เตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVworld) – การประชุมครั้งที่ 14 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 11 กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย อันเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ที่กำหนดจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-28 มกราคมปี 2016 ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมฯเมื่อวันที่ 11 มกราคม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกลางพรรคหารือและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการเตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคพร้อมทั้ง 4 ตำแหน่งผู้นำสำคัญ
(VOVworld) – การประชุมครั้งที่ 14 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 11 กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย อันเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ที่กำหนดจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-28 มกราคมปี 2016 ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมฯเมื่อวันที่ 11 มกราคม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกลางพรรคหารือและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการเตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคพร้อมทั้ง 4 ตำแหน่งผู้นำสำคัญ
เตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 - ảnh 1
ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคกล่าวปราศรัยในการประชุมครั้งที่ 14 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 11

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกลางพรรคได้หท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯหารือและอนุมัติแนวทางการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี เสร็จสิ้นการเตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและตำแหน่งผู้นำสำคัญในสมัยที่ 12 อนุมัติร่างรายชื่อบุคลากรให้แก่คณะประธาน คณะเลขานุการและคณะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนของการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 12
ประเมินผลกระทบจากการเข้าร่วมทีพีพีของเวียดนาม
เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องให้ข้อสังเกตุว่า ในหลายปีมานี้ พร้อมกับการปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามได้ลงนามหรือเข้าเป็นภาคี เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกและเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในการเจรจาและลงนามข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อขยายตลาดส่งออกและผลักดันการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ระดมพลังต่างๆให้แก่การพัฒนา หลังการเจรจาเป็นเวลา 5 ปีรวมการประชุมในระดับผู้เชี่ยวชาญรวม 30นัดและการเจรจาระดับรัฐมนตรีกว่า 10 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมปี 2015 เวียดนามและ 11 ประเทศสมาชิกเอเชียแปซิฟิกได้ประกาศเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงทีพีพีอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงแบบใหม่ที่มีเงื่อนไขสูงกว่าข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆที่เวียดนามเคยลงนามเพราะมีขอบเขตครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ที่ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาการค้า การลงทุนเท่านั้นหากยังรวมถึงปัญหาแรงงาน – สหภาพแรงงาน สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการภาครัฐ การค้ำประกันลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่ทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะชมรมสถานประกอบการและแรงงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 13 เมื่อเดือนธันวาคมปี 2015 ตามการชี้นำของกรมการเมืองพรรค กรรมการพรรคแห่งรัฐบาลได้ยื่นรายงานผลการเจรจาข้อตกลงทีพีพีต่อส่วนกลางเพื่อทำการพิจารณา โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมปี 2015 กรมการเมืองพรรคได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังรายงานดังกล่าวของกรรมการพรรคแห่งรัฐบาลและในการประชุมครั้งนี้ กรมการเมืองพรรคก็ได้ยื่นแผนการเตรียมลงนามข้อตกลงทีพีพีต่อส่วนกลางเพื่อทำการพิจารณาและตัดสินใจ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมกันหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเจรจา วิเคราะห์และประเมินผลกระทบในการเข้าร่วมทีพีพี ทั้งในภาพร่วมและในแต่ละด้าน เช่น การเมืองและความมั่นคงของประเทศ โอกาสและความท้าทาย ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและมาตรการแก้ไขที่ถูกระบุในรายงานและเอกสารของกรมการเมืองพรรค พร้อมทั้งวางแนวทางเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงฯอย่างเป็นทางการ เตรียมเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติตามกฎหมาย ร่างและปฏิบัติแผนการและโครงการบังคับใช้ข้อตกลงฯเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้และผลประโยชน์ของประชาชาติ”
เตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 - ảnh 2
ที่ประชุมได้ประเมินผลกระทบจากการเข้าร่วมทีพีพีของเวียดนาม

เสร็จสิ้นการเตรียมบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 12 และครั้งที่ 13 ของสมัยที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคได้อนุมัติเนื้อหาที่สำคัญต่างๆในการเตรียมบุคคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เช่น การเสนอรายชื่อสมาชิกใหม่ ทั้งถาวรและสำรองให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค เสนอรายชื่อสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 ที่จะได้รับเลือกเพิ่มอีกวาระ เสนอรายชื่อสมาชิกกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 12  ในที่ประชุมครั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 ยังเสนอรายชื่อสมาชิกกรมการเมืองพรรค สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 11 ที่ผ่านข้อกำหนดด้านคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของพรรคและรัฐ หลังการประชุมครั้งนี้ บนพื้นฐานของการเสนอเหล่านี้ คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรและกรมการเมืองพรรคได้หารือ พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นพ้องเสนอรายชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสมัยที่ 12 ประกอบด้วยสมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคสมัยที่ 11 ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรณีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มอีกวาระในสมัยที่ 12 พร้อมทั้งเพิ่มข้อเสนอบางอย่างตามข้อเสนอของส่วนกลางในการประชุมครั้งนี้
เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องยืนยันว่า การประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษ โดยหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนงานที่เหลือเพื่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ท่านเหงียนฟู้จ่องเรียกร้องให้คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 เชิดชูจิตใจแห่งความรับผิดชอบต่อพรรค ประชาชนและรัฐ เน้นพิจารณา หารือและแสดงความคิดเห็นเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สำคัญนี้อย่างสมบูรณ์.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด