เวียดนามธำรงเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม

(VOVWORLD) - รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2018 สถานการณ์ในช่วงต้นปี 2019 และมาตรการแก้ไขในเวลาข้างหน้าฉบับเพิ่มเติมที่หารือในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 20 พฤษภาคมแสดงให้เห็นว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2018 สูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคและโลก ส่วนปี 2019 จะเป็นปีของการสร้างก้าวกระโดดเพื่อเสร็จสิ้นแผนการระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดแนวทาง “ระเบียบวินัย บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพ” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมที่วางไว้
เวียดนามธำรงเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เจื่องหว่าบิ่งห์ (Photo economy.com)

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี เจื่องหว่าบิ่งห์ได้รายงานว่า ในปี 2018 เวียดนามได้บรรลุเป้าหมายหลักทั้ง 12 เป้าหมาย โดยมี 9 เป้าหมายที่มีตัวเลขสูงหว่าที่รายงานต่อสภาแห่งชาติ

การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2018 ทำสถิติใหม่

ความพยายามของทั้งระบบการเมือง สถานประกอบการและประชาชนเวียดนามได้ช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 พัฒนาอย่างน่ายินดี มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จในทุกด้านของปี 2018 ซึ่งเป็นปีสำคัญในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 โดยอัตราการขยายตัวจีดีพีบรรลุร้อยละ 7.08 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งช่วยให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคและโลก จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ 2,590 ดอลลาร์สหรัฐ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอบรรลุกว่า 1 หมื่น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกบรรลุกว่า 4 แสน 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและได้เปรียบดุลการค้า 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ย้ำว่า            “ด้านวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมได้บรรลุผลที่น่ายินดีต่างๆ การปฏิรูประเบียบราชการ การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นได้รับการปฏิบัติอย่างเด็ดขาด งานด้านกลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศได้รับการส่งเสริม สถานะและชื่อเสียงของเวียดนามนับวันยิ่งสูงเด่นบนเวทีโลก ผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า การพยากรณ์และการประเมินของรัฐบาลที่ได้รายงานต่อสภาแห่งชาติถือว่าเหมาะสมและมีหลายด้านที่สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้”

ในช่วงต้นปี 2019 เศรษฐกิจมหภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ดัชชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 6.79 การส่งออกในรอบ 4 เดือนบรรลุเกือบ 7 หมื่น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ดึงดูดการลงทุนในด้านเกษตรและชนบท ปฏิบัติโครงการและแผนการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ เผยว่า            “โดยที่กำหนดให้ปี 2019 เป็นปีแห่งการสร้างก้าวกระโดดเพื่อบรรลุแผนปฏิบัติในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 รัฐบาลได้เน้นตรวจสอบ ปรับปรุงกลไก นโยบายและกฎหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ โดยเฉพาะในการลงทุน การค้า ภาษี ค่าธรรมเนียม แรงงาน ที่ดินและทรัพยากร ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ ลดขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆในการประกอบธุรกิจ การตรวจสอบเชิงวิชาการและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ จัดการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ผลักดันการผลิต การส่งออก การแปรรูปสินค้าการเกษตร พัฒนาเขตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจภาคเอกชน เทคโนโลยีและการพัฒนาวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อจะมีกลไก นโยบายและมาตรการแก้ไขอย่างก้าวกระโดด สนับสนุนหน่วยงานและด้านที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนา

ยืนหยัดเป้าหมายเสริมสร้างพื้นฐานด้านมหภาค ค้ำประกันความสมดุลของเศรษฐกิจและผลักดันการขยายตัว

ผลการปฏิบัติงานใน 4 เดือนแรกของปี 2019 ปรากฎว่า เศรษฐกิจเวียดนามได้บรรลุผลที่น่ายินดีในด้านต่างๆ แต่ก็ยังคงต้องรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ดังนั้น เพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2019 รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้กำชับสำนักงานและหน่วยงานทุกระดับต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว ปฏิบัติหน้าที่และมาตรการแก้ไขต่างๆตามมติของพรรค สภาแห่งชาติและรัฐบาลอย่างเด็ดขาด พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ผลักดันการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นหน้าที่หลักคือ ยืนหยัดเป้าหมายปรับปรุงพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลของเศรษฐกิจและผลักดันการขยายตัว            “เราต้องปฏิบัติมาตรการขยายตลาด ขยายการส่งออกและแก้ไขอุปสรรคให้แก่การส่งออกสินค้าอย่างพร้อมเพรียง ทำการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ใช้โอกาสและปฏิบัติโครงการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆที่ได้ลงนาม โดยเฉพาะตกลงซีพีทีพีพีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการขายปลีกและตลาดภายในประเทศพร้อมกับการรณงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”

ด้วยการส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุพร้อมความคาดหวังสร้างก้าวกระโดด ความเป็นเอกฉันท์และความสามัคคีของทั้งระบบการเมือง ผู้ประกอบการและประชาชน เวียดนามจะฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายและหน้าที่ที่วางไว้ในแผนการพัฒนาของปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด