เวียดนามคํ้าประกันสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชน

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชน นี่คือคำยืนยันของบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนารวบรวมความคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชนที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรมเมื่อเช้าวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ณ นครโฮจิมินห์
เวียดนามคํ้าประกันสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชน - ảnh 1ภาพการสัมมนา 

แนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เป็นเป้าหมายและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสังคม ซึ่งการผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม

สร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

หลังจากเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชนเมื่อปี 1982 เวียดนามได้พยายามทำการปฏิรูปด้านกฎหมาย ตุลาการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแปรข้อกำหนดของอนุสัญญาฯให้เป็นรูปธรรมเพื่อคํ้าประกันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยกฎหมายฉบับต่างๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปกป้องสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะนับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญปี2013 ระบุถึงหลักการความรับผิดชอบของรัฐในการรับรอง ให้ความเคารพ ปกป้องและคํ้าประกันสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ซึ่งหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี2013  มีผลบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา กฎหมายพลเรือน กฎหมายการสมรสและครอบครัว เป็นต้น ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางเพิ่มสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองให้แก่ประชาชนมากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติสิทธิต่างๆของพลเมือง

ผลักดันการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมืองของประชาชนแล้ว เวียดนามยังเข้าร่วมอนุสัญญาที่สำคัญๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาเกี่ยวกับการยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการยุติการเหยียดเชื้อชาติ อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ อนุสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการทรมานและการดูหมิ่นผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ เวียดนามยังเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านมนุษยธรรม รวมถึงอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO เกี่ยวกับการคํ้าประกันสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นในระดับสูงของเวียดนามในด้านสิทธิมนุษยชนในสภาวการณ์ที่ยังคงประสบอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ควบคู่กับการเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เวียดนามได้ปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ กลไกการตรวจสอบประจำปีของสภาสิทธิมนุษยชนหรือUPR เกี่ยวกับสถานการณ์ปกป้องสิทธิของมนุษย์ในเวียดนาม โดยได้จัดทำรายงานการตรวจสอบ UPR อย่างละเอียดที่มีการเข้าร่วมของกระทรวง หน่วยงาน องค์กรการเมือง สังคมและองค์กรต่างๆของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศในเวียดนาม โดยสิ่งที่สำคัญคือเวียดนามได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ให้คำมั่นไว้อย่างจริงจัง ส่วนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆก็มีแผนปฏิบัติตามข้อเสนอต่างๆของ UPR

มุ่งสู่การคํ้าประกันการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายในการคํ้าประกันสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน เวียดนามกำลังปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศและหน้าที่ต่างๆตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะข้อเสนอของ UPR พร้อมทั้งทำการวิจัยการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศในด้านมนุษยชน เวียดนามจะส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมในฟอรั่มพหุภาคีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในองค์กรของสหประชาชาติที่เวียดนามเป็นสมาชิก เช่น สภาเศรษฐกิจสังคมวาระปี 2016-2018 สภาผู้บริหารยูเนสโก วาระปี2015-2019 และในกรอบความร่วมมือของอาเซียนเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด