การเชื่อมโยงการฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการเป็นแนวโน้มที่ดี

(VOVWORLD) - การเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนและนักศึกษาหลังเรียนจบเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำธุรกิจ Startup และการพัฒนาสถานประกอบการในเวียดนาม โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้เป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อแสวงหาแหล่งบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาของสถานประกอบการ

การเชื่อมโยงการฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการเป็นแนวโน้มที่ดี - ảnh 1ชั้นเรียนสอนวิศวกรรามการทำความเย็นและการปรับอากาศ

ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีสถาบันฝึกสอนอาชีพเกือบ 2,000 แห่ง โดยเป็นสถาบันฝึกสอนอาชีพเอกชนร้อยละ 44 เพื่อพัฒนาระบบการฝึกสอนอาชีพ  โรงเรียนสอนอาชีพต่างๆได้เป็นฝ่ายรุกในการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและให้คำมั่นที่จะสร้างงานทำให้แก่นักศึกษาหลังเรียนจบ

กรมการฝึกสอนอาชีพสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า ในจำนวนสถาบันฝึกสอนอาชีพเกือบ 2,000 แห่ง ส่วนใหญ่ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในท้องถิ่น นอกจากนี้ สถานประกอบการหลายแห่งก็ร่วมมือกับโรงเรียนสอนอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการฝึกสอน นาย หวูซวนหุ่ง อธิบดีกรมการศึกษาสังกัดทบวงการฝึกสอนอาชีพได้เผยว่า ถ้าหากโรงเรียนสอนอาชีพอยากฝึกสอนอาชีพให้แก่นักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการต้องร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการฝึกอบรม นาย หวูซวนหุ่งได้เผยว่า “ผลการสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการปรากฎว่าสถานประกอบการหลายแห่งมักรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในปีการศึกษาสุดท้ายโดยอาศัยความสัมพันธ์กับผู้บริหารสถานประกอบการ ไม่ใช่รับตามความต้องการ “

การเชื่อมโยงการฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการเป็นแนวโน้มที่ดี - ảnh 2 การผลิตสินค้าศิลปะหัตถกรรมของบริษัทหุ้นส่วนสินค้าศิลปะหัตถรรมฮวาแซน

สถานการณ์ที่เป็นจริงแสดงให้เห็นว่า สถาบันที่ฝึกสอนอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  นาง เยืองหงอกห่ง อาจารย์ของวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ฮานอยได้เผยว่า เพื่อการพัฒนา สถาบันฝึกสอนอาชีพต้องกำหนดให้การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นหน้าที่หลัก พร้อมทั้ง หาทางดึงดูดให้นักศึกษามาเรียนอาชีพ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการเพื่อแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาหลังเรียนจบ เพื่อให้สถานประกอบการเป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อแสวงหาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  นาง เยืองหงอกห่งได้เผยว่า “ต้องเป็นฝ่ายรุกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น ซัมซุง Canon และสถานประกอบการอื่นๆ เมื่อมีการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ นักศึกษาร้อยละ 80 จะมีงานทำทันทีหลังเรียนจบ นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสพบปะกับบรรดาผู้ประกอบการ เมื่อสถานประกอบการมีตัวเลขนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าทำงาน ทางโรงเรียนจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนนุนนักศึกษาให้ได้เข้าทำงานโดยเร็ว”

นาย เหงวียนวันจุง ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนสินค้าศิลปะหัตถรรมฮวาแซนได้เผยว่า การเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนสอนอาชีพกับสถานประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและโรงเรียนสอนอาชีพ “การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการกับโรงเรียนสอนอาชีพช่วยให้สถานประกอบการทราบว่า ต้องการแรงงานเท่าไหร่  ทางโรงเรียนจะฝึกอบรมนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ ผมคิดว่า ถ้าหากโครงการนี้ได้รับการขยายผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสถานประกอบการและโรงเรียนสอนอาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานักศึกษาไม่มีงานทำและสามารถฝึกอบรมตามความต้องการของสถานประกอบการ”

ตามการปฏิบัติแนวทางของรัฐบาลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ในหลายปีที่ผ่านมา กรุงฮานอยได้จัดงบประมาณนับหมื่นล้านด่งให้แก่โรงเรียนสอนอาชีพที่มีคุณภาพสูง ทำให้จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.5 ในปี 2008 เป็นร้อยละ 63 ในปี 2018 นาง เหงวียนถิแทงหญ่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมคมกรุงฮานอยได้เผยว่า เพื่อบรรลุผลงานดังกล่าว ทางการกรุงฮานอยได้ถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในกระบวนการฝึกสอนอาชีพและแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป้าหมายที่วางไว้คือจนถึงปลายปี 2019 ฮานอยสามารถฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงาน 205,000 คน

ความร่วมมือฝึกสอนอาชีพกับสถานประกอบการ กลไกการประสานงานระหว่างรัฐ โรงเรียนและผู้ประกอบการได้ช่วยให้สถาบันฝึกสอนอาชีพเป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือกับสถานประกอบการ นอกจากนี้ บรรดาสถานประกอบการก็สามารถเข้าถึงและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ได้แหล่งบุคลากรตามที่ต้องการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด