เวียดนามและอาเซียนปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน

(VOVWORLD) - วันที่ 2 สิงหาคม ณ ประเทศสิงคโปร์ จะมีการเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่สำคัญที่ได้รับการหารือในการประชุม AMM ครั้งที่ 51 คือแนวทางและมาตรการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025  ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะหารือถึงการส่งเสริมด้านต่างๆที่อาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

ประชาคมอาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2015 ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการเชื่อมโยงและผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี สันติภาพและการพัฒนา ซึ่งหลังจากได้รับการเปิดตัวในตลอด 3 ปีทีผ่านมา ประชาคมอาเซียนได้ประสบผลงานที่สำคัญในทั้ง 3 เสาหลักคือการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม - สังคม

สัญญาณที่สดใสในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน

สำหรับความร่วมมือด้านการเมือง-ความมั่นคง จากเป้าหมายสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในกรอบของกฎหมาย มุ่งสู่ประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025 อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มการพึ่งพาตนเองของอาเซียนและมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ขยายความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้านกลไกและระเบียบการของอาเซียน โดยกลไกต่างๆที่อาเซียนริเริ่มปฏิบัติและบริหารจัดการ เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก หรือ EAS และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนขยายวงได้รับการขยายทั้งขอบเขตและรูปแบบความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์โครงสร้างในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสและคล่องตัวเพื่อส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง เช่น มาตรการผลักดันการค้าเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพความร่วมมือภายในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้อาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและหุ้นส่วนต่างๆผ่านการปรับปรุงยกระดับข้อตกลงเอฟทีเอที่มีอยู่และลงนามข้อตกลงเอฟทีเอใหม่ รวมทั้งการพิจารณาการเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอกับหุ้นส่วนอื่นๆ จากการใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ระดับสูงอาเซียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การกระชับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ การเข้าถึงเงินกู้ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาและเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียนได้รับการปฏิบัติในด้านต่างๆที่อาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

ส่วนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสังคมที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น แรงงานต่างด้าว คนชราและเด็กพิการได้รับการผลักดัน โดยประเทศต่างๆได้อนุมัติการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งข้อตกลงฉบับสำคัญๆเกี่ยวกับสตรีและเยาวชน นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประเมินเกี่ยวกับความพยายามสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในเวลาที่ผ่านมาว่าผลสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพความร่วมมือภายในกลุ่มอาเซียนมีสูงมาก ซึ่งการเชื่อมโยงและการผสมผสานยังคงเป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนายังคงเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆของอาเซียนและอาเซียนยังคงเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศมหาอำนาจ

เวียดนามมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆของอาเซียน

หลังจากประชาคมอาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อปลายปี 2015 เวียดนามได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามคำมั่นต่างๆอย่างจริงจังและเสนอความคิดริเริ่มในด้านต่างๆ โดยที่น่าสนใจคือ เวียดนามเป็นหนึ่งใน 2 ประเทศที่มีการปฏิบัติมาตรการที่อาเซียนให้ความสนใจเป็นพิเศษในแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวียดนามยังมีส่วนร่วมที่สำคัญในการขยายความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่าในด้านการเมืองความมั่นคง เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการพัฒนากลไกต่างๆเพื่อค้ำประกันความมั่นคงผ่านการสร้างสรรค์ความไว้วางใจและหลักการปฏิบัติต่อกัน โดยความคิดริเริ่มและข้อเสนอแนะต่างๆของเวียดนาม รวมถึงความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความไว้วางใจและกลไกความร่วมมือได้รับการอนุมัติและได้รับการปฏิบัติในประเทศต่างๆ ส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจก็เป็นจุดเด่นของเวียดนามในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน โดยเวียดนามและประเทศต่างๆได้ตรวจสอบการปฏิบัติคำมั่นต่างๆด้านการค้า สินค้า การบริการการลงทุน พร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์”

ในฐานะเป็นประเทศสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของอาเซียน คณะผู้แทนเวียดนามจะเข้าร่วมการหารือในทุกประเด็นในระเบียบวาระการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมประเด็นต่างๆที่เวียดนามและอาเซียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เช่น การลดช่องว่างการพัฒนา การผลักดันการค้าภายในกลุ่ม การดึงดูดการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขยายความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม

อาเซียนมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเวียดนามและเป็นภูมิภาคที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายการต่างประเทศ ดังนั้น การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จจะมีส่วนร่วมค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม รวมทั้งประเทศสมาชิกและประชาชนของประเทศต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด