เวียดนามเตรียมให้แก่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4

(VOVworld) - ในการประชุมประจำเดือนมีนาคมเมื่อต้นสัปดาห์นี้  รัฐบาลเวียดนามได้พิจารณารายงานเกี่ยวกับการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้เสนอนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติเทคโนโลยีนี้

(VOVworld) - ในการประชุมประจำเดือนมีนาคมเมื่อต้นสัปดาห์นี้  รัฐบาลเวียดนามได้พิจารณารายงานเกี่ยวกับการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้เสนอนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติเทคโนโลยีนี้

เวียดนามเตรียมให้แก่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 - ảnh 1
เวียดนามเตรียมให้แก่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4

ในประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 3 ครั้งตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดยมีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอนํ้า ต่อมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้มีขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จากการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและการผลิตแบบอัตโนมัติคือสัญลักษณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เมื่อปลายศตวรรษที่ 20  ซึ่งขณะนี้ ประเทศต่างๆกำลังพูดถึงการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ ก็คือการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ในยุคดิจิตอลและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแขนงต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตสังคม รวมทั้งกระบวนการผลิตและการบริหารของประเทศต่างๆ รวมถึงเวียดนาม
เป็นฝ่ายรุกในการใช้โอกาสและฟันฝ่าอุปสรรค์
เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับผลกระทบจากการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4  โดยได้ทำการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวเพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติเป้าหมายเฉพาะหน้าและเป้าหมายระยะยาวอย่างกลมกลืน เช่น การขยายตัวด้านเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม คํ้าประกันสวัสดิการสังคม ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเวียดนามกำลังให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศสาตร์เทคโนโลยี โดยถือวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในด้านที่ต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  สำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยในสังคมนั้น รัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายและมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสร้างงานทำและสร้างรายได้ผ่านการสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกสอนอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกรในเขตชนบท รวมทั้งครอบครัวที่ยากจน  ใกล้ยากจน ตลอดจนคนพิการ ชนกลุ่มน้อยและแรงงานสตรี  นอกเหนือจากโครงการวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติแล้ว รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเขตชนบท เขตเขา เขตทุรกันดารและเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย อีกทั้งเน้นปฏิบัตินโยบายการขยายตัวแห่งสีเขียวผ่านมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมของบริษัทต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหามวลภาวะสิ่งแวดล้อม
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและฝึกอบรมแหล่งบุคลากร
นอกเหนือจากมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว จากมุมมองของนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวียดนามได้กำหนดอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ต้องพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ในโลก  พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาโครงการวิจัยที่เชื่อมระหว่างฟิสิกส์  เทคโนโลยีดิจิตอลและชีวภาพ และเปลี่ยนจากการลงทุนในโครงการวิจัยและประยุกต์ใช้ได้จริงเพียงอย่างเดียวมาเป็นการลงทุนขยายผลโครงการในเชิงพาณิชย์ โดยถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานวัตกรรมระดับชาติ ตลอดจนเน้นยกระดับทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสถานประกอบการ จัดสรรงบประมาณให้แก่การนำเข้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศต่างๆ พร้อมทั้งเน้นลงทุนในโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนายกระดับเทคโนโลยี การออกแแบบ การผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานที่ต้องให้ความสนใจในประเทศ ซึ่งในสภาวการณ์ที่งบประมาณมีจำกัด นโยบายสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของเวียดนามจะเน้นส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพการขยายตัวสูง นอกจากนั้น รัฐบาลยังคงให้ความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทคนิก ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและบริหารสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษาะความสามารถจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆประสานงานกับสถานประกอบการต่างๆ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการฝึกสอนอาชีพเพื่อจัดสรรค์แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้แก่สถานประกอบการ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและวิธีการบริหารภาครัฐบนพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการทำระเบียบราชการของสถานประกอบการ การคํ้าประกันกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสก็เป็นสิ่งที่เวียดนามกำลังพยายามปฏิบัติเพื่อเตรียมให้แก่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ปัจจุบัน เวียดนามกำลังสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และปฏิบัติโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหม่.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด