วีโอวี 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่-สร้างสรรค์รูปแบบสำนักงานสื่อสารมัลติมีเดียแห่งแรกของประเทศ

30 ธันวาคม 2559 - 18:49:30

(VOVworld) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์และสังคมมนุษย์ ใน 30 ปีที่ผ่านพ้นไป สถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพื้นฐานของหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนามได้เป็นสำนักงานสื่อสารที่เดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ รู้จักใช้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตรายการวิทยุ โดยเฉพาะ สถานีวิทยุเวียดนามได้สร้างสรรค์รูปแบบสำนักงานสื่อสารมวลชนมัลติมีเดียแห่งแรกของประเทศที่รวมทั้ง 4 รูปแบบสื่อคือ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นับวันเพิ่มมากขึ้น

วโอว 30 ปแหงการเปลยนแปลงใหม-สรางสรรครปแบบสำนกงานสอสารมลตมเดยแหงแรกของประเทศ hinh 0

อันดับแรกคือการเปลี่ยนแปลงใหม่ขั้นพื้นฐานและสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดด้านหนังสือพิมพ์และเนื้อหา โดยสถานีวิทยุเวียดนามได้กล้าเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางหลายมติ กลายเป็นเวทีของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมรายการ ผ่านการรายงานที่เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตและมีภาวะวิสัย ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมาย สถานีวิทยุเวียดนามได้กลายเป็นเพื่อนสนิทและน่าเชื่อถือของผู้ฟังหลายรุ่นภายในประเทศ จนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามมี 6 ช่องวิทยุหลัก ประกอบด้วย วีโอวี 1 วีโอวี 2 วีโอวี3 วีโอวี 4 วีโอวี 5 และช่องวีโอวีจราจรแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายและมีหลายรายการที่ได้รับการถ่ายทอดสด ตั้งแต่ปี 2013 ช่องวิทยุต่างๆของสถานีวิทยุเวียดนามได้เน้นผลิตรายการที่มีเนื้อหาเจาะลึกในทุกด้านของชีวิตสังคม ต่อมา ได้มีการพัฒนาช่องข่าวภาษาอังกฤษ 24/7 ซึ่งเป็นช่องวิทยุภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมงช่องแรกในเวียดนาม โดยมุ่งสู่ผู้ฟังที่พูดภาษาอังกฤษทั้งภายในและต่างประเทศ และช่องข่าวสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น สถานีวิทยุเวียดนามกำลังพัฒนาช่องวีโอวี 5 ให้กลายเป็นช่องวิทยุกระจายเสียงต่างประเทศแห่งชาติ
พร้อมกับการพัฒนาของอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามตระหนักได้ดีถึงความต้องการที่ต้องสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามรูปแบบสื่อสารมวลชนมัลติมิเดีย โดยเมื่อปี 1998 หนังสือพิมพ์สถานีวิทยุเวียดนามฉบับแรกถูกเปิดตัว ปี 1999 ได้มีการเปิดตัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสถานีวิทยุเวียดนามโดยมีชื่อว่า VOVnews ปี 2008 สถานีวิทยุเวียดนามได้เปิดตัวช่องโทรทัศน์วีโอวีทีวี ภายในเวลา 10 ปี จากที่ออกอากาศผ่านวิทยุเพียงช่องทางเดียว ในปัจจุบันสถานีวิทยุเวียดนามได้พัฒนาเพิ่มอีก 3 รูปแบบการสื่อสาร ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์และโทรทัศน์ซึ่งรูปแบบการสื่อสารทั้ง 4 ช่องทางนี้ได้สนับสนุนกันเพื่อสร้างเป็นพลังที่งเข้มแข็งและทำให้การสื่อสารของสถานีวิทยุเวียดนามนับวันมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ปี 1999 รายการวิทยุต่างๆของสถานีวิทยุเวียดนามได้ถูกนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ต และจนถึงขณะนี้ทุกรายการวิทยุและโทรทัศน์ของวีโอวีต่างสามารถรับชมรับฟังผ่านเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ VOV.VN ตลอดจนการลงทุนพัฒนาเว็บไซต์เฉพาะของทุกส่วนกระจายเสียงและเป็น fanpage ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ความได้เปรียบของอินเตอร์เน็ตในการ update ที่รวดเร็ว การประยุกต์ใช้ในระดับสูงและมีการขยายผลในขอบเขตที่กว้างขวาง
สถานีวิทยุเวียดนามยังเป็นหนึ่งในสำนักข่าวแรกๆที่เปิดสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามได้เปิดสำนักงานตัวแทน 10 แห่งในภูมิภาคสำคัญๆ โดยในย่านเอเชีย วีโอวีมีสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ในยุโรปมีสำนักงานตัวแทนในฝรั่งเศส รัสเซียและสาธารณรัฐเช็ก และในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและอเมริกามีสำนักงานตัวแทน ณ ประเทศสหรัฐ ซึ่งเป็นสะพานช่วยส่งเสริมให้รายการของสถานีวิทยุเวียดนามเข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนามไปสู่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ ในเวลาที่จะถึง คาดว่า สถานีวิทยุเวียดนามจะเปิดสำนักงานตัวแทนในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย คิวบาและอินเดีย
วโอว 30 ปแหงการเปลยนแปลงใหม-สรางสรรครปแบบสำนกงานสอสารมลตมเดยแหงแรกของประเทศ hinh 1
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวีโอวีกับสถานีวิทยุแห่งชาติฝรั่งเศส

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการสื่อสารมวลชนและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเวียดนามยังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกระจายเสียงที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการออกอากาศที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่และยกระดับคุณภาพความถี่ทั้งในระบบAM-FM: SW-MW ดาวเทียมและผ่านอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการผลิตรายการวิทยุได้ทำให้การผลิตรายการถ่ายทอดสดมีความสะดวกและง่ายขึ้นตามแนวทางเปิดให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีความผูกพันกับผู้ฟัง ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลในหลายมิติ จนถึงปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีและการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง โดยมีสถานีส่งสัญญาณด้วยระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มกว่า 50 แห่งและสถานีส่งสัญญาณที่เช่าในต่างประเทศ 4 แห่ง ยอดรวมเวลาออกอากาศของวีโอวีสูงถึง 300 ชั่วโมงต่อวัน การพัฒนาระบบการผลิตรายการวิทยุด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาวิทยุ ทีวีออนไลน์และระบบ TV on demand ผ่านอินเตอร์เน็ตและดาวเทียมได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการจัดสรรผลิตภัณฑด้านสื่อสารมวลชนให้แก่ผู้ฟังและผู้ชมผ่านระบบภาพและเสียงที่มีความชัดสูงซึ่งสอดคล้องกับชีวิตในยุคใหม่
การพัฒนาสำนักงานสื่อสารมัลติมิเดียคือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสื่อทั่วโลกที่ประเทศที่พัฒนากำลังประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมจุดแข็งของรูปแบบการสื่อสารมวลชนต่างๆ ดังนั้นสถานีวิทยุเวียดนามก็จะพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามกระแสนี้เพื่อกลายเป็นหนึ่งในสำนักข่าวมัลติมีเดียที่ทันสมัยของเวียดนาม. 

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล