งานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งปี 2019 ช่วยเผยแพร่ศิลปะการร้องเพลงทำนองซวาน

(VOVWORLD) - การร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2017 จากการที่เพลงทำนองซวานถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์หุ่งผู้สร้างชาติ ทำให้ศิลปะแขนงนี้ได้รับการแสดงในงานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในวันที่ 10 เดือนสามตามจันทรคติทุกปีจนกลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของผืนดินแห่งบรรพกษัตริย์หุ่ง
งานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งปี 2019 ช่วยเผยแพร่ศิลปะการร้องเพลงทำนองซวาน - ảnh 1การร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะ

ศิลปะการร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะมีทั้งการร้องเพลง การฟ้อนรำ รวมทั้งการตีกลองและเครื่องเคาะจังหวะ เนื่องจากมีความผูกพันกับงานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและการบูชาบรรพบุรุษของคนเวียดนาม ในงานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในทุกปี สโมสรร้องเพลงทำนองซวานต่างๆได้เตรีมพร้อมให้แก่การแสดงในงาน โดยเพื่อเตรียมให้แก่งานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งปี 2019 นางฟานถิเกี๊ยม อายุ 110ปี อาศัยที่หมู่บ้านกิมดาย ตำบลกิมดึ๊ก เมืองเหวียดตรี่ จังหวัดฟู้เถาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินร้องเพลงทำนองซวานกลุ่มแรกรวม 17 คนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินยอดเยี่ยมได้สวมใส่ชุดอ๊าวหย่ายและผ้าคลุมศีรษะแล้วบอกให้ลูกหลานพาไปที่สนามหน้าศาลาประจำหมู่บ้านตั้งแต่เช้าตรู่ของทุกวัน“ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานและหวังว่า จะมีชีวิตต่ออีก 1-2ปีเพื่อร้องเพลงทำนองซวานต่อไป”

คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงร้องเพลงซวานที่อ่อนหวานและชัดเจนจากเด็กหญิงเลถิทูห่าและเด็กชายโงก๊วกเกื่องตามการแนะนำของคุณปู่ คุณย่าที่สนามหน้าศาลาประจำหมู่บ้านกิมดาย

“หนูชอบเรียนการร้องเพลงทำนองซวานเพราะไพเราะมากและเป็นมรดกวัฒนธรรมของเวียดนาม”

“ผมได้เรียนการร้องเพลงทำนองซวานตั้งแต่ชั้นป.1 โดยการหัดร้องเพลงต่างๆไม่ยากมาก ผมมักจะร้องเพลงทำนองซวานในการแสดงศิลปะของโรงเรียน”

เด็กหญิงเลถิทูห่าและเด็กชายโงก๊วกเกื่องคือคนรุ่นที่ 4 ในจังหวัดฟู้เถาะที่เรียนการร้องเพลงทำนองซวาน โดยศิลปินอาวุโส เช่น ศิลปินยอดเยี่ยมเลซวนหงู หัวหน้าสโมสรร้องเพลงทำนองซวานฝู่ดึ๊ก ที่ ตำบลกิมดึ๊ก เมืองเหวียดตรี่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนการร้องเพลงทำนองซวานให้แก่คนรุ่นใหม่“พวกเราพยายามสอนให้เด็กๆร้องเพลงทำนอง “เกื๋อดิ่ง”ตามแบบโบราณและบทเพลงซวานทุกบท เช่น บทเพลงที่แสดงที่ศาลาประจำหมู่บ้าน บทเพลงในงานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งและบทเพลงที่แสดงบนเวทีอื่นๆ”

หลังจากที่การร้องเพลงทำนองซวานได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก จังหวัดฟู้เถาะได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาศิลปะแขนงนี้ โดยเน้นลงทุนพัฒนาแหล่งบุคลากรและศิลปินร้องเพลงทำนองซวานรุ่นใหม่ ซึ่งจากจำนวนศิลปินที่สามารถสอนการร้องเพลงทำนองซวาน 7 คน จนถึงปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 70 คน มีตำบล 18 แห่งของจังหวัดฟู้เถาะและจังหวัดหวิงฟุก ซึ่งในนั้นมีตำบลและเขต 15 แห่งของเมืองเหวียดตรี่ที่มีการร้องเพลงทำนองซวาน ส่วนที่จังหวัดฟู้เถาะมีค่ายร้องเพลงทำนองซวาน 4 คณะได้แก่ คณะอานท้าย -แท้ต -กีมดาย และฝู่ดึก โดยทางการจังหวัดฯได้เรียบเรียงบทเพลงซวาน 31 บทจากศิลปินอาวุโส มีโบราณสถาน 19 แห่งที่มีความผูกพันกับการกำเนิดงการร้องเพลงทำนองซวาน เช่น วิหารหลายแหล่น ศาลาประจำหมู่บ้านแท้ต ศาลาประจำหมู่บ้านกิมดายในตำบลกิมดึ๊กและศาลาหมู่บ้านอานท้ายในตำบลเฝืองเลา เมืองเหวียดตรี่กำลังได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม นักดนตรีและนักวิจัย ดั่งแหว่งลวานได้ให้ข้อสังเกตว่า การร้องเพลงทำนองซวานคือการร้องเพลงที่มีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซึ่งมักจะแสดงตามศาลาประจำหมู่บ้านและวัดต่างๆเพื่อสนับสนุนความเลื่อมใสของชุมชน ดังนั้น จำเป็นต้องอนุรักษ์โบราณสถานด้านวัฒนธรรมและความเลื่อมใสดังกล่าวเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้แก่ผู้ชมเวียดนามและชาวต่างชาติ“หนึ่งคือต้องอนุรักษ์โบราณสถานด้านวัฒนธรรมและความเลื่อมใสเหล่านี้อย่างสมบูรณ์และควรส่งเสริมการปฏิบัติแผนพัฒนาการร้องเพลงทำนองซวานตามศาลาประจำหมู่บ้าน 30 แห่งอย่างเคร่งครัด สองคือควรแนะนำและเผยแพร่ศิลปะการร้องเพลงทำนองซวานในเขตชุมชนมากขึ้น ซึ่งต้องปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวอย่างรอบคอบและทางการจังหวัดฟู้เถาะควรทำการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆจากนักวิชาการ”

เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นคว้าและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของผืนดินแห่งบรรพกษัตริย์หุ่ง จะมีการจัดการร้องเพลงทำนองซวานในงานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง โดยเฉพาะในหลายปีมานี้ จังหวัดฟู้เถาะได้จัดกิจกรรม “การร้องเพลงทำนองซวานของหมู่บ้านโบราณ” ในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งกำเนิดของการร้องเพลงทำนองซวาน โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมและฟังการร้องเพลงทำนองซวานโบราณ รวมกทั้งชมสิ่งของวัตถุและชุดแต่งกายของศิลปิน ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดฟู้เถาะได้ส่งเสริมให้การร้องเพลงทำนองซวานกลายเป็นอาหารทางใจและเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสมาเยือนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด