เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน การประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ได้ตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งข้อใหม่ต่างๆ บรรยากาศการตั้งและตอบกระทู้ถามที่คึกคัก ตรงไปตรงมาและการตอบกระทู้ถามที่มีความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐบาลได้ตอบสนองความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้แทนสภาแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติ - ảnh 1 ภาพการตั้งและตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 

การประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ไม่มีการตั้งกระทู้ถามตามกลุ่มหัวข้อเหมือนครั้งก่อนๆ แต่จะตั้งกระทู้โดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติมติ 6 ฉบับของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและการตั้งกระทู้ถาม ซึ่งรัฐมนตรีที่ดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต้องทำการชี้แจง สำหรับกระทู้ถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลนั้น บรรดารองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบ ภายหลังการตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็จะสรุปการชี้แจงปัญหาต่างๆที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐบาล ส่วนทางด้านผู้แทนสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามอย่างสั้นๆและชัดเจน ผู้ตอบก็ตอบตรงตามประเด็นปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงความรับผิดชอบและแนวทางแก้ไขในเวลาข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตั้งและตอบกระทู้ถาม

ในการตั้งและตอบกระทู้ถามเป็นเวลา 3 วัน ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามหลายร้อยข้อ โดยได้ประเมินว่า การตั้งและตอบกระทู้ถามดำเนินไปท่ามกลางความมีประชาธิปไตยและตรงไปตรงมา เนื้อหาการตั้งกระทู้ถามสะท้อนปัญหาต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ นาย เหงวียนแทงห่ง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งเยืองได้เผยว่า“ผมชื่นชมการตั้งและตอบกระทู้ถามตามรูปแบบนี้ ซึ่งเสมือนเป็นการสอบปากเปล่าโดยไม่สามารถเตรียมคำตอบล่วงหน้าได้ ซึ่งทำให้เห็นว่า บรรดารัฐมนตรีมีการเกาะติดปัญหาและด้านต่างๆที่ตนรับผิดชอบหรือไม่ จากการตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บรรดารัฐมนตรีได้เกาะติดปัญหาเป็นอย่างดีและมีคำตอบตรงตามคำถาม ในเวลาข้างหน้า สภาแห่งชาติควรประเมินและถอดประสบการณ์เพื่อทำการตั้งและตอบกระทู้ถามในรูปแบบนี้ต่อไป”

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนสภาแห่งชาติยังให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินให้สามารถทำการตั้งและตอบกระทู้ถามอย่างคล่องตัวและมีภาวะวิสัย นาย ฟานเหวียดเหลื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งเฟือกได้ย้ำว่า“ผมขอชื่นชมการทำหน้าที่ประธานการประชุมของประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเพราะแม้จะไม่ทราบว่า ผู้แทนสภาแห่งชาติจะตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลคนใด แต่ประธานสภาแห่งชาติได้รวบรวมและแบ่งคำถามให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐบาลแต่ละคน โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุต่างๆและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคน”

เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติ - ảnh 2 นาย เหงวียนแทงห่ง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งเยือง

ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติในหลายวันที่ผ่านมามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้ผู้แทนสภาแห่งชาติหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในแต่ละปัญหา สำหรับบรรดารัฐมนตรีได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในระดับสูงผ่านการตอบกระทู้ถามที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ รูปแบบการตั้งและตอบกระทู้ถามจากหลายมุมมองได้สร้างบรรยากาศในเชิงการโต้วาทีที่เข้มแข็งระหว่างผู้ตั้งและผู้ตอบกระทู้ถาม นาย เหงวียนวันเจี๊ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้ให้ข้อสังเกตว่า“การตั้งกระทู้ถามเกี่ยวข้องกับกระทรวงและหน่วยงานไหน ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานนั่นต้องรับผิดชอบตอบกระทู้ถาม ซึ่งถือเป็นข้อใหม่ของสภาแห่งชาติเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้แทนสภาแห่งชาติผ่านการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุที่ประชามติให้ความสนใจ ที่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆและสมาชิกรัฐบาลให้คำมั่นในการประชุมสภาแห่งชาติในครั้งก่อนๆและต้องชี้แจงและรายงานผลการปฏิบัติในการประชุมครั้งนี้”

การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติถือเป็นการสนทนาเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและมาตรการแก้ไข นาย เหงวียนหงอกเฟือง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งได้เผยว่า การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ได้ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ“ในการปฏิบัติหน้าที่ในวาระนี้ บรรดารัฐมนตรีได้เสนอมาตรการปฏิบัติคำมั่นที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวาระก่อน เช่น มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและการลงทุน”

ความเปิดเผย ความมีประชาธิปไตยและมีความรับผิดชอบคือสิ่งที่ผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธ์เลือกตั้งประเมินเกี่ยวกับการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมและชี้นำโดยตรงของผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขอุปสรรค์และปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และประชาชน ตลอดจนสร้างแระกระตุ้นให้แก่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด