ชนเผ่าเบราในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน

(VOVworld)- ชนเผ่าเบรา(Brâu) หรือยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าบราวเป็นหนึ่งใน5ชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยที่สุดของเวียดนามที่อาศัยในเขตริมฝั่งแม่น้ำ เซซานและเนิมคองในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน แม้จะมีประชากรประมาณเกือบ4แสนคนเท่านั้นแต่ชนเผ่าเบราก็ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ขนบทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม(VOVworld)- ชนเผ่าเบรา(Brâu) หรือยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าบราวเป็นหนึ่งใน5ชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยที่สุดของเวียดนามที่อาศัยในเขตริมฝั่งแม่น้ำ เซซานและเนิมคองในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน แม้จะมีประชากรประมาณเกือบ4แสนคนเท่านั้นแต่ชนเผ่าเบราก็ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ขนบทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม
ชนเผ่าเบราในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน - ảnh 1
ชนเผ่าเบรา(cema.gov.vn)

เมื่อก่อนนี้ชุมชนชนเผ่าเบราอาศัยในเขตสามเหลี่ยมชายแดนเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา ในการอพยพตั้งแต่เมื่อกว่าร้อยปีก่อนชนกลุ่มหนึ่งได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนของเวียดนาม ชาวเบราไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองแต่ภาษาพูดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรสายเอเชียใต้ ซึ่งก็เหมือนกับชนเผ่าอื่นๆในเขตเตยเงวียนชนเผ่าเบรามีความเชื่อว่าเทพเจ้า ปาเซ เป็นผู้สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและมีเทพดูแลทุกส่วนของโลกเช่น เทพแห่งภูเขา แห่งทะเล แม่น้ำ ป่าไม้ เป็นต้น ผ่านช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ชาวเบราได้เสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของตนให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในเขตเตยเงวียน นาย ลิวแองหุ่ง นักวิจัยเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในเตยเงวียนเผยว่าวัฒนธรรมของชาวเบรานั้นมีความคล้ายคลึงกับชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างๆในเตยเงวียนเช่นบ้านพักเป็นแบบบ้านโรงหรือบ้านไม้ยกพื้น มีการจัดเทศกาลตามฤดูการทำนาทำไร่ พวกเขาให้ความสำคัญต่อบทบาทของเทพแห่งข้าวหรือก็คือแม่โพสพ เทพแห่งน้ำแห่งดินและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในชีวิตความเป็นอยู่นั้นชาวเบราเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีความสามัคคีและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  จากการผลิตเกษตรตามฤดูกาลเป็นหลักและชีวิตความเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติดังนั้นชาวเบราได้ให้ความสำคัญต่อการเซ่นไหว้เทวดาฟ้าดินเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โดยแต่ละปีนอกจากเทศกาลที่จัดขึ้นตามฤดูการผลิตเกษตรเช่น การขึ้นบ้านใหม่ การแทงกระบือเป็นต้น ก็จะมี4เทศกาลใหญ่ นาย ดั๋งฮึง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการชนเผ่าจ.กอนตุมเผยว่าเทศกาลสำคัญของชาวเบรามีเทศกาลทำไร่ เทศกาลแรกนาขวัญ เทศกาลเก็บเกี่ยวและเทศกาลปีใหม่ โดยชาวบ้านจะสบทบข้าวของต่างๆเพื่อใช้ในงานและในพิธีเซ่นไหว้เทพต่างๆตามประเพณี

ชนเผ่าเบราในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน - ảnh 2
บ้านโรง (cema.gov.vn)
โครงสร้างหมู่บ้านของชาวเบราก็บ่งบอกถึงความเป็นชุมชนที่สามัคคีอย่างเด่นชัด  โดยบ้านโรงเป็นบ้านกลางที่สูงใหญ่และสวยที่สุดอยู่ตรงกลางหมู่บ้าน ส่วนบ้านของครอบครัวต่างๆจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆตั้งรอบบ้านโรงและมีประตูหันหน้าไปที่บ้านโรง ซึ่งเป็นบ้างกลางของชาวบ้านทุกคน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆของหมู่บ้านและเมื่อมีการจัดงานต่างๆทุกคนก็จะมารวมตัวกันบริเวณหน้าบ้านโรง มีการตั้งเสาตุงสูงที่เรียกว่า ซอกรอก ที่บนยอดแขวนทั้งข้าว ตับหมู ไข่ไก่ ขนไก่ ปีกและตีนไก่เพื่อเซ่นไหว้เทพยดาดูแลหมู่บ้าน เมื่อก่อนนี้ ชาวเบราอาศัยแบบเลื่อนลอยทำนาทำไร่ไม่เป็นหลักแหล่งดังนั้นชีวิตจึงมีความลำบาก แต่หลังจากได้รับความเอาใจใส่ช่วยเหลือจากรัฐและทหารชายแดนจ.กอนตุม ชาวเบราก็สามารถตั้งหลักแหล่งอาศัยที่มั่นคงถาวรในหมู่บ้าน ดั๊กเม้ ต.เบ่ออี อ.หงอกโห่ย  นายทาวเหลย ชนเผ่าเบราเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นประจำหมู่บ้านเผยว่าจากสภาวการณ์ที่ประชากรของชนกลุ่มน้อยเบรานับวันยิ่งลดน้อยลง รัฐได้อนุมัติโครงการพัฒนาชนเผ่าเบราในจ.กอนตุมรวมยอดเงิน2หมื่น5พันล้านด่งโดยมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิต ก่อสร้างบ้านโรง ที่พักอาศัย ห้องสุขา ระบบไฟฟ้าและพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรม โดยจนถึงปี2010เมื่อมีการสรุปโครงการก็สามารถเห็นได้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ชนเผ่าเบราในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน - ảnh 3
เทศกาลแทงกระบือ (cema.gov.vn)

เพื่อช่วยให้ชนเผ่าเบรามีชีวิตที่มั่นคง รัฐได้ให้ความสนใจสนับสนุนพันธุ์พืชและสัตว์รวมทั้งแนะนำเทคนิกการปลูกข้าวนาดำ การพัฒนาพืชอุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศที่นี่คือกาแฟและยางพารา  ซึ่งจากการปฏิบัติโครงการต่างๆของรัฐบวกกับความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทางการท้องถิ่น ชีวิตของชาวเบราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยนับจนถึงปี2012ชนเผ่าเบรามี117ครอบครัวรวมประชากรเกือบ5ร้อยคนซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2005ที่มีเพียง99ครอบครัวและประชากรกว่า350คน ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนเผ่าเบราได้พัฒนาอย่างพร้อมเพรียง มีถนนลาดยางเข้าถึงหมู่บ้าน มีโรงเรียนที่มั่นคงถาวรตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยม โดยชนรุ่นใหม่ของชนกลุ่มน้อยเบราที่เติบโตบนผืนดินเตยเงวียนแห่งนี้คือผู้สืบสานเกียรติประวัติและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเบราให้พัฒนาต่อไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

เกษมณี อิ่มสุดใจ

ขอทราบขนาด ความสูง รูปร่าง ความกว้าง ลักษณะของบ้านชนเผ่าเบราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข่าวอื่นในหมวด