราชการและสมาชิกพรรคเพื่อให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนา

 ผลสำเร็จของทุกการปฏิวัติล้วนขึ้นอยู่กับแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ดังนั้น ในสภาวการณ์และหน้าที่ใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์เวีดนามต้องมีมติใหม่เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรและสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและหน้าที่สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด